Press "Enter" to skip to content

Seirbhís Threorach agus Eolais d’Aosaigh i gCiarraí (KAGIS)

Maidir Linne
Tacaíochtaí Faisnéise
Treoirchomhairleoireacht
Acmhainní
Maidir Linne

 
Tá Seirbhís Threorach agus Eolais d’Aosaigh i gCiarraí (KAGIS), mar chuid de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a chuireann seirbhís threorach agus eolais maidir le gairmeacha ar fáil do dhaoine incháilithe i gCiarraí.

Conas is féidir le KAGIS cuidiú leatsa?

Tá dhá chuid i KAGIS

 • Tacaíochtaí Faisnéise agus
 • Treoirchomhairleoireacht

Cuireann KAGIS seirbhísí neamhchlaonta duine ar dhuine ar fáil:

 • rochtain ar oifigeach faisnéise, 
 • treoir oideachais agus oiliúna,
 • treoirchomhairleoireacht

chun cuidiú le daoine roghanna eolacha oideachais, slí bheatha agus roghanna saoil a dhéanamh.

Bileog sheirbhíse KAGIS

Cá bhfuil KAGIS lonnaithe?

KAGIS, Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, an Lárphointe, Bóthar John Joe Sheehy, Trá Lí (trasna ó Stáisiún Traenach Thrá Lí) Teil : 066 7121300
 
Tabhair ar aird le do thoil, má tá tú chun cuairt a thabhairt ar KAGIS, moltar duit coinne a shocrú ar dtús, i gcás gan choinne a bheith agat d’fhéadfadh sé nach mbeadh sé ar ár gcumas tú a fheiceáil an lá a mbuaileann tú isteach chugainn.
 
 

 

 

Tacaíochtaí Faisnéise

Beidh Oifigeach Faisnéise KAGIS in ann cuidiú leat faisnéis a fháil maidir leis an méid seo a leanas:

 • Roghanna oideachais agus oiliúna
 • Slí bheatha
 • Maoiniú agus deontais
 • Tacaíochta eile d’fhoghlaimeoirí

Tá Seirbhís Fhaisnéise KAGIS ar fáil do gach duine fásta atá ina gcónaí i gCiarraí.

Ionad Faisnéise KAGIS

Tá ríomhaire ar fáil do chliant inár nIonad Faisnéise chomh maith le faisnéis ar pháipéar agus faisnéis ar líne.

Más mian leat labhairt lenár nOifigeach Faisnéise nó más mian leat cuairt a thabhairt ar an Ionad Faisnéise, déan teagmháil linn le do thoil ar:

Teil. 066 7121300

nó ríomhphost: guidance@kerryetb.ie

Tel. 066 7121300

or email: guidance@kerryetb.ie

Treoirchomhairleoireacht
"Cuidíonn treoir le daoine: a saol, a gcuid foghlama agus a gcuid oibre a phleanáil" (Fochoiste Meastóireachta NCGE).
 

Cé atá incháilithe do Threoirchomhairleoireacht?

Go ginearálta, daoine fásta atá ina gcónaí i gCiarraí agus atá: 

 • ag smaoineamh cúrsa a dhéanamh le BOO* Chiarraí*
 • atá dífhostaithe agus/nó atá ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh
 • nár chríochnaigh an scoil an chéad uair.

* If there is no guidance counsellor in your centre already.

Mura bhfuil treoirchomhairleoir i d’ionad cheana féin. Tá Treoirchomhairleoirí go léir KAGIS gairmiúil agus cáilithe agus tá siad ina gcomhaltaí cláraithe d’Institiúid na dTreoirchomhairleoirí (IGC). .

Cá háit a mbeidh ar mo chumas Treoircomhairleoir a fheiceáil?

Tugtar coinní duine ar dhuine i roinnt láithreacha ar fud Chiarraí.

Seol ríomhphost chugainn ag guidance@kerryetb.ie

Suíomhanna

Teagmháil

Fón / Ríomhphost

Tralee

Ita Lane/Rico Stein

066 7121300

guidance@kerryetb.ie

Cahersiveen

Ita Lane

066 7121300

guidance@kerryetb.ie

Castleisland

Ita Lane

066 7121300

guidance@kerryetb.ie

Causeway

Rico Stein

066 7121300

guidance@kerryetb.ie

Dingle

Ita Lane

066 7121300

guidance@kerryetb.ie

Kenmare

Ita Lane

066 7121300

guidance@kerryetb.ie

Killarney

Rico Stein

066 7121300

guidance@kerryetb.ie

Killorglin

Rico Stein

066 7121300

guidance@kerryetb.ie

Listowel

Rico Stein

066 7121300

guidance@kerryetb.ie

Waterville

Ita Lane

066 7121300

guidance@kerryetb.ie

Acmhainní

Séanadh: 
Ní ghlacann Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí aon fhreagracht as cruinneas nó eile, ábhar ar bith ar láithreáin gréasáin seachtracha.  

Maoiniú agus deontais

Tá forbairt déanta ag Seirbhís Treorach agus Faisnéise Chiarraí d’Aoisigh ar an mbileog fhaisnéise seo d’Oideachas Aosach Lánaimseartha agus Páirtaimseartha.

Foinse cuimsitheach faisnéise ar thacaíochtaí airgeadais do mhic léinn atá i mbreisoideachas nó in ardoideachas. Cuireann soláthróirí an láithreáin gréasáin faisnéis ar fáil atá so-úsáidte maidir le scéimeanna éagsúla, lena n-áirítear:

Córas Iarratais ar Líne do Dheontas mic léinn. Tá an Deontas do mhic léinn ar fáil do mhic léinn atá ar Chúrsaí iar-Ardteistiméireachta (PLC’nna) agus ar chúrsaí fochéime ardoideachais lánaimseartha. Ní mór gach iarratas a dhéanamh tríd an gcóras ar líne seo.

Bileoga Eolais

Cúrsaí agus oiliúint atá ar fáil:

Eolas maidir le Slí Bheatha

Cuireann Breisoideachas agus Oiliúint nó FET, roghanna leathana oideachais ar feadh an tsaoil ar fáil do dhuine ar bith atá os cionn 16 bliain d’aois. Áirítear ar FET, printíseacht, cúrsaí oiliúna, cúrsaí iar-Ardteistiméireachta (PLC), oideachas pobail agus aosach chomh maith le seirbhísí croíláir litearthachta agus uimhearthachta. Cuirtear cúrsaí agus cláir FET ar fáil ar fáil trí líonra an Bhoird Oideachais agus Oiliúna ar fud na tíre, chomh maith le cúrsaí a chuireann soláthróirí seirbhíse áitiúla ar fáil, lena n-áirítear ríomhColáiste SOLAS. Cuirtear cúrsaí FET ar fáil ó leibhéal a haon go dtí leibhéal a sé ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochta

Láithreán gréasáin tiomanta atá anseo dóibh siúd ar mian leo a slí bheatha a phleanáil. Áirítear leis an láithreán gréasáin, uirlisí chun tuilleadh faisnéise a fháil amach maidir leat féin chun cuidiú leat slí bheatha a phleanáil, ar nós an Próifíleoir Spéise chun réimsí spéise maidir le do shlí bheatha a fháil amach; faisnéis maidir leis na hearnálacha fostaíochta agus gairmeacha; agus faisnéis maidir le foghlaim ar nós faisnéis d’Oideachas Aosach agus cuardach cúrsa PLC.

Liosta cuimsitheach de chúrsaí Breisoideachais agus Ardoideachas in Éirinn, lena n-áirítear, ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochta agus coláistí PLC. Tá cúrsaí atá ar siúl i dTuaisceart Éireann san áireamh freisin. Saoráid chuardaigh so-úsáidte a thugann an deis duit do chuardach a theorannú de réir an chineáil cúrsa, cúige, contae agus tuilleadh. Tá uirlisí úsáideacha ar an láithreán freisin (ar nós áireamhán pointí) agus faisnéis ar ábhair éagsúla a bhaineann le freastal ar choláiste.

Institiúidí Oideachais

Naisc Úsáideacha

Déanann an Lár-Oifig Iontrála (CAO) próiseáil ar iarratais ó mhic léinn atá ag déanamh iarratais chuig Institiúidí Ardoideachais na hÉireann. Beidh ar chumas mic léinn dátaí deiridh, pointí ó bhlianta roimhe sin agus dátaí do laethanta oscailte a aimsiú chomh maith leis an tsaoráid ar líne.

© 2023 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Ukrainian Community Support: Information and Updates
This is default text for notification bar