Press "Enter" to skip to content

An Fhoireann Teagaisc

Tá BOO Chiarraí freagrach as caighdeán a chuid foirne agus as timpeallacht thacúil a chur ar fáil dóibh a cheadóidh dóibh a gcuid oibre a dhéanamh go héifeachtach. Feidhm rialachais is ea seachadadh oiliúna, monatóireacht agus ról maoirseachta – tríd an mBord um Rialú Dearbhaithe Cáilíochta, an Bord um Rialú Clár agus an Chomhairle Cáilíochta. Cuireann baill foirne cáilithe na cláir ar fáil. Baineann comhaontuithe agus nósanna imeachta náisiúnta leis na gráid/tuairiscí foirne atá páirteach i seachadadh FET. Beidh critéir shonracha maidir le saineolas ábhair leagtha síos do gach clár nua.

 

Beidh critéir shonracha maidir le saineolas ábhair leagtha síos do gach clár nua.

Bíonn BOO Chiarraí i dteagmháil le ETBI agus SOLAS maidir le pleanáil d’oiliúint na foirne ag leibhéal earnála. Lena chois sin, téann an BOO i gcomhairle leis na Seirbhísí Tacaíochta Breisoideachais (FESS) a sceidealann riar d’ócáidí oiliúna go sonrach d’fhoireann FET agus ríomhcholáiste a chuireann cúrsaí ar líne ar fáil sa réimse IT. Tugtar fógra do bhaill foirne teagaisc agus treoraithe faoi ghníomhaíochtaí oiliúna/uasoiliúna trí Share Point. Tá seomra acmhainní don fhoireann ag Ionad Litearthachta Aosach Thrá Lí (atá ina chuid den tSeirbhís Litearthachta d’Aosaigh) ina bhfuil ábhair chun tacú le seachadadh cláir sa réimse Foghlama Ginearálta (NFQ Leibhéil 1-3). Lena chois sin, tá láithreán gréasáin ag na Seirbhísí Litearthachta d’Aosaigh ina gcuirtear acmhainní ar fáil do bhaill foirne a bhíonn ag cur cúrsaí litearthachta agus bunoideachais ar fáil.

Caithfidh BOO Chiarraí déileáil leis an mbealach chun an fhoireann teagaisc agus oiliúna a uasoiliúint ionas go mbeidh siad ullmhaithe i gceart chun freagairt do riachtanais an tionscail. Tá sé i gceist ag BOO Chiarraí tabhairt faoi ghníomhaíochtaí oiliúna/uasoiliúna níos forghníomhaí a chur ar fáil. Athróidh gníomhaíochtaí oiliúna/uasoiliúna ó bheith ‘ghinearálta’ go dtí ‘sonrach’ – go háirithe maidir le tacaíocht a thabhairt do sheachadadh cúrsaí nach bhfuil riachtanach don tionscal. Aithníonn BOO Chiarraí nach bhfuil riachtanais na gcuraclam statach. Tá fócas ar leith dírithe anois ar dhéileáil leis an uasoiliúint ar bhaill foirne teagaisc agus oiliúna. Chuige sin, tá gníomhaíocht shonrach ag teastáil sa phleanáil ar fheabhsúchán cáilíochta:

  • Cuirfidh bainisteoirí na lárionad bailchríoch ar athbhreithniú bliantúil de riachtanais oiliúna na n-oidí/dteagascóirí ina n-aithneofar bearnaí sonracha scileanna agus ina dtaifeadfar moltaí faoin mbealach leis na bearnaí sin a dhúnadh. Déanfaidh an Chomhairle Cáilíochta faomhadh ar bhearta chun na bearnaí sonracha scileanna a dhúnadh.

Lena chois sin, táthar i mbun pleanála níos leithne do sholáthar ‘pacáistí oiliúna’ don fhoireann – rud a dhéileálfaidh (a) le riachtanais an tionscail agus (b) le riachtanais na mball foirne aonair. Trí phleanáil feabhsúcháin cháilíochta, beidh an Stiúrthóir FET in ann clárlann lárnach a choinneáil anois de ghníomhaíochtaí oiliúna/uasoiliúna. Tabharfaidh an chlárlann treoir do chinntí maidir le leithdháileadh ‘pacáistí oiliúna’ do bhaill foirne.

 

Treoirlínte don Teagasc agus don Fhoghlaim le cuidiú Teicneolaíochta 2021/2022

Is cuid laethúil é an teicneolaíocht den mhúineadh agus den fhoghlaim agus saibhríonn sé an cleachtas sa tseomra ranga, éascaíonn sé dearadh uilíoch don fhoghlaim agus méadaíonn sé cumas digiteach na bhfoghlaimeoirí agus iad ag foghlaim, ag maireachtaint agus ag obair. Tá eolas agus acmhainní úsáideacha sna treoirlínte seo maidir le conas úsáid a bhaint as uirlisí digiteacha ar shlí sábháilte agus éifeachtach. Tá na treoirlínte don fhoireann le fáil anseo.

© 2023 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Strategy Statement 2023-2027 – Building Your Future Learn more Ráiteas Straitéise 2023-2027 – Ag Tógáíl Do Thodhchaí Learn more
This is default text for notification bar