Press "Enter" to skip to content
Scéimeanna Maoinithe – Clárú & Iarratais

Scéimeanna Maoinithe – Clárú & Iarratais

BOO Chiarraí – Glao ar Sheirbhís don Aos Óg

Tá eagraíocht á lorg ag BOO Chiarraí, a bhfuil taithí acu ar sheirbhísí a sholáthar do dhaoine óga, le seirbhís óige a sholáthar do dhaoine óga i réigiún Uíbh Ráthach Thiar de Chontae Chiarraí. Tá an togra nua seo á bhunú i gcomhréir leis an scéim UBU D’Áit Do Spás arna mhaoiniú ag an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLÓ).

Is é misean Scéim Maoinithe UBU D’Áit Do Spás:

“Tacaíochtaí lasmuigh den scoil a sholáthar do dhaoine óga ina bpobail lena chur ar a gcumas chun droch-chúinsí a shárú agus a lánchumas a bhaint amach trí fheabhas a chur ar a dtorthaí forbartha pearsanta agus sóisialta.”

Is é an dáta deiridh d’iarratais Dé Luain 16 Lúnasa 2021 agus ba chóir iad a chur isteach go leictreonach chuig Oifig Forbartha Óige BOO Chiarraí ag youthwork@kerryetb.ie

Is féidir Cóipeanna Crua a sheoladh chuig Oifig Forbartha Óige BOO Chiarraí ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, Centrepoint, Bóthar John Joe Sheehy, Trá Lí, Co. Chiarraí, V92 P2FE.

Tá sé de fhreagracht ar gach freagróir a chinntiú go sroicheann an Fhoirm Iarratais Aighneachta BOO Chiarraí roimh an spriochdháta. Foirmeacha Iarratais Aighneachta a chuirfear chuig seoladh ar bith eile (seachas an ceann atá luaite thuas) nó a gheofar i ndiaidh an spriocdháta, measfar iad a bheith neamhbhailí.

BOO Chiarraí UBU Uíbh Ráthach Thiar – Glao ar Sheirbhís – Paca Eolais
BOO Chiarraí UBU Uíbh Ráthach Thiar – Foirm Iarratais

Scéim Deontais Trealamh Club Óige 2021

Tá €500,000 san iomlán ar fáil i 2021 ag an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (DCEDIY) le haghaidh deontais beag trealaimh chaipitil do chlubanna óige nó d’eagraíochtaí comhchosúla a fuair nó atá ag fáil deontais faoin Áitiúil. Scéim Deontais Club Óige.

Cuirfear deontais chaipitil suas le huasmhéid €500 in aghaidh na heagraíochta maoinithe ar fáil le haghaidh caiteachais incháilithe arna dtabhú thar an tréimhse 1 Eanáir go 31 Nollaig 2021.

Eagraíochtaí / ionaid faisnéise / clubanna maoinithe incháilithe

Tá an scéim oscailte dóibh siúd an 1 Eanáir 2021 atá ag feidhmiú nó a oibreoidh le linn 2021 mar chlub / eagraíocht óige:

a) go bhfuair sé deontas faoin Scéim Deontais Club Óige Áitiúil in 2020, nó
b) a rinne iarratas ar dheontas 2021 nó atá á fháil aige faoin Scéim Deontais Club Óige Áitiúil.

Irish Youth Club Equipment Grant Scheme 2021 Guidance & App. Form
Ciorclán 2013-2014

Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla (LYCGS)

Tacaíonn an Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla (an SDCÓÁ nó ‘an Scéim’) le gníomhaíochtaí club/grúpa óige faoi stiúir oibrithe deonacha ar leibhéal áitiúil. Tá an Scéim, a sholáthraíonn cúnamh deontais i dtreo na gcostas a bhíonn ar chlubanna/ghrúpaí a reáchtáil, cistithe go páirteach ag fáltais Chrannchuir Náisiúnta. Soláthraíonn an Roinn Leanaí Comhionannais, Lánpháirtíochta agus Óige (an RLCMLÓ) cistiú don Scéim agus riarann Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) mar chomhdheontóir an scéim thar ceann an RLCMLÓ. Fógraíonn BOOanna an Scéim go háitiúil ar bhonn bliantúil, agus tugtar cuntas ar chuspóir an deontais agus ar na critéir cháilitheachta.

Tacaíonn an Scéim le gníomhaíochtaí club/grúpa do dhaoine óga; tugtar tús áite do chlubanna/ghrúpaí a fhreastalaíonn ar dhaoine óga idir 10 agus 21 bliain d’aois. Is é príomhdhíriú na Scéime chun cabhrú le clubanna/grúpaí óige áitiúla faoi stiúir oibrithe deonacha a sholáthraíonn clár gníomhaíochtaí oibre don ógra do dhaoine óga. Anuas air sin, bíonn clubanna/grúpaí eile a oibríonn le daoine óga, ach nach bhfuil obair don ógra a soláthar acu go sonrach, i dteideal iarratas a dhéanamh ar chistiú faoin Scéim.

In 2017, rinne an RLCMLÓ na Caighdeáin Cháilíochta Náisiúnta do Ghrúpaí Óige faoi stiúir Oibrithe Deonacha (na CCNGÓFSGÓanna) a chuimsiú sa Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla (an SDCÓÁ).

Le bheith incháilithe do chistiú ón Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla, caithfidh an club/grúpa na critéir seo a leanas a shásamh:

 • Caithfidh sé a bheith faoi stiúir oibrithe deonacha agus caithfidh sé a bheith bunaithe ar rannpháirtíocht dheonach daoine óga.
 • Caithfidh 75% de chomhaltaí an chlub/ghrúpa a bheith idir aois 10 agus 21 bliain.
 • Caithfidh sé a bheith in ann cuntas soiléir a thabhairt ar na tairbhí a bhaineann le bheith mar bhall den chlub/ghrúpa do dhaoine óga a ghlacann páirt i gcláir.
 • Caithfidh an club/grúpa cloí leis na riachtanais a leagtar amach i Mír 2 den Fhoirm Iarratais.
 • Caithfidh an club/grúpa na ceanglais go léir a leagtar amach san Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015 a chomhlíonadh go hiomlán.
 • Caithfidh go ndearnadh grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána ar gach oibrí deonach fásta a oibríonn le daoine óga sula dtosaíonn siad le hobair dheonach a dhéanamh.
 • Caithfidh cumhdach cuí árachais a bheith i bhfeidhm.
 • Caithfidh rochtain a bheith ag oibrithe deonacha ar fhearas garchabhrach agus caithfidh gur féidir leo a bheith in ann é a úsáid i gceart.
 • Caithfidh Ráiteas, Beartas nó Nósanna Imeachta Sláinte agus Sábháilteachta a bheith ag an gclub/ngrúpa. (Nóta: baineann seo le clubanna/grúpaí a bhfuil úinéireacht acu ar áitreabh. Caithfidh clubanna/grúpaí nach bhfuil úinéireacht acu ar áitreabh a dheimhniú gur léigh siad agus go n-oibríonn siad agus aird á tabhairt ar Bheartas Sláinte agus Sábháilteachta an fhoirgnimh.)
 • Caithfear faisnéis ar gach gné de thrí Chaighdeán na CCNGÓFSGÓanna a chur san áireamh i bhfreagairt d’Fhoirme Iarratais.
 • Caithfidh clubanna a fuair cistiú na Scéime Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla sa bhliain airgeadais roimhe seo Foirm Thuairiscithe an Chlub a chomhlánú ar leathanach 16, agus í a sheoladh ar ais lena n-iarratas.

Tabhair faoi deara, le do thoil, níl clubanna/grúpaí a dhíríonn go príomha ar spórt incháilithe chun cistiú a fháil faoi théarmaí na scéime seo.

Irish LYCGS Application Form 2021
Irish LYCGS Guidance Note 2021
Irish LYCGS Statement of Assurance 2021
Ciorclán 13/2014

Scéim Miondheontais Covid-19 2021 do Sheirbhísí Óige / Chlubanna Óige

Tá € 1.4 milliún ar fáil i 2021 ag an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (DCEDIY) le haghaidh deontas maoinithe beag reatha (ioncam). Tá sé mar aidhm ag an scéim deontais seo tacú le seirbhísí óige agus clubanna óige chun mionchostais athoscailte a íoc go hiomlán mar thoradh ar mhaolú srianta Covid-19.

Deontais mhaoinithe suas le huasmhéid:

 • €4,000 in aghaidh na heagraíochta maoinithe faoi scéim Maoinithe UBU D’Áit Do Spás / Scéim Lárionad Eolais don Ógra.
 • €400 in aghaidh an chlub nó an ghrúpa óige atá incháilithe iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú faoin Scéim Deontais Club Óige Áitiúil.

Cuirfear na deontais ar fáil le haghaidh caiteachais incháilithe, i.e. earcaíocht nó oiliúint oibrithe deonacha, earraí inchaite nó forchostais incháilithe, a tabhaíodh thar an tréimhse 1 Márta go 31 Nollaig 2021 mar gheall ar shrianta Covid-19 a fhorchur nó a d’eascair as céimeanna chun athoscailt de réir threoir an Rialtais.

Beidh deontais ar fáil dóibh seo a leanas:

 • tacú le hoibrithe deonacha a athfhruiliú,
 • íoc as roinnt costas a bhaineann le seirbhís a bhainistiú de réir threoir Covid-19, agus
 • bearta sláinteachais agus sláintíochta breise a mhaoiniú.

Eagraíochtaí/ lárionaid eolais / clubanna maoinithe incháilithe

Tá an scéim oscailte do na seirbhísí óige / ionaid nó clubanna óige sin atá ag feidhmiú nó a oibreoidh le linn 2021 faoi na ceannteidil seo a leanas:

 • eagraíocht mhaoinithe a fhaigheann cistí spriocdhírithe don ógra,
 • Lárionaid Eolais don Ógra arna maoiniú trí dheontais cheadaithe D/CEDIY, nó
 • club / eagraíocht óige atá incháilithe iarratas a dhéanamh ar dheontas nó atá deontas á fháil aige faoin Scéim Deontais Club Óige Áitiúil.

Irish C19 Minor Grant Application and Guidance 2021
Ciorclán 13-2014

Suíomh gréasáin d’Eagraíochtaí Óige

http://www.boysbrigade.ie/
http://www.duisigh.com/
https://www.foroige.ie/
https://www.irishgirlguides.ie/
http://www.youth.ie/nyci/no-name-club
http://kdys.ie/
https://www.scouts.ie/
http://www.udaras.ie/en/forbairt-pobail/tionscnaimh-an-oige/
http://www.ogras.ie/

Mapaí & teagmhálacha do ghrúpaí/tionscadail óige i gCiarraí

Eagraíochtaí Óige Ainm Fón Rphost
KDYS Gareth Harteveld 068 23744 GarethHarteveld@kdys.ie
Scouting Ireland Southern Province Office 021 4220020 Ncollins@scouts.ie
Foróige Regional Office Regional Office 021 4396521
Irish Girl Guides National Office 01 6683898 info@irishgirlguides.ie
Kerry ETB Seamus Whitty (Youth Officer) 086 0409025 swhitty@kerryetb.ie

Do cheisteanna eile, déan teagmháil le Seamus Whitty (Oifigeach Óige):

Seamus Whitty

Oifigeach Óige

Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí), Lárphointe, Bóthar John Joe Sheehy

Teil: 086 0409025

Ríomhphost: swhitty@kerryetb.ie

Comhairle na nÓg

LYCGS Guidance Note 2020
LYCGS Application Form 2020
LYCGS Statement of Assurance
Comhairle na nÓg

 

© 2021 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.