Scoileanna

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Loading...

Acmhainní Náisiúnta
Gníomhaíochtaí Chomhairle Scoileanna BOO Chiarraí
 • Dírítear ar an atmaisféar scoile agus pobail a fheabhsú.
 • Téitear i ngleic leis na ceisteanna seo:
  • An Bhulaíocht
  • An Mheabhairshláinte
  • Riachtanais/Faisnéis Foghlama
  • Brat Uaine – Cur Chun Cinn na Sláinte
 • Pleanáil le dul i ngleic le hábhair thosaíochta:
  • Oideachas Sláinte Gnéis
  • Feachtas um Fheasacht i leith Féinmharú
 • An tSeachtain Frithbhulaíochta - Oideachas a chur ar gach rang faoin mBulaíocht
 • Tús eolas ar an tSeachtain Dhomhanda
  • Cúpla focal i dteanga nua a fhoghlaim
  • Gnéithe de thíortha difriúla gach lá
  • Bia sa cheaintín ó gach tír
  • Feachtas in aghaidh na bulaíochta agus iarmhairtí bulaíochta
 • Turas chuig Parlaimint na hEorpa, an Bhruiséil
 • Nuachtlitir
 • Cluichí ag am lóin
 • Siamsaíocht a chur ar fáil do dhaltaí na chéad bhliana e.g. Laethanta Scannán
 • Seomra na nGníomhaíochtaí a Uasghrádú
 • Tiomsú airgid
  • Lá gan Éide Scoile a thionól
  • Bailiúchán Naomh Uinseann de Pól
  • Operation Christmas Child

Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie