Press "Enter" to skip to content

Liosta d’Éascaitheoirí Cruthaitheachta

Ar aon dul lenár dtiomantas chun acmhainneacht chruthaitheach a fhorbairt san earnáil óige i gCiarraí, táimid ag cur liosta de ghairmithe atá ar fáil chun obair le leanaí agus/nó daoine óga a éascú ar thionscadail chruthaitheachta i gCiarraí. Acmhainn úsáideach é an liosta do dhaoine ar mian leo dul i bpáirt le lucht na n-ealaíon ina gcuid oibre le leanaí agus daoine óga ó thaobh pleanáil tionscadail de. Áirítear leis na gairmithe ealaíontóirí, dearthóirí, déantóirí, léiritheoirí, beochantóirí as gach cuid den tionscal cruthaitheach agus cultúir lena gcuimsítear gach earnáil, seánra, teicneolaíocht, foirm ealaíne agus disciplín ina gcleachtar an chruthaitheacht. Ní liosta deifnídeach é agus cuirtear leis de réir a chéile.

Tabhair do d’aire: Ní moladh ná faomhadh de chuid BOO/CAOI Chiarraí é an liosta. Aon eagras/grúpa nó seirbhís a fhostaíonn aon ghairmí cruthaitheach atá liostaithe, is dá gcúram fós go gcuirfear Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána ar ghairmithe cruthaitheacha. Ní ghlacann BOO/CAOI Chiarraí aon fhreagracht ná dliteanas maidir le ceisteanna cosanta leanaí ó thaobh iontráil tríú páirtí ar an liosta, ná rochtain tríú páirtí ar an liosta a chuirtear ar fáil.

Tabhair do d’aire: Nuair a liostaíonn sé Éascaitheoirí Cruthaitheachta, feidhmíonn BOO/CAOI Chiarraí de réir an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí (RGCS) atá i bhfeidhm ó bhí an 25 Bealtaine 2018 ann. Tá Polasaí Cosanta Sonraí agus Fógraí Príobháideachta BOO Chiarraí ar fáil ar Shuíomh Gréasáin BOO Chiarraí agus tá tuilleadh eolais ar https://www.kerryetb.ie/organisational-support-development/corporate-capital-technologydepartment/data-protection-gdpr/

Fógra Séanta: Ní fhaomhann BOO/CAOI Chiarraí aon duine a bhaineann leis na healaíona, agus a bhfuil a mionsonraí sa liostú seo,  ar bhonn gairmiúil ná pearsanta. Ní ghlacann BOO Chiarraí le freagracht d’aon saghas as aon tríú páirtí a fhostaíonn daoine de lucht na n-ealaíon a bhfuil a mionsonraí sa liosta seo. Comhairlíonn BOO/CAOI Chiarraí go ndéantar aon duine a fhostaítear i gcomhair oibre le leanaí nó le daoine óga soghonta a mheasúnú sa ghnáthshlí, trí agallamh, seiceáil teistiméireachta agus i gcomhar le Biúró Grinnfhiosrúcháin an Gharda agus de réir treoirlínte reatha Cosanta Leanaí faoin Acht um Leanaí ar dTús 2015.

© 2021 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.