Press "Enter" to skip to content

Scoil an Ghleanna, Pobalscoil Náisiúnta

 

Tá ríméad ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) a fhógairt go bhfuil pátrúnacht Scoil an Ghleanna aistrithe ó Easpag Chiarraí chuig BOO Chiarraí.  Is í Scoil an Ghleanna an dara Pobalscoil Náisiúnta a osclaíodh faoi phátrúnacht BOO Chiarraí.

Beidh Scoil an Ghleanna Pobalscoil Náisiúnta ar an gcéad Phobalscoil Náisiúnta Gaeltachta (CNS) in Éirinn agus tá sí lonnaithe ar shuíomh álainn i mBá Fhíonáin, Baile an Sceilg óna bhfuil radharc ar Sceilg Mhichíl. Mar aon le Pobalscoileanna Náisiúnta eile, cuirfear oideachas cuimsitheach agus nuálach ar fáil sa scoil chun riachtanais daltaí agus an phobail níos leithne a shásamh. Cuirtear réimse leathan gníomhaíochtaí seach-churaclaim ar fáil sa scoil, baineann na daltaí leas as cóimheas maith idir daltaí agus múinteoirí agus múintear gach ábhar trí mheán na Gaeilge.

Sa mhúnla Pobalscoil Náisiúnta, is é BOO fostóir na mball foirne ar fad agus is é BOO an comhlacht corparáideach freisin ar a bhfuil freagracht foriomlán as rialachas. Beidh Bord Bainistíochta ag an scoil a mbeidh freagracht air maidir le pleanáil straitéiseach fhoriomlán agus forbairt beartais sa scoil.

Dúirt Colm McEvoy Príomhfheidhmeannach BOO Chiarraí, “is céim chun cinn dhearfach do BOO Chiarraí an líon Pobalscoileanna Náisiúnta a bheith á méadú agus cuirtear fáilte roimhe.  Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le hEaspag Chiarraí, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus pobal na háite as tacaíocht a thabhairt le go bhféadfaí an t-aistriú a chur i gcrích”.

“Gné shuntasach eile den mhúnla CNS is ea an t-éiteas ilchreidmheach. Freastalóidh an scoil ar leanaí de gach creideamh go cothrom. Tuigeann tuismitheoirí leanaí i scoileanna reatha CNS go ndéantar freastal ar an ngné spioradálta a bhaineann le haitheantas linbh agus go léirítear meas ag an am céanna ar gach creideamh agus tuairim ar bhealach cothrom.” Ann O’Dwyer Stiúrthóir Scoileanna BOO Chiarraí

Tá an scoil i mbun daltaí a rollú.  Ba chóir d’aon duine a bhfuil spéis acu a leanbh a rollú glaoch a chur ar an uimhir 066 9479330 nó ríomhphost a sheoladh chuig cns@kerryetb.ie.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le múnla CNS, téigh chuig ár láithreán gréasáin www.kerryetb.iewww.cns.ie

© 2020 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Web Design Kerry by Egg.