Press "Enter" to skip to content
Seachadadh agus Measúnú Clár

Seachadadh agus Measúnú Clár

Mar sholáthróir oidhreachta QQI, tá seachadadh na gclár ag oibriú faoi dhá chóras QA i láthair na huaire:

  1. Córas Idirthréimhseach Dearbhaithe Cáilíochta (TQAS)
  2. Comhaontú Dearbhaithe Cáilíochta BOO Chiarraí le QQI 2006

Mar Sholáthróir Comhordúcháin don Chlár Printíseachta Nua, tá BOO Chiarraí ag feidhmiú freisin faoi na Nósanna Imeachta Dearbhaithe Cáilíochta Nósanna Imeachta Dearbhaithe Cáilíochta don Chláir Phrintíseachta Nua.

Tá an Bord um Rialú Dearbhaithe Cáilíochta freagrach as caighdeán chláir BOO Chiarraí a choinneáil agus a fhorbairt. Tá an Bord um Rialú Clár freagrach as maoirsiú, pleanáil, comhordú, forbairt agus caighdeán chláir BOO Chiarraí. Déanann an bord maoirseacht ar gach forbairt clár, ach ní bhaineann an ról atá aige ná na freagrachtaí atá air go díreach leis cláir na bprintíseachtaí. Na Boird Náisiúnta chuí um Chláir Phrintíseachta a dhéanann rialú na gclár printíseachta a bhainistiú.

Déanann an Bord um Rialú Clár tuarascálacha ar theagasc agus ar fhoghlaim atá curtha i dtoll a chéile ag an mBord um Rialú Dearbhaithe Cáilíochta a athbhreithniú agus déanann moltaí i ndáil le feabhsúchán cáilíochta leis an gComhairle Cáilíochta FET. Comhaontaíonn an Bord um Rialú Clár chomh maith painéal na bhFíordheimhnitheoirí Seachtracha agus cuireann sonraí an phainéil ar aghaidh chuig an gComhairle Cáilíochta FET lena ndaingniú.

Déanann Oifig na gCaighdeán Oiliúna monatóireacht ar an iompraíocht mheasúnaithe do chúrsaí a chuirtear ar fáil ag an Ionad Oiliúna. Déanann Príomhoidí PLC maoirseacht ar an iompraíocht mheasúnaithe do chúrsaí a chuirtear ar fáil ina gcoláistí, agus déanann an tOifigeach Oideachais Aosaigh maoirseacht ar an bpróiseas measúnaithe do chláir a chuirtear ar fáil ag Lárionaid FET.

Déantar torthaí cúrsaí a cheadú ag cruinnithe den Phainéal Ceadaithe Torthaí áitiúil lena ndaingniú ag an gComhairle Cáilíochta FET. Déanann an tAonad QA aiseolas ar chúrsaí ó lucht foghlama a athbhreithniú agus cuirfear an t-aiseolas sin faoi bhráid an Bhoird um Rialú Dearbhaithe Cáilíochta agus na Comhairle Cáilíochta FET. Mar atá ráite roimhe seo, déanann cúrsaí atá faoi ghné mhaoinithe VTOS agus Ógtheagmhála féinmheastóireacht fhoirmiúil faoin bpróiseas um Measúnú Inmheánach Lárionaid Náisiúnta (ICE) a áiríonn athbhreithniú níos córasaí ar chúrsaí agus taifeadadh ar aiseolas na bhfoghlaimeoirí.

Oibríonn an Clár Náisiúnta Printíseachta Commis Chef faoin nós imeachta measúnaithe a bunaíodh faoin bPrintíseacht QAP NUA. Tá BOO Chiarraí ag cur bailchríoch ar Nósanna Imeachta Measúnaithe Nua don Bhreisoideachas agus Oiliúint (seachas Cláir Phrintíseachta Nua) bunaithe ar an obair fhorbartha a rinneadh le comhpháirtithe BOO trí ETBI. Tá comhairliúchán ar siúl faoin bpróiseas measúnaithe (go háirithe faoin mbealach is fearr leis na nósanna imeachta nua a fheidhmiú do FET) – d’fhonn nósanna imeachta measúnaithe a oibriú ar fud na lárionad go léir ó Mheán Fómhair 2018

Rachaidh na nósanna imeachta measúnaithe nua do FET (seachas Rialacháin Mheasúnaithe Printíseachta Commis Chef) in ionad na nósanna imeachta a bhí ann roimhe seo – TQAS agus Comhaontú 2006 le QQI.

Tá sé i gceist ag BOO Chiarraí (faoin rialachas, polasaithe agus nósanna imeachta nua QA atáthar a bhunú faoi láthair) cur chuige comhsheasmhach a oibriú agus a chothabháil ar fud na lárionad go léir agus na gcúrsaí go léir. Déanfar ionstraimí nua measúnaithe a fhordheimhniú go seachtrach agus déanfaidh an Bord um Rialachas Clár iad a fhaomhadh. Beidh ról tábhachtach ag an gcaighdeánú ar ionstraimí measúnaithe agus ag athbhreithniú piaraí i mbunú comhsheasmhacht sa chur chuige ar fud na seirbhíse:

  • Leagfar síos critéir shonracha do gach clár dearbhaithe agus forbrófar ionstraimí measúnaithe ar leith do gach clár
  • Ullmhóidh an tAonad Dearbhaithe Cáilíochta sonraí chun treoir a thabhairt don fhorbairt agus don fheabhsúchán ar an gcleachtas dearbhaithe cáilíochta measúnaithe, lena n-áirítear na hionstraimí measúnaithe – a ndearadh, feidhmiú, athbhreithniú agus mionathrú

 

© 2024 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Becoming a Community National School Information Webinar Watch Here Seimineár Gréasáin faoin turas i dtreo Scoil Náisiúnta Phobal Féach anseo
This is default text for notification bar