Press "Enter" to skip to content
Larbhunscoileanna

Larbhunscoileanna

Cuireann BOO Chiarraí oideachas bunscoile, oideachas dara leibhéil agus breisoideachas ar fáil. Is é BOO Chiarraí an pátrún atá ar 8 scoil iar-bhunoideachais agus tá sé ina chomh-iontaobhaí ar 4 scoil Phobail agus Chuimsitheacha.

Tá sé mar aidhm ag BOO Chiarraí an t-eispéireas oideachasúil is airde cáilíochta a chur ar fáil dár ndaltaí/mic léinn ar aon dul le Féachaint ar ár gCreat Cáilíochta do Bhunscoileanna agus d’Iar-bhunscoileanna na Roinne Oideachais agus Scileanna agus leis an gCreat Foghlama Digití DES do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna. Tá sé mar aidhm againn freisin an caighdeán is airde de chúram daltaí/mac léinn a chur ar fáil trínár bhFoirne Folláine agus Tacaíochta Daltaí/Mac Léinn i ngach ceann dár scoileanna ar aon dul leis an Ráiteas Polasaí agus Folláine DES do Scoileanna 2018-23..

Tá na bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna atá againn measctha ó thaobh inscne de agus il-sainchreidmheach, agus tá ár gcur chuige don oideachas treoraithe ag na bunluachanna seo a leanas: sármhaitheas, cúram, comhionannas, pobalbhunaithe agus il-sainchreidmheach.

Tá stair fhada ag BOO Chiarraí a bheith ag tacú leis an sármhaitheas sa teagasc, foghlaim agus measúnú ina scoileanna tríd an gclár Forbairt Scoileanna Saibhriú Foghlama (DSEL), a chuireann clár bliantúil inseirbhíse ar fáil do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile i réimsí na ceannaireachta agus na bainistíochta, foghlaim, teagasc agus measúnú, Straitéisí Digiteacha, féinmheastóireacht agus pleanáil scoile, agus cúram agus tacaíocht daltaí. Faigheann na scoileanna tacaíocht ar bhonn leanúnach trí ghréasáin na bpríomhoidí agus na leas-phríomhoidí, gréasáin na múinteoirí, an soláthar de thacaíocht SEN, Tacaíocht ICT, agus trí chomhoibriú le tuismitheoirí agus daltaí trí Fhóraim na dTuismitheoirí agus na nDaltaí/Mac Léinn.

Ag leibhéal corparáideach, tugann na Rannóga BOO Chiarraí seo a leanas tacaíocht do na scoileanna go laethúil ina bhfreagrachtaí foriomlána rialachais: Oideachas, Acmhainní Daonna, Airgeadas agus Soláthar, Tacaíocht Chorparáideach agus Forbairt Chaipitil, agus ICT.

 

 Roghnaigh iarbhunscoil chun breathnú ar na sonraí


 

Coláiste Pobail Oileán Ciarraí

Oileán Ciarraí, Co. Chiarraí V92 P528

066 714 1196

Scoil Chuimsitheach An Tóchar

An Tóchar, Co. Chiarraí V92 EP46

066 713 1197

Coláiste na Sceilge

Cathair Saidhbhin, Co. Chiarraí V23 Y003

066 947 3335

Gaelcholáiste Chiarraí

Trá Lí, Co. Chiarraí V92 N763

066 7121650

Coláiste Pobail Chill Airne

Cill Airne, Co. Chiarraí V93 NA48

064 663 2164

Coláiste Pobail Chill Orglan

Cill Orglan, Co. Chiarraí V93 PY05

066 976 1168

Coláiste na Ríochta

Lios Tuathail, Co. Chiarraí V31 WD34

068 21023

Coláiste Gleann Lí

Trá Lí, Co. Chiarraí V92 XR81

066 712 2552

© 2024 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Becoming a Community National School Information Webinar Watch Here Seimineár Gréasáin faoin turas i dtreo Scoil Náisiúnta Phobal Féach anseo
This is default text for notification bar