Obair don Ógra

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Sainmhíniú ar Obair don Ógra


Faoin Acht um Obair Ógra, 2001, is é seo an sainmhíniú a thugtar ar obair don ógra:

Clár pleanáilte oideachais atá deartha chun cur le forbairt phearsanta agus shóisialta daoine óga agus í a fheabhsú trína rannpháirtíocht dheonach, agus lena gcomhlánaítear a n-oideachas foirmiúil nó a ngairmoideachas nó a ngairmoiliúint.

 

Tacaíocht a thugann an tOifigeach Óige

 

Is féidir le clubanna/grúpaí nua clárú le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus iarratas a dhéanamh ar Scéim Deontas na gClubanna Óige Áitiúla. Is féidir leis an Oifigeach Óige cabhrú leat tabhairt faoin bpróiseas sin agus na beartais agus na nósanna imeachta nach mór duit a bheith i bhfeidhm agat a mhíniú sula dtosaíonn tú ag obair le daoine óga.

Is féidir le clubanna/grúpaí cláraithe atá ann cheana teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Óige maidir lena riachtanais oiliúna agus cuirfidh sé sin bonn eolais faoi phlean an Oifigigh Óige.

D’fhorbair an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige Caighdeáin Cáilíochta do Ghrúpaí Óige atá faoi cheannas Oibrithe Deonacha ar an 4 Márta 2013. Tugann na Caighdeáin deis do ghrúpaí óige a dtiomantas a léiriú don dea-chleachtas agus do chláir agus gníomhaíochtaí ar ardchaighdeán a sholáthar, cláir a fhreastalaíonn ar riachtanais agus ar ionchais na mball óg. Tá an tOifigeach Óige tar éis treoir a thabhairt ar an Creat um Chaighdeáin Cháilíochta agus conas mar is féidir le clubanna/grúpaí páirt a ghlacadh sa phróiseas.

Rinne an tOifigeach Óige na clubanna/grúpaí ar fad atá i gCiarraí cheana a mhapáil. Más mian leat a bheith i do bhall de chlub/ghrúpa, déan teagmháil leis an Oifigeach Óige agus cabhróidh sí leat do cheist a réiteach.

Leanfaidh an tOifigeach Óige ar aghaidh ag tacú le Seirbhísí Obair don Ógra (arna maoiniú ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige) i gCiarraí a sholáthar, a chomhordú agus a mheasúnú. Tá an Creat um Chaighdeáin Cháilíochta Náisiúnta á chur i bhfeidhm le SÓDC (féach na naisc leis an gcreat agus na hacmhainní d’Oibrithe Óige).


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie