Press "Enter" to skip to content

Acmhainní agus Tacaíocht d’Fhoghlaimeoirí

Maoiniú agus Acmhainní do theagasc agus foghlaim

Comhlánaíonn BOO Chiarraí Iarratas Leithdháilte Maoinithe (FARR) go bliantúil chun a chinntiú go gcuirfear maoiniú agus acmhainní ar fáil le haghaidh teagaisc agus foghlama.

Acmhainní agus Tacaíochtaí

Cuirtear treoir foghlaimeora, tacaíocht acadúil agus tacaíocht shíceolaíoch ar fáil d’fhoghlaimeoirí atá cláraithe ar chúrsa BOO Chiarraí. Tá príomhoidí na gcoláistí agus Bainisteoirí na Lárionad freagrach as eolas a sholáthar faoi na tacaíochtaí d’fhoghlaimeoirí atá ar fáil d’fhoghlaimeoirí cláraithe. Faigheann coláistí BOO Chiarraí leithdháileadh maoinithe chun seisiúin threoracha agus chomhairleoireachta a chur ar fáil. Cuireann Seirbhís Treorach d’Aosaigh Chiarraí treoir fhoghlaimeora ar fáil dóibh sin atá cláraithe ar chúrsaí ag Lárionaid FET.

Tugann na Lárionaid Tacaíochta Foghlama ag Coláiste Chiarraí Campas Bhóthar na Claise Thuaidh tacaíocht d’iarratais foghlaimeoirí chuig an Údarás um Ard-Oideachas chun teicneolaíocht oiriúnaitheach a mhaoiniú. Tá na Bainisteoirí Lárionaid freagrach as a chinntiú go ndéanfar socruithe chun teicneolaíocht oiriúnaitheach a mhaoiniú d’fhoghlaimeoirí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu agus atá ar chúrsaí seachas cúrsaí PLC. Tá tacaíocht foghlama, múnlaithe ar an gcineál tacaíochta a thugtar sna Lárionaid Tacaíochta Foghlama, i bhfeidhm anois do Chláir Phrintíseachta. In 2017, forbraíodh agus foilsíodh na hacmhainní seo a leanas a dhíríonn ar litearthacht agus scileanna matamaitice a fheabhsú:

Aithníonn BOO Chiarraí an luach a bhaineann le cabhair ghníomhach a thabhairt d’fhoghlaimeoirí chun a bhfolláine mheabhrach a chothabháil. Taobh istigh de gach lárionad, agus do gach cúrsa, tá freagracht curtha ar dhuine ainmnithe chun déileáil le hábhair imní na bhfoghlaimeoirí ar bhonn cáis ar chás. Lena chois sin, tá an tSeirbhís Tacaíochta Síceolaíoch ar fáil do dhaltaí/mhic léinn in ionaid Ógtheagmhála. Déileálann an tSeirbhís Tacaíochta Síceolaíoch le teagmhais chriticiúla a tharlaíonn taobh istigh d’fhoráil FET BOO Chiarraí.

Tá BOO Chiarraí ag súil go mbeidh aistear foghlama tairbheach agus taitneamhach ag gach foghlaimeoir. Tá Lámhleabhar an Fhoghlaimeora curtha le chéile ag BOO Chiarraí chun comhairle agus eolas a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí ionas go mbeidh siad ábalta an tairbhe is fearr a bhaint as an tréimhse a chaitheann siad ag staidéar le BOO Chiarraí. Tá eolas ann faoi Ag Cur Aithne ar BOO Chiarraí, Ag Ullmhú chun Foghlama, Ag Ullmhú don Mheasúnú agus Ag Tuiscint an Luach a bhaineann le do Cháilíocht. Is áis é d’fhoghlaimeoirí atá ag cur tús le agus ag freastal ar chúrsaí in ionaid, coláistí, cláir agus cúrsaí de chuid BOO Chiarraí.

© 2021 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.