Obair don Ógra

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Youth Projects

Déan teagmháil le SÓDC i gCiarraí

Suíomh

Teagmhálaí

Teileafón

Ríomhphost

Ciarraí Thuaidh Gareth Harteveld 068-23744 Seol Ríomhphost
Ciarraí Theas Jillian Carroll 064-6631748 Seol Ríomhphost

Youth Clubs

Léarscáileanna & teagmhálaithe do Chlubanna Óige i gCiarraí

Suíomh

Teagmhálaí

Teileafón

Ríomhphost

Comhordaitheoir KDYS Des Bailey 066-7121674 Seol Ríomhphost

For all other youth clubs/groups please contact the Youth Officer Miriam Galvin, Tel 086 0267375

Comhairle na nÓg

Comhairle na nÓg

Is éard atá i gceist ná comhairlí áitiúla na n-óg a thugann deis do leanaí agus do dhaoine óga a bheith páirteach i seirbhísí agus beartais áitiúla a fhorbairt.

Tá Comhairle na nÓg i ngach cathair agus i ngach contae.

Bunaíodh Comhairle na nÓg faoin Straitéis Náisiúnta Leanaí (2000) sna 34 Bord Forbartha Cathrach agus Contae ar fud na tíre. Tá obair Chomhairle na nÓg faoi fhreagracht na n-údarás áitiúil i ngach cathair agus contae.

Déanann an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige maoirsiú agus páirtmhaoiniú ar Chomhairle na nÓg. Is ag an Roinn Gnóthaí Leanaí agus Óige atá an príomhról ina chinntiú gur féidir le leanaí agus daoine óga in Éirinn a gcuid tuairimí a chur in iúl faoi cheisteanna a bhaineann lena saol.

Toghtar toscairí ó Chomhairle na nÓg chun ionadaíocht a dhéanamh dá gceantar áitiúil ag Dáil na nÓg (parlaimint náisiúnta na hóige), imeacht a bhíonn ar siúl gach bliain.

Tá a lán údaráis áitiúla ar fud na tíre ag déanamh obair iontach le Comhairle na nÓg agus ag spreagadh leanaí agus daoine óga chun a bheith páirteach i dtionscadail cosúil leo seo:

  • Conas a dhéanfar áiseanna fóillíochta agus caiféanna óige a fhorbairt agus a bhainistiú amach anseo
  • Clóis súgartha a fhorbairt
  • Saoránacht ghníomhach a spreagadh
  • Sábháilteacht ar bhóithre a chur chun cinn i measc déagóirí
  • Ceisteanna sláinte agus sábháilteachta ar bhusanna scoile a thabhairt chun suntais
  • Pleananna um chaomhnú agus oidhreacht a fhorbairt

Tuilleadh eolais ar fáil ó:

Andrew Smith, An Roinn Pobail, Comhairle Contae Chiarraí

Madeleine Frissung, KDYS, Cnocán na gCaorach, Cill Airne


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie