An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Tuesday
May232017

Aonach Oideachais & Oiliúna

Tá áthas ar BOO Chiarraí a fhógairt go mbeidh Aonach Oideachais agus Oiliúna ar siúl ar an Luan 29 Bealtaine, óna 11am go dtí 6pm in Óstán san Óstán Listowel Arms i Lios Tuathail. Beidh cainteanna, ceardlanna agus taispeántais scileanna ann, iad saor in aisce agus ar fáil don phobal ar fad. Beidh réimse iomlán cúrsaí ar taispeáint ag trí choláiste, Coláiste Breisoideachais Chiarraí Thuaidh Lios Tuathail, Coláiste Breisoideachais Chiarraí, Trá Lí & Ionad Oiliúna BOO Chiarraí, Trá Lí.

Is é ceann de na príomhchúraim stáit atá ar BOO Chiarraí ná daoine i gceantair tuaithe a chur ar an eolas faoi na deiseanna foghlama fadsaoil atá ar fáil sa cheantar, le haghaidh dul chun cinn pearsanta nó gairmiúil, post a lorg nó díreach le haghaidh sásamh pearsanta.

Beidh sonraí ar fáil faoi réimse gairmeacha, leithéidí gnó, riarachán, ríomhaireacht, airgeadas, obair shóisialta, altracht, cúram sláinte, cúram ainmhithe, turasóireacht agus turasóireacht treoraithe, spórt, dlí, ealaín agus grianghrafadóireacht, TV, léiriú Scannán agus Raidió, gearradh cloch, cothabháil tuirbíní gaoithe, línte lasnairde, suiteáil snáthoptaice, mótarmheicníocht, tathú agus CAD.

Piocfar cúpla duine ón bpobal chun bearradh gruaige a fháil nó nuamhaisiú (makeover) ag na taispeántais scileanna Teiripe Scéimhe, Gruagaireachta & Barbóireachta. D’fhéadfá do bhrú fola a sheiceáil leis na daltaí ón Staidéar Altranais agus Cúram Sláinte, agus má tá madra agat, féadfaidh tú fáil amach mar gheall ar ghrúmaeireacht ó na daltaí Cúram Ainmhithe. Beidh taispeántais scileanna eile ann i réimsí Cúram Leanaí; Spórt, Caitheamh Aimsire agus Teiripe Spóirt.

Beidh ábhar spéise san Aonad Oideachais agus Oiliúna seo do dhaoine atá ag lorg oibre, foghlaimeoirí athdheise, daoine atá tar éis an scoil a fhágáil, fostóirí, tuismitheoirí agus treoirchomhairleoirí. Tugtar cuireadh, chomh maith, do scoláirí sa Timthriall Sinsearach mar go roghnaíonn go leor daoine óga anois dul go dtí Coláiste Iar-Ardteistiméireachta (PLC) ar feadh bliana chun iad féin a ullmhú don aistriú go dtí an tríú leibhéal.

Tabharfar caint i rith an lae ar chúrsaí Iar-Ardteistiméireachta (PLC) agus conas mar a chabhraíonn siad le duine go dteastaíonn uathu dul go dtí an coláiste (11.30 agus arís ar a 2.30).

“Tugaimid faoi deara go bhfuil níos mó daoine óga anois ag cur siar an coláiste ar feadh bliana agus iad ag dul ag déanamh cúrsa iar-Ardteistiméireachta in ionad. An-rogha é seo mar bíonn siad ábalta an deontas SUSI a bheith acu agus an t-am agus an spás chun féachaint ar a gcuid roghanna gairmiúla sula scaoileann siad faoi chúrsa céime 4 bliana. Taispeánann an staidéar is déanaí a rinneamar Outcomes for PLC Learners, a bheidh á láinseáil go luath, go dtéann níos mó ná leath de na mic léinn PLC ar aghaidh go dtí an tríú leibhéal, agus téann beanach trian díreach ag obair. An patrún ná dá aosta is atá an foghlaimeoirí is ea is dóichí go rachaidh siad díreach ar aghaidh go dtí an obair tar éis dóibh an cúrsa a chríochnú, agus téann céatadán níos airde d’fhoghlaimeoirí faoi 26 bliain ar aghaidh go dtí tuilleadh staidéir”, arsa Owen O’Donnell, Stiúrthóir FET.

Ón uair go bhfuil an geilleagar ag láidriú in Éirinn i mbliana, beidh cainteanna ar siúl ag Ionad Oiliúna BOO Chiarraí ar Phrintíseachtaí (12.00 agus arís ar a 3.00pm) a bheidh suimiúil d’fhostóirí agus do na daoine ar mian leo cáilíocht náisiúnta ceardaíochta a bhaint amach agus airgead a thuilleamh ag an am céanna. I rith an lae, féadfaidh daoine labhairt le teagascóirí ó Phrintíseachtaí pluiméireachta, leictreachais, oirtheoireachta, siúinéireachta, mótair, gearradh cloch agus miotalóireacht. Cuireann BOO Chiarraí na Printíseachtaí sin ar fad ar fáil san Ionad Traenála i dTrá Lí.

Bíonn dúshlán mó ann tascanna scríofa a chur le chéile do dhaoine nach raibh sa chóras oideachais le blianta nó, b’fhéidir, a d’fhág scoil go luath. Beidh foireann ón Ionad Foghlama Oscailte ar fáil ó Choláistí Iar-Ardteistiméireachta i Trá Lí agus Lios Tuathail chun labhairt ar an tacaíocht a chuireann siad ar fáil ó thaobh scileanna staidéir a fhorbairt, do stíl foghlama a dhéanamh amach agus feabhas a chur ar do scileanna ríomhaireachta chun a bheith ábalta tascanna a chur isteach.

Beidh Treoirchomhairleoirí ann ag tabhairt eolais ar chúrsaí, maoiniú agus tacaíochtaí atá ar fáil d’fhoghlaimeoirí ar nós conas cur isteach ar dheontas SUSI. Beidh an Roinn Coimirce Sóisialaí ann chun ceisteanna a fhreagairt maidir le leas sóisialta do dhaoine atá ag smaoineamh ar fhilleadh ar an oideachas agus chun míniú a thabhairt ar an Liúntas Filleadh ar an Oideachas.

Beidh béim ar leith ar an maoiniú agus na tacaíochtaí atá ar fáil d’fhoghlaimeoirí - conas cur isteach ar dheontas SUSI, an Liúntas Filleadh ar an Oideachas, agus na tacaíochtaí pearsanta agus acadúla atá ar fáil cosúil le gairmthreoir agus an Clár Piarthacaíochta (tacaíocht meabhairshláinte).

Tá 20 ionad oideachais agus oiliúna ag BOO Chiarraí in 10 mbaile ar fud an chontae. Cuireann siad na céadta cúrsaí ar fáil, páirtaimseartha agus lánaimseartha, chomh maith le cúrsaí oíche agus cúrsaí ar líne agus tugann siad an deis do dhaoine a gcuid aidhmeanna pearsanta agus gairmiúla a bhaint amach.

Tá fáilte roimh aon fhostóir go dteastaíonn uaidh/uaithi teacht chun plé a dhéanamh ar oiliúint foirne atá ag teastáil amach anseo in earnáil an ghnó agus na tionsclaíochta, ón trádálaí aonair go dtí an mhonarcha mhór.

Mhaígh Colm McEvoy  “an aidhm atá againn ná sochaí foghlama a chruthú i gCiarraí.  Tá rud éigin ag BOO Chiarraí do gach duine, ó scileanna agus cáilíochtaí den chéad scoth go dtí oideachas athdheise. Deirimid uaireanta nach bhfaigheann daoine an dara seans sa tsaol ach le BOO Chiarraí faigheann tú an dara seans sin. Tugaimid cuireadh duit, mar sin, barr do mhaitheasa a bhaint amach le BOO Chiarraí”.

Tuesday
May022017

Bainisteoir Oiliúna Limistéir Ceaptha - Ionad Oiliúna BOO Chiarraí

Tá an-áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) a fhógairt go bhfuil Nora O’Callaghan ceaptha ina Bainisteoir Oiliúna Limistéir.

Is fada an lá Nora ag obair i rólanna éagsúla d’Ionad Oiliúna BOO Chiarraí agus in Ionad Oiliúna FÁS, mar a bhí. Bhí sí ina Bainisteoir Cúnta ar an Ionad Oiliúna le 13 bliain anuas agus roimhe sin bhí sí ag obair mar Theagascóir.

Sa ról nua atá anois aici, beidh Nora ag stiúradh agus ag bainistiú réimse clár oiliúna de chuid BOO Chiarraí in Ionad Oiliúna Mhóin an Bhaile agus in áiteanna eile sa Chontae. Tá rogha leathan cúrsaí á gcur ar fáil ag an Ionad Oiliúna i bPrintíseachtaí, Cúrsaí Oiliúna agus Oiliúint i Sainscileanna. Reáchtáltar cúrsaí Náisiúnta chomh maith, i gCothabháil Tuirbíní Gaoithe, Oiliúint d’Oibrithe Sreanga Lasnairde, Cúrsa Oiliúna do Theicneoirí Suiteála Snáthopta,ice chomh maith le sraith cúrsaí i Léiriú Meán a chuireann an tIonad Scileanna Digiteacha ar fáil san Ionad Oiliúna.

“Tá an-áthas orm gur ceapadh mé i mo Bhainisteoir Oiliúna Limistéir le BOO Chiarraí. Tá cáil riamh ar an Ionad Oiliúna as oiliúint a chur ar fáil a oireann do na scileanna atá ag teastáil sa tionscal áitiúil.  Táim ag súil le cur leis an dea-obair seo agus leanúint orm ag obair i gcúrsaí Oideachais agus Oiliúna BOO Chiarraí sna blianta atá romhainn” arsa Nora.   

Wednesday
Apr122017

Foireann Deartha Ceaptha don Fhoirgneamh Nua Scoile do Ghaelcholáiste Chiarraí

Tá áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) a fhógairt go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta i leith na scoile nua do Ghaelcholáiste Chiarraí. Dé Máirt 11 Aibreán 2017 bhí an chéad chruinniú ag an bhFoireann Deartha nua-cheaptha i gCeannoifig BOO Chiarraí. 

Front l-r: Ann O'Dwyer (BOO Chiarraí), Austin Ó Seachnasaigh (Príomhoide Gaelcholáiste Chiarraí), Jim Finucane (BOO Chiarraí) Michelle Sweeney (Oppermann Association Architects),Colm McEvoy (BOO Chiarraí) agus Ruairí Ó Cinnéide (Príomhoide Tanáisteach Gaelcholáiste Chiarraí).

Back l-r: Kevin Holland (Atkins),Mark O'Loughlin (Atkins) Joe Beggs (McGahon Surveyors), Maria Brennan (BOO Chiarraí), Declan Doyle (Varming Construction Engineers) Edward O'Neill (BOO Chiarraí) and Owen O'Donnell (BOO Chiarraí).

Foireann Deartha Ceaptha don Fhoirgneamh Nua Scoile do Ghaelcholáiste Chiarraí

 

Friday
Jan272017

Fógra faoi Chríochnú Iniúchadh

Fógra faoi Chríochnú Iniúchadh

Ta fógra dá thabhairt leis seo go bhfuil a iniúchadh críochnaithe ag an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste ar chuntais Bord Oideachais Agus Oiliúna Chiarraí don bhliain airgeadais a chríochnaigh 31ú Nollaig 2015 agus tuarascáil curtha faoi bhráid an Aire Oideachais agus Scileanna faoi sin. Tá cóip de Thuarascáil an Reachtaire agus Coimriú faoi sin ar fáil ón oifig seo i rith uaireanta oifige ag aon duine a dhéanann iarratas ar sin

Mr. Colm Mc Evoy,
Chief Executive Officer,
Kerry Education and Training Board,
Centrepoint,
John Joe Sheehy Road,
Tralee,
Co. Kerry. 

Wednesday
Nov302016

Fógra faoi Chríochnú Iniúchadh

Ta fógra dá thabhairt leis seo go bhfuil a iniúchadh críochnaithe ag an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste ar chuntais Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ón tréimhse ocht mí dhéag ó mhí Iúil 2013 go dtí mí na Nollag 2014 agus tuarascáil curtha faoi bhráid an Aire Oideachais agus Scileanna faoi sin. Tá cóip de Thuarascáil an Reachtaire agus Coimriú faoi sin ar fáil ón oifig seo i rith uaireanta oifige ag aon duine a dhéanann iarratas ar sin.

Mr. Colm Mc Evoy,
Chief Executive Officer,
Kerry Education and Training Board,
Centrepoint,
John Joe Sheehy Road,
Tralee,
Co. Kerry.

 


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie