Obair don Ógra

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Na Caighdeáin Cháilíochta Náisiúnta don Ógtheagmháil

Chuir an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige i láthair an Creat um Chaighdeáin Cháilíochta Náisiúnta don Obair don Aos Óg (CCCN) i mí Eanáir 2011. Is uirlis tacaíochta agus forbartha é an Creat um Chaighdeáin Cháilíochta Náisiúnta (CCCN) d’earnáil na hoibre don aos óg. Cuireann sé modh cumarsáide comhchoiteann ar fáil d’eagraíochtaí trínar féidir leo a gcleachtas um obair don aos óg a chur i bhfocail. An toradh atá ar an CCCN a bheith i bhfeidhm ná go bhfuil feabhas tagtha ar an dea-chleachtas agus tugann sé aghaidh ar na riachtanais forbartha atá ag daoine óga níos fearr ná riamh agus i slí atá níos éifeachtúla ó thaobh costais de.

An réasúnaíocht atá le forbairt an CCCN ná: 
- Uirlis tacaíochta agus forbartha a chur ar fáil d’eagraíochtaí agus do thionscadail;
- Chun caighdeáin a bhunú i gcleachtas agus i soláthar oibre don aos óg;
-Chun bonn fianaise forbartha a chur ar fáil d’obair don aos óg;

-Chun a chinntiú go n-úsáidtear acmhainní go héifeachtach in earnáil na hoibre don aos óg;

-Chun bunús a chur ar fáil le measúnú a dhéanamh ar an eagraíocht ina hiomláine

Baineann an CCCN le gach eagraíocht um obair don óige, seirbhísí, tionscadail agus cláir a ndéanann foireann iad a stiúradh arna maoiniú faoi na scéimeanna seo a leanas atá á riar ag Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige (OALGÓ): 
-Scéim Deontas na Seirbhíse don Aos Óg;

-Tionscadail Speisialta don Aos Óg;

-An Ciste d’Áiseanna agus do Sheirbhísí don Aos Óg 1 agus 2;

-Lárionaid Eolais don Ógra.

Tá Oifigeach Óige BOO Chiarraí agus Foireann Feidhmithe KDYS ag baint úsáide as an gCreat um Chaighdeáin Cháilíochta.

Caighdeáin Cháilíochta Náisiúnta do Ghrúpaí Óige atá faoi cheannas oibrithe deonacha

In 2013 chuir an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige i láthair an Treoirleabhar do Cheannairí Deonacha Grúpaí maidir le Caighdeáin Cháilíochta Náisiúnta do Ghrúpaí atá faoi cheannas Oibrithe Deonacha. Cuirtear seisiúin eolais agus faisnéise ar fáil go háitiúil ionas go mbeidh grúpaí óige nua in ann eolas a chur ar na Caighdeáin agus an réasúnaíocht a bhí leis an gcreat a bhunú. Cuirtear na caighdeáin i bhfeidhm le clubanna/grúpaí óige atá maoinithe ag an RLGÓ faoin Scéim Deontais Clubanna Óige Áitiúla. Spreagtar grúpaí óige eile freisin an Creat um Chaighdeáin a chur i bhfeidhm. Déanfaidh Clubanna/Grúpaí Óige machnamh ar Ráiteas Ginearálta Cuspóra an RLGÓ agus cumfaidh siad a gceann féin, na 3 Chroíphrionsabail agus na Caighdeáin a bhaineann leo agus na Táscairí Gnóthachtála. Ag baint úsáide as an teimpléad CIP atá curtha ar fáil, breacfaidh grúpaí síos conas atá ag éirí leo agus déanfaidh rianú ar a ndul chun cinn. Cuireann na grúpaí an CIP comhlánaithe isteach go bliantúil. Moltar do Ghrúpaí/Clubanna an t-eolas seo a shábháil go leictreonach. Ansin breithneoidh an tOifigeach Óige ar conas atá ag éirí leis an ngrúpa i ndáil le gach caighdeán. Féadfaidh sé/sí é seo a dhéanamh trí labhairt le ceannairí an ghrúpa nó trí chuairt a thabhairt ar an ngrúpa nó ar an gclub. Seolfar cóipeanna crua agus cóipeanna leictreonacha den Treoirleabhar chuig Clubanna/Grúpaí Óige agus Eagraíochtaí sa Chontae. Féach ar na naisc thíos le haghaidh an Plean Bliantúil agus an cháipéisíocht tacaíochta.

 

  • Treoirleabhar do Cheannairí Deonacha Grúpaí maidir le Caighdeáin Cháilíochta Náisiúnta do Ghrúpaí atá faoi cheannas Oibrithe Deonacha (BéarlaGaeilge)
  • Plean Bliantúil agus Tuairisc ar Dhul chun Cinn do Chaighdeáin Cháilíochta Náisiúnta do Ghrúpaí atá faoi cheannas Oibrithe Deonacha (BéarlaGaeilge)
  • Plean Bliantúil agus Tuairisc ar Dhul chun Cinn do Chaighdeáin Cháilíochta Náisiúnta do Ghrúpaí atá faoi cheannas Oibrithe Deonacha - Fianaise Shamplach (BéarlaGaeilge

Seol an Plean Bliantúil comhlíonta ar ríomhphost chuig mgalvin@kerryetb.ie 

An Creat um Chaighdeáin Cháilíochta Náisiúnta – Acmhainní


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie