Press "Enter" to skip to content
An obair a dhéanaimid
c.1300
Ball Foirne Páirtaimseartha agus Lánaimseartha
c.3100
Bhunscoileanna agus Larbhunscoileanna
c.14000
Tairbhithe FET
c.39
Scoileanna & Ionaid

An obair a dhéanaimid

Ár bhfís

Is í an fhís chomhroinnte atá againn ná go mbeidh BOO Chiarraí ina cheannródaí nuálach ó thaobh dearadh agus soláthar a dhéanamh ar dheiseanna oideachais agus oiliúna atá ar cháilíocht dhearbhaithe agus a sheachadtar ar bhealach inbhuanaithe i gCiarraí.

Ár mBunchuspóir

Ar mhaithe lenar bhfís a bhaint amach, leanfaidh BOO Chiarraí d’fhorbairt shochaí foghlama ar feadh an tsaoil agus ar fud an tsaoil3 a chur chun cinn i gCiarraí ionas go mbeidh an rochtain chéanna ag cách ar dheiseanna oideachais agus oiliúna.

Ár Luachanna

Core

 

Beidh ár mbunluachanna, Ionchuimsiú, Meas, Comhionannas, Cáilíocht agus Barr Feabhais san Fhoghlaim, mar bhonn agus taca ag ár ngníomhartha agus iompar, agus obair á déanamh againn chun ár mbunchuspóir agus fís.Tá na luachanna seo bunaithe ar an tuairim gur cheart go mbeadh sé de cheart ag gach aon duine rochtain a fháil ar dheiseanna oideachais agus oiliúna chun cabhrú leo lán a n-acmhainneachta a bhaint amach agus freastal a dhéanamh ar a riachtanais phearsanta, shóisialta, shibhialta, chultúrtha agus eacnamaíocha.

Táimid tiomanta do na luachanna sin a chur I bhfeidhm go gníomhach trínár ngníomhartha agus iompar, agus monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar éifeachtacht an chur chun feidhme seo.

© 2024 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Becoming a Community National School Information Webinar Watch Here Seimineár Gréasáin faoin turas i dtreo Scoil Náisiúnta Phobal Féach anseo
This is default text for notification bar