Press "Enter" to skip to content

Scoileanna, an Óige & Ceol

Bunscoileanna

Bunscoileanna
Pobalscoileanna Náisiúnta a thugtar ar Bhunscoileanna BOO. Scoileanna leanbhlárnacha, il-sainchreidmheacha, faoi chuntasacht phoiblí is ea na Pobalscoileanna Naisiúnta (CNS) a Is é BOO Chiarraí an pátrún atá ag:

Larbhunscoileanna

Larbhunscoileanna
Cuireann BOO Chiarraí oideachas bunscoile, oideachas dara leibhéil agus breisoideachas ar fáil. Is é BOO Chiarraí an pátrún atá ar 8 scoil iar-bhunoideachais agus tá sé ina chomh-iontaobhaí ar 4 scoil Phobail agus Chuimsitheacha. Tá sé mar aidhm ag BOO Chiarraí an t-eispéireas oideachasúil is airde cáilíochta a chur ar fáil dár ndaltaí/mic léinn ar...

Teagmhálaí Baile agus Scoile

Teagmhálaí Baile agus Scoile
Scéim Theagmhála Baile, Scoile agus an Phobail Teagmháil Pobail Baile agus Scoile - sin mórstraitéis phríomhshrutha choisctheach atá dírithe ar dhaltaí atá i mbaol nach mbainfidh siad amach a n-acmhainneacht sa chóras oideachais. Tarlaíonn sé sin go príomha mar gheall ar thréithe cúlra atá in ann tionchar diúltach a imirt ar oilteacht an dalta agus...

Riachtanais Speisialta Oideachais

Riachtanais Speisialta Oideachais
Luaitear san Acht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu, 2004: Gurb éard is riachtanais speisialta oideachais ná: srianadh ar chumas duine a bheith rannpháirteach san oideachas agus leas a bhaint as mar gheall ar mhíchumas buan fisiciúil, céadfach, meabhairshláinte nó foghlama, nó aon riocht eile a mbeadh duine a bheith ag...

Seirbhísí Óige

Seirbhísí Óige
Acmhainní NQSF – Eolas faoi Oibrithe don Aos Óg Caighdeáin Náisiúnta Cáilíochta d’Obair Ógra Thug an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige isteach an Creat um Chaighdeáin Náisiúnta Cháilíochtaí d’obair ógra (NQSF) in Eanáir 2011.…Continue readingAcmhainní NQSF – Eolas faoi... Read more Seirbhísí Óige – An obair a dhéanaimid Sainmhíniú ar Obair Ógra San Acht um...

Comórtas na Scoileanna Áitiúla

Comórtas na Scoileanna Áitiúla
Tá sé mar aidhm ag an gClár Críochnaithe Scolaíochta (SCP) méadú a chur ar líon na leanaí agus na ndaoine óga a fhanann i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna agus, tríd sin, feabhas a chur ar líon na ndaltaí a chuireann bailchríoch shásúil ar an tSraith Shinsearach, nó a comhionann. Cuireann an Clár réimse d'idirghabhálacha áitiúla...

Oifig na Gaeilge

Oifig na Gaeilge
An Ghaeilge i mBord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí tiomanta do sheirbhísí a chur ar fáil do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Tá an t-ádh linn go bhfuil dhá cheantar Gaeltachta againn i gCo. Chiarraí – Uíbh Ráthach agus Corca Dhuibhne – agus tuigeann BOO Chiarraí an tábhacht a...

Tacaíocht, Folláine agus Glór an Dalta

Tacaíocht, Folláine agus Glór an Dalta
Réamhrá Scileanna Saoil Chiarraí Tionscadal uile-chontae is ea Scileanna Saoil Chiarraí atá suite in BOO Chiarraí agus a thacaíonn le folláine na ndaoine óga i gCiarraí trí oibriú i gcomhpháirtíocht le scoileanna, teaghlaigh, pobail agus gníomhaireachtaí eile. Tá obair Scileanna Saoil Chiarraí dírithe ar thacaíocht a thabhairt don Phróiseas Cothaithe Folláine sna scoileanna. Déanann Scileanna...
© 2024 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Becoming a Community National School Information Webinar Watch Here Seimineár Gréasáin faoin turas i dtreo Scoil Náisiúnta Phobal Féach anseo
This is default text for notification bar