Cúrsaí Lánaimseartha

Tá clár Breisoideachais Lánaimseartha forbartha againn atá dírithe orthu siúd a bhfuil forbairt phearsanta á lorg acu nó a mheasann go bhfuil a n-easpa cáilíochtaí oideachais ag cur cosc orthu dul i mbun fostaíochta agus dul chun cinn a dhéanamh. Tá 3 phríomhdheis Lánaimseartha ar fáil thall a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach do do chuid riachtanas.
Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

 

PLC

Cúrsa lae lánaimseartha a mhaireann bliain amháin agus a bhíonn ar siúl ó mhí Mheán Fómhair go mí na Bealtaine is ea an Cúrsa iar-Ardteistiméireachta agus tá sé deimhnithe ag QQI (Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann). Ní hé amháin go mbíonn na cúrsaí sin ar oscailt do dhaltaí atá tar éis an Ardteistiméireacht a dhéanamh, bíonn siad ar oscailt freisin do dhaoine ar mian leo filleadh ar an mBreisoideachas. D’fhéadfá tairbhe a bhaint as cúrsa PLC ar roinnt cúiseanna – mar shampla, – chun cáilíocht a bhaint amach le haghaidh fostaíochta; tús a chur leis an mBreisoideachas agus é mar aidhm agat leanúint le do chuid staidéir in Ollscoil nó in Institiúid Teicneolaíochta nó ullmhú le haghaidh printíseachta.

Critéir

 • Ní mór d’fhoghlaimeoirí an Ardteistiméireacht, an Ardteistiméireacht Fheidhmeach nó a gcomhionann a bheith déanta acu.
 • Ní mór do mhic léinn ar mian leo cúrsaí a dhéanamh óna dteastaíonn grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána, e.g. cúrsaí cúram leanaí, a bheith ocht mbliana déag d’aois, fiú má tá an Ardteistiméireacht déanta acu.
 • Tá deontais chothabhála de réir tástála acmhainne ar fáil do gach cúrsa lánaimseartha - d’fhéadfadh critéir eile a bheith i bhfeidhm freisin.
 • Iarratas + Agallamh.

SDOG

Tugtar deis sa Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais d’aosaigh dhífhostaithe filleadh ar an oideachas lánaimseartha gan a sochair Leasa Shóisialaigh a chailleadh. Féach www.welfare.ie le haghaidh tuilleadh eolais.

 • Filleadh ar an oideachas
 • Tá an teagasc saor in aisce
 • Íocaíochtaí atá cothrom le do shochair Leasa Shóisialaigh, liúntas Béilí agus Taistil
 • Treoirchomhairleoireacht
 • A bheith mar chuid den mhargadh príomhshrutha
 • Raon méadaithe de roghanna stíl mhaireachtála
 • Rochtain ar an mbreisoideachas
 • Sealbhú scileanna

Critéir

 • A bheith 21 bliain d’aois nó níos sine
 • A bheith dífhostaithe le 6 mhí ar a laghad NÓ ag fáil íocaíocht cháilitheach Leasa Shóisialaigh NÓ ag síniú le haghaidh creidmheasanna le 6 mhí ar a laghad NÓ ag fáil Iomarcaíocht Reachtúil.

ÓGTHEAGMHÁIL

Is é is Ógtheagmháil ann ná cúrsa oiliúna a dhúnann an bhearna idir an scoil agus an fhostaíocht le cláir atá ceaptha chun freastal ar riachtanais shonracha agus ar chineálacha sainiúla cumais an duine óig.

 • Oiliúint agus taithí oibre
 • Tá liúntas oiliúna bainteach le haois ar fáil
 • Níl aon táillí le híoc
 • An deis Teastas Náisiúnta a bhaint amach
 • Infhostaitheacht a fheabhsú

Critéir

 • A bheith idir 16 bliana d’aois agus 20 bliain d’aois
 • An scolaíocht a bheith fágtha le 6 mhí
 • A bheith dífhostaithe

 


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie