Press "Enter" to skip to content
Scéimeanna Maoinithe – Clárú & Iarratais

Scéimeanna Maoinithe – Clárú & Iarratais

Scéim Deontas do Sheirbhísí le haghaidh Daoine Leispiacha, Aeracha, Déghnéasacha, Trasinscneacha agus Idirghnéasacha (LGBTI+) 2020 Deontais Aon Uaire do Sheirbhísí Óige do Dhaoine LGBTI +

Tá €5,000 curtha ar fáil ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige do BOO Chiarraí in 2020 le haghaidh Scéim Seirbhíse Óige do Dhaoine LGBTI+.  Tá sé mar aidhm ag an scéim cur le huaireanta teagmhála na Seirbhísí Óige le haghaidh daoine óga LGBTI + chun a chinntiú go bhfuil gach duine óg LGBTI + sofheicthe, go bhfuil meas ag an bpobal orthu agus go bhfuil siad mar chuid den phobal.

Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh uaireanta breise le haghaidh oibrithe don ógra, uaireanta tiomnaithe go sonrach chun tacú le daoine LGBTI + óga agus le haghaidh aon chostais bhreise a bhaineann leo, m.sh., iompar, nó ionad ar cíos; go príomha, eascraíonn an gníomh ó na riachtanais a shainaithníonn daoine óga iad féin agus an earnáil óige sa phróiseas comhairliúcháin don Straitéis Náisiúnta Óige LGBTI +.

San athbhreithniú fianaise, aithnítear freisin go bhfuil tacaíocht seirbhísí óige tábhachtach do dhaoine óga le linn an phróisis de theacht amach.  Tá an tionscnamh dírithe go príomha chun rochtain mhéadaithe ar sheirbhísí óige a éascú do dhaoine óga LGBTI + i gceantair thuaithe.

Eagraíochtaí/seirbhísí/tionscadail incháilithe 

Tá an scéim oscailte d’eagraíochtaí nó do sheirbhísí óige deonacha atá dírithe ar an óige LGBTI +.

Spriocghrúpa 

Díreoidh an Scéim Seirbhíse Óige LGBTI + ar dhaoine óga idir 15 agus 24 bliana d’aois a aithníonn iad féin mar LGBTI + le haghaidh tacaíocht duine-le-duine agus tacaíocht ghrúpa chun timpeallacht spraoi agus sábháilte a sholáthar do dhaoine óga, áit ina bhfuil siad sofheicthe, ina bhfuil meas tugtha orthu agus ina glactar leo.

2020 LGBTI Treoirnóta agus Foirm Iarratais
Ciorclán 2013-2014

Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla (LYCGS)

Tugann an Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla (LYCGS) tacaíocht do ghníomhaíochtaí clubanna/grúpaí óige atá faoi cheannas oibrithe deonacha ag an leibhéal áitiúil. Cuireann an Scéim cabhair dheontais ar fáil i dtreo chostais reáchtála na gclubanna/ngrúpaí agus tá sí páirtmhaoinithe ag fáltais an Chrannchuir Náisiúnta. Cuireann an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige maoiniú ar fáil don Scéim agus riarann na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOnna) an maoiniú go háitiúil thar ceann na Roinne. Fógraíonn na BOOnna an Scéim go háitiúil gach bliain, ag imlíniú na haidhme atá leis an deontas agus na critéir cháilitheachta is gá chuige.

Tacaíonn an Scéim le gníomhaíochtaí clubanna/grúpaí deonacha óige; tugtar tús áite do chlubanna/ghrúpaí atá ag freastal ar dhaoine óga 10-21 bliain d’aois. Is é an príomhfhócas atá ag an Scéim ná cuidiú le clubanna/grúpaí óige atá faoi cheannas oibrithe deonacha agus a chuireann clár d’imeachtaí oibre ógra ar fáil do dhaoine óga. Lena chois sin, bíonn clubanna/grúpaí eile a oibríonn le daoine óga ach nach bhfuil siad ag cur oibre ógra ar fáil go sonrach, i dteideal cur isteach ar mhaoiniú faoin Scéim. In 2017, rinne an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige na Caighdeáin Náisiúnta Cháilíochta do Ghrúpaí Óige faoi Cheannas Oibrithe Deonacha a chorprú sa Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla. Forbraíodh na caighdeáin náisiúnta cháilíochta sin chun tacaíocht a thabhairt agus feabhas a chur ar obair dheonach le daoine óga. Critéir le haghaidh cáilitheachta: Is é an príomhfhócas atá ag an Scéim ná cuidiú le clubanna/grúpaí óige atá faoi cheannas oibrithe deonacha agus a chuireann clár d’imeachtaí oibre ógra ar fáil do dhaoine óga. Lena chois sin, bíonn clubanna/grúpaí eile a oibríonn le daoine óga ach nach bhfuil siad ag cur oibre ógra ar fáil go sonrach, i dteideal cur isteach ar mhaoiniú LYCGS.

Chun a bheith incháilithe do mhaoiniú ón Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla, caithfidh an club/grúpa na critéir seo a leanas a shásamh:

 • Caithfidh sé a bheith faoi cheannas oibrithe deonacha agus caithfidh sé a bheith bunaithe ar rannpháirtíocht dheonach daoine óga.
 • Caithfidh 75% de bhaill an chlub/ghrúpa a bheith faoi 21 bhliain d’aois.
 • Caithfidh sé a bheith in ann a imlíniú go soiléir cé na buntáistí a bhaineann le ballraíocht sa chumann/ghrúpa do dhaoine óga a bhíonn páirteach ina chláir.
 • Caithfidh an club/grúpa cloí leis na riachtanais atá leagtha amach i gCuid 2 den Fhoirm Iarratais.
 • Caithfidh duine teagmhála ainmnithe (DLP) do chosaint leanaí a bheith ceaptha ag an gclub/grúpa.
 • Caithfidh an club/grúpa nósanna imeachta a bheith aige i scríbhinn ina mbeidh na socruithe cosanta do leanaí leagtha amach ann, iad oiriúnaithe do nádúr theagmháil na heagraíochta le leanaí agus iad ag cloí leis na ceanglais atá imlínithe in Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí (RLGÓ), 2011.
 • Caithfidh grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána a bheith faighte ag gach oibrí deonach fásta a bheidh ag obair le daoine óga sula dtéann siad i mbun oibre go deonach.
 • Caithfidh clúdach cuí árachais a bheith i bhfearas.
 • Caithfidh oibrithe deonacha rochtain a bheith acu ar fhearas garchabhrach agus a bheith in ann é a úsáid mar is ceart.
 • Caithfidh ráiteas Sláinte agus Sábháilteachta, polasaí nó nósanna imeachta a bheith ag an gclub/ngrúpa. (Nóta: baineann sé sin le clubanna/grúpaí a bhfuil a n-áitreabh féin acu. Caithfidh clubanna/grúpaí nach bhfuil a n-áitreabh féin acu a dhearbhú go bhfuil Polasaí Sláinte agus Sábháilteachta an fhoirgnimh feicthe acu agus go bhfuil siad á fheidhmiú.)
 • Caithfidh eolas faoi gach gné de na trí Chaighdeán NQSVIYG a bheith áirithe i do fhreagra ar an bhFoirm Iarratais.

Tabhair ar aird, le do thoil, nach bhfuil clubanna/grúpaí atá dírithe go príomha ar spórt i dteideal maoiniú a fháil faoi théarmaí na scéime seo.

Suíomh gréasáin d’Eagraíochtaí Óige

http://www.boysbrigade.ie/
http://www.duisigh.com/
https://www.foroige.ie/
https://www.irishgirlguides.ie/
http://www.youth.ie/nyci/no-name-club
http://kdys.ie/
https://www.scouts.ie/
http://www.udaras.ie/en/forbairt-pobail/tionscnaimh-an-oige/
http://www.ogras.ie/

Mapaí & teagmhálacha do ghrúpaí/tionscadail óige i gCiarraí

Eagraíochtaí Óige Ainm Fón Rphost
KDYS Gareth Harteveld 068 23744 GarethHarteveld@kdys.ie
Scouting Ireland Southern Province Office 021 4220020 Ncollins@scouts.ie
Foróige Regional Office Regional Office 021 4396521
Irish Girl Guides National Office 01 6683898 info@irishgirlguides.ie
Kerry ETB Seamus Whitty (Youth Officer) 086 0409025 swhitty@kerryetb.ie

Do cheisteanna eile, déan teagmháil le Seamus Whitty (Oifigeach Óige):

Seamus Whitty

Oifigeach Óige

Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí), Lárphointe, Bóthar John Joe Sheehy

Teil: 086 0409025

Ríomhphost: swhitty@kerryetb.ie

Comhairle na nÓg

LYCGS Guidance Note 2020
LYCGS Application Form 2020
LYCGS Statement of Assurance
Comhairle na nÓg

 

© 2021 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Web Design Kerry by Egg.