An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Tuesday
Aug222017

Na baill den fhoireann ardbhainistíochta nua i nGaelcholáiste Chiarraí a fhógairt. 

Tá ríméad ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí na baill den fhoireann ardbhainistíochta nua i nGaelcholáiste Chiarraí a fhógairt.

Ruairí Ó Cinnéide

Ceapadh Ruairí Ó Cinnéide mar Phríomhoide ar Ghaelcholáiste Chiarraí. Tagann sé i gcomharbacht ar Austin Ó Seachnasaigh, a d’éirigh as an ról le déanaí. Is cainteoir dúchais Gaeilge as an Daingean é Ruairí. Tá sé ag teagasc sa scoil le 17 mbliana anuas agus ceapadh é mar Leas-Phríomhoide sa bhliain 2011. Tá céim Bhaitsiléara Teicneolaíochta san Oideachas as Ollscoil Luimnigh aige. Tá céim Mháistreachta san Oideachas aige freisin. Tá Ruairí ag glacadh páirt i réimsí éagsúla de Phleanáil Forbartha Scoile agus á dtreorú thar na blianta. Tá príomhról aige i bhforbairt agus bainistíocht an churaclaim i nGaelcholáiste Chiarraí.

Ag freagairt dá cheapadh dó, dúirt Ruairí: “Timpeallacht foghlama den chéad scoth dá chuid daltaí is ea Gaelcholáiste Chiarraí. Is mór an onóir é a bheith ceaptha chun an phoist seo. Tá súil agam go ndéanfaidh mé tuilleadh forbartha ar an dea-obair a rinne na príomhoidí a bhí ann roimhe seo. Chomh maith leis sin, tá ríméad orm go bhfuilim in ann obair le foireann atá chomh tiomanta agus chomh díograiseach sin. Is tréimhse iontach í seo do gach duine i nGaelcholáiste Chiarraí mar go bhfuil dea-dhul chun cinn déanta ar dhearadh agus pleanáil an fhoirgnimh scoile nua. Leis an bhfoirgneamh nua, freastalófar ar an éileamh méadaitheach i dTrá Lí ar an oideachas dara leibhéal lán-Ghaeilge. Táthar ag súil go gcuirfear tús leis an obair thógála sa dara leath de 2018.”

 

Conall Ó Cruadhlaoich

 

Rinne Conall staidéar ar Theicneolaíocht Ábhar agus Tógála in Ollscoil Luimnigh. Tá sé ag teagasc in iar-bhunscoil Ghaelcholáiste Luimnigh i gCathair Luimnigh le 10 mbliana anuas. Bhí Conall ag obair mar Phríomhoide Cúnta ar feadh cúig bliana. Chomh maith leis sin, ceapadh é dhá uair mar Leas-Phríomhoide Gníomhach ar Ghaelcholáiste Luimnigh, áit ar ghnóthaigh sé an-chuid taithí ar an ról. Is cainteoir dúchais Gaeilge as Baile an Fheirtéaraigh é. Tá sé ar an gcomhbhainisteoir ar fhoireann peile sinsear na Gaeltachta agus tá sé ag glacadh páirt i gcóitseáil peile le ceithre bliana anuas. 

“Deis nach mbeinn in ann diúltú di ba ea an deis baint a bheith agam leis an méid iontach atá i ndán do Ghaelcholáiste Chiarraí. Tá clú ar an scoil as an nGaeilge agus traidisiúin Ghaelacha a chothú i measc phobal Thrá Lí agus phobail na mbailte agus na gceantar tuaithe mórthimpeall. Ós rud é go bhfuil saoráid foirgnimh úrscothach nua lena bhfreastalófar ar 600 dalta ar na bacáin, is tréimhse rí-iontach í seo do na baill go léir de phobal scoile Ghaelcholáiste Chiarraí agus do mhuintir Thrá Lí agus Chiarraí.”

Dúirt Colm Mc Evoy, Príomhfheidhmeannach, go bhfuil sé ag súil le hobair leis an bhfoireann ardbhainistíochta nua a ceapadh chuig Gaelcholáiste Chiarraí, á rá: “Táimid ríméadach gur ceapadh Ruairí agus Conall. Tá Ruairí ar an Leas-Phríomhoide ar Ghaelcholáiste Chiarraí le 6 bliana anuas. Tugann sé raon leathan taithí ardbhainistíochta do ról an Phríomhoide.  Tá taithí luachmhar gnóthaithe ag Conall i róil ardbhainistíochta i nGaelcholáiste Luimnigh agus cuirfidh sé smaointe agus peirspictíochtaí nua leis an bpost ar fhilleadh ar Chontae Chiarraí dó. Táimid ag súil le hobair le Ruairí, le Conall agus leis an bhfoireann ar fad de Ghaelcholáiste Chiarraí agus muid ag leanúint leis an scoil a fhorbairt agus a leathnú sna blianta atá le teacht. Táim lánmhuiníneach go n-éireoidh le Ruairí agus le Conall an fhoireann a stiúradh agus muid ag déanamh forbairt ar an maoirseacht an-rathúil a rinne Austin Ó Seachnasaigh, atá ag éirí as an bpost mar Phríomhoide níos déanaí an mhí seo. Guímid go léir gach rath ar Austin agus é ar scor.”

Thursday
Aug032017

An Chéad Phríomhoide Ceaptha chuig Pobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle, Cill Airne

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí tar éis ceapachán an phríomhoide ar an bPobalscoil Náisiúnta nua i gCill Airne a dheimhniú. Is ceapachán é sin a rabhthas ag tnúth go mór leis. Tá lúcháir ar an mBord Oideachais agus Oiliúna a fhógairt go bhfuil Catherine Barry ceaptha mar chéad phríomhoide ar Phobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle amhail an 1 Lúnasa 2017. Tá an scoil ar an mbealach ceart lena hoscailt an 30 Lúnasa 2017 mar chéad Phobalscoil Náisiúnta riamh i gCo. Chiarraí a bheidh faoi Phátrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí.

Ag labhairt di faoin gceapachán, dúirt Ann O’Dwyer, Stiúrthóir Scoileanna le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, “Tá lúcháir an domhain orainn gur chomhaontaigh Catherine glacadh leis an bpost seo. Tá an-taithí aici ar leibhéal bainistíochta sinsearaí i scoileanna, tar éis di a bheith ina Leas-Phríomhoide sa scoil dheireanach a bhí aici.”

Ba i nDarndál i mBaile Átha Cliath a thosaigh Catherine ag teagasc. Bhog sí go Ciarraí sa bhliain 1998 agus theagasc sí i scoileanna éagsúla i dTrá Lí sular ceapadh í chuig Scoil Náisiúnta Oideachais Le Chéile, Trá Lí, sa bhliain 2002. Bhí ról aici sa scoil sin a bhunú agus ceapadh í mar Leas-Phríomhoide uirthi tamaillín ina dhiaidh sin. 

Dúirt Catherine Barry, “Tá lúcháir orm dul i mbun an phoist an-tábhachtach seo maidir le Pobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle a bhunú. Táim ag tnúth le hobair go dlúth le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus le pobal na scoile chun scoil chuimsitheach a fhorbairt, scoil a mbeidh cáil uirthi as an mbarr feabhais a sholáthróidh sí sa teagasc agus san fhoghlaim. Toisc go mbeidh an scoil measartha beag ar dtús, beidh sí an-tarraingteach d’aon tuismitheoirí ar mhaith leo go gcuirfí oideachas ar a leanbh i rang beag, áit a mbainfidh siad tairbhe as a bheith ag obair go dlúth leis an múinteoir ranga.”

Ag fáiltiú dó roimh an gceapachán, dúirt an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, “Ba mhaith liom tréaslú a bpost nua le Catherine. Is é an aidhm atá againn tacú le Catherine scoil il-sainchreidmheach barr feabhais a fhorbairt agus scoil náisiúnta na chéad rogha do thuismitheoirí an Dá Mhíle agus an cheantair máguaird a dhéanamh de Phobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle.”

Tá leanaí do Rang na Naíonán Sóisearach go Rang a 6 á rollú ag Pobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle faoi láthair. Beidh deis ann bualadh leis an bpríomhoide nua agus breathnú timpeall na scoile Dé Máirt, an 15 Lúnasa, ag 7 p.m. Is féidir teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an bpríomhoide trí ghlao a chur ar 086 4183558 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig cns@kerryetb.ie. Is féidir foirmeacha iarratais a fháil trí ríomhphost a sheoladh chuig cns@kerryetb.ie nó trí chuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ag www.kerryetb.ie/cns

Thursday
Jul132017

Bhí lúcháir ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus ar phobal áitiúil an Dá Mhíle araon gur fhreastail an oiread sin daoine ar an Oíche Faisnéise a tionóladh i bPobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle Déardaoin an 6 Iúil.

Click to read more ...

Tuesday
Jun132017

Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí – Preaseisiúint

Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí – Preaseisiúint

Tá an chéad Phobalscoil Náisiúnta dá chuid le hoscailt ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) i mí Mheán Fómhair 2017. Beidh an scoil lonnaithe i gCeathrú Riabhach, láimh le Cill Airne. Tá sí ar an gcéad Phobalscoil Náisiúnta a cuireadh ar bun i gCiarraí riamh agus tá sí ar an aon bhunscoil il-sainchreidmheach atá lonnaithe i gceantar Chill Airne. Is é BOO Chiarraí an pátrún ar Choláiste Pobail Chill Airne freisin, ar scoil í a bhfuil ag éirí go geal léi.

Tá an Phobalscoil Náisiúnta á hoscailt san fhoirgneamh ina raibh Scoil Náisiúnta an Dá Mhíle/Scoil Náisiúnta Cheathrú Riabhach lonnaithe roimhe sin. Ba mhaith le BOO Chiarraí buíochas a ghabháil leis an Easpag Ray Browne, Easpag Chiarraí, as an bhfoirgneamh scoile a chur ar fáil lena ligean ar cíos le BOO Chiarraí le haghaidh an Phobalscoil Náisiúnta a sholáthar.

Ag freagairt dóibh roimh an bhfógra, dúirt an tUas. Colm McEvoy/Ann O’Dwyer Uas., Príomhfheidhmeannach/Stiúrthóir Scoileanna BOO Chiarraí: "Tá ríméad orainn Pobalscoil Náisiúnta a oscailt sa Dá Mhíle/i gCeathrú Riabhach i gCill Airne. Táimid ag súil lena bheith ag obair go dlúth leis an ngrúpa tiomanta tuismitheoirí áitiúla atá anseo agus lena leanaí."

"Tá an t-ádh dearg ar theaghlaigh i gCill Airne agus sa cheantar máguaird gur féidir leo scoil a roghnú ó Phobalscoil Náisiúnta agus raon leathan scoileanna Caitliceacha agus Gaelscoileanna. An rud atá uathúil faoin tsamhail áirithe seo is ea gurb é an Stát an pátrún agus go mbainfidh an scoil leas díreach as na tacaí a thairgeann Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí.  Is ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí atá ocht gcinn d’iar-bhunscoileanna agus raon mór cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna. Faigheann na scoileanna agus na hionaid sin tacaíocht ó fhoireann Cheannoifig Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí maidir le feidhmeanna Airgeadais, feidhmeanna Acmhainní Daonna agus feidhmeanna riaracháin eile a chomhlíonadh. A bhuí leis an leibhéal tacaíochta sin, cumasaítear do na scoileanna agus do na hionaid díriú ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim. Tá cáil ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí mar gheall ar an sármhaitheas a sholáthraíonn sé san oideachas agus sa chuimsiú san earnáil iar-bhunscoile agus san earnáil breisoideachais agus oiliúna araon. Aistreofar an saineolas sin go héasca chuig an earnáil bunscoile freisin.”

“Gné shuntasach eile de shamhail na Pobalscoile Náisiúnta is ea an t-éiteas il-sainchreidmheach a ghabhann léi. Freastalóidh an scoil go cothrom ar leanaí de gach reiligiún agus de gach creideamh. Is mór ag tuismitheoirí na leanaí i bPobalscoileanna Náisiúnta reatha an dóigh a gcuireann na scoileanna am ar leataobh chun freastal ar an gcuid spioradálta d’fhéiniúlacht an linbh agus an dóigh a n-urramaíonn siad gach reiligiún agus gach creideamh tuata ar an aon bhealach ag an am céanna.”

Tá an scoil ag glacadh le rolluithe do Rang na Naíonán Sóisearach go Rang a 6 faoi láthair. Aon daoine ar spéis leo a leanbh a rollú sa scoil, ba cheart dóibh teagmháil a dhéanamh go díreach le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí trí ghlao a chur ar 066 7121488 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig cns@kerryetb.ie

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi shamhail na Pobalscoile Náisiúnta, tabhair cuairt ar www.cns.ie

Críoch

Tuesday
May232017

Aonach Oideachais & Oiliúna

Tá áthas ar BOO Chiarraí a fhógairt go mbeidh Aonach Oideachais agus Oiliúna ar siúl ar an Luan 29 Bealtaine, óna 11am go dtí 6pm in Óstán san Óstán Listowel Arms i Lios Tuathail. Beidh cainteanna, ceardlanna agus taispeántais scileanna ann, iad saor in aisce agus ar fáil don phobal ar fad. Beidh réimse iomlán cúrsaí ar taispeáint ag trí choláiste, Coláiste Breisoideachais Chiarraí Thuaidh Lios Tuathail, Coláiste Breisoideachais Chiarraí, Trá Lí & Ionad Oiliúna BOO Chiarraí, Trá Lí.

Is é ceann de na príomhchúraim stáit atá ar BOO Chiarraí ná daoine i gceantair tuaithe a chur ar an eolas faoi na deiseanna foghlama fadsaoil atá ar fáil sa cheantar, le haghaidh dul chun cinn pearsanta nó gairmiúil, post a lorg nó díreach le haghaidh sásamh pearsanta.

Beidh sonraí ar fáil faoi réimse gairmeacha, leithéidí gnó, riarachán, ríomhaireacht, airgeadas, obair shóisialta, altracht, cúram sláinte, cúram ainmhithe, turasóireacht agus turasóireacht treoraithe, spórt, dlí, ealaín agus grianghrafadóireacht, TV, léiriú Scannán agus Raidió, gearradh cloch, cothabháil tuirbíní gaoithe, línte lasnairde, suiteáil snáthoptaice, mótarmheicníocht, tathú agus CAD.

Piocfar cúpla duine ón bpobal chun bearradh gruaige a fháil nó nuamhaisiú (makeover) ag na taispeántais scileanna Teiripe Scéimhe, Gruagaireachta & Barbóireachta. D’fhéadfá do bhrú fola a sheiceáil leis na daltaí ón Staidéar Altranais agus Cúram Sláinte, agus má tá madra agat, féadfaidh tú fáil amach mar gheall ar ghrúmaeireacht ó na daltaí Cúram Ainmhithe. Beidh taispeántais scileanna eile ann i réimsí Cúram Leanaí; Spórt, Caitheamh Aimsire agus Teiripe Spóirt.

Beidh ábhar spéise san Aonad Oideachais agus Oiliúna seo do dhaoine atá ag lorg oibre, foghlaimeoirí athdheise, daoine atá tar éis an scoil a fhágáil, fostóirí, tuismitheoirí agus treoirchomhairleoirí. Tugtar cuireadh, chomh maith, do scoláirí sa Timthriall Sinsearach mar go roghnaíonn go leor daoine óga anois dul go dtí Coláiste Iar-Ardteistiméireachta (PLC) ar feadh bliana chun iad féin a ullmhú don aistriú go dtí an tríú leibhéal.

Tabharfar caint i rith an lae ar chúrsaí Iar-Ardteistiméireachta (PLC) agus conas mar a chabhraíonn siad le duine go dteastaíonn uathu dul go dtí an coláiste (11.30 agus arís ar a 2.30).

“Tugaimid faoi deara go bhfuil níos mó daoine óga anois ag cur siar an coláiste ar feadh bliana agus iad ag dul ag déanamh cúrsa iar-Ardteistiméireachta in ionad. An-rogha é seo mar bíonn siad ábalta an deontas SUSI a bheith acu agus an t-am agus an spás chun féachaint ar a gcuid roghanna gairmiúla sula scaoileann siad faoi chúrsa céime 4 bliana. Taispeánann an staidéar is déanaí a rinneamar Outcomes for PLC Learners, a bheidh á láinseáil go luath, go dtéann níos mó ná leath de na mic léinn PLC ar aghaidh go dtí an tríú leibhéal, agus téann beanach trian díreach ag obair. An patrún ná dá aosta is atá an foghlaimeoirí is ea is dóichí go rachaidh siad díreach ar aghaidh go dtí an obair tar éis dóibh an cúrsa a chríochnú, agus téann céatadán níos airde d’fhoghlaimeoirí faoi 26 bliain ar aghaidh go dtí tuilleadh staidéir”, arsa Owen O’Donnell, Stiúrthóir FET.

Ón uair go bhfuil an geilleagar ag láidriú in Éirinn i mbliana, beidh cainteanna ar siúl ag Ionad Oiliúna BOO Chiarraí ar Phrintíseachtaí (12.00 agus arís ar a 3.00pm) a bheidh suimiúil d’fhostóirí agus do na daoine ar mian leo cáilíocht náisiúnta ceardaíochta a bhaint amach agus airgead a thuilleamh ag an am céanna. I rith an lae, féadfaidh daoine labhairt le teagascóirí ó Phrintíseachtaí pluiméireachta, leictreachais, oirtheoireachta, siúinéireachta, mótair, gearradh cloch agus miotalóireacht. Cuireann BOO Chiarraí na Printíseachtaí sin ar fad ar fáil san Ionad Traenála i dTrá Lí.

Bíonn dúshlán mó ann tascanna scríofa a chur le chéile do dhaoine nach raibh sa chóras oideachais le blianta nó, b’fhéidir, a d’fhág scoil go luath. Beidh foireann ón Ionad Foghlama Oscailte ar fáil ó Choláistí Iar-Ardteistiméireachta i Trá Lí agus Lios Tuathail chun labhairt ar an tacaíocht a chuireann siad ar fáil ó thaobh scileanna staidéir a fhorbairt, do stíl foghlama a dhéanamh amach agus feabhas a chur ar do scileanna ríomhaireachta chun a bheith ábalta tascanna a chur isteach.

Beidh Treoirchomhairleoirí ann ag tabhairt eolais ar chúrsaí, maoiniú agus tacaíochtaí atá ar fáil d’fhoghlaimeoirí ar nós conas cur isteach ar dheontas SUSI. Beidh an Roinn Coimirce Sóisialaí ann chun ceisteanna a fhreagairt maidir le leas sóisialta do dhaoine atá ag smaoineamh ar fhilleadh ar an oideachas agus chun míniú a thabhairt ar an Liúntas Filleadh ar an Oideachas.

Beidh béim ar leith ar an maoiniú agus na tacaíochtaí atá ar fáil d’fhoghlaimeoirí - conas cur isteach ar dheontas SUSI, an Liúntas Filleadh ar an Oideachas, agus na tacaíochtaí pearsanta agus acadúla atá ar fáil cosúil le gairmthreoir agus an Clár Piarthacaíochta (tacaíocht meabhairshláinte).

Tá 20 ionad oideachais agus oiliúna ag BOO Chiarraí in 10 mbaile ar fud an chontae. Cuireann siad na céadta cúrsaí ar fáil, páirtaimseartha agus lánaimseartha, chomh maith le cúrsaí oíche agus cúrsaí ar líne agus tugann siad an deis do dhaoine a gcuid aidhmeanna pearsanta agus gairmiúla a bhaint amach.

Tá fáilte roimh aon fhostóir go dteastaíonn uaidh/uaithi teacht chun plé a dhéanamh ar oiliúint foirne atá ag teastáil amach anseo in earnáil an ghnó agus na tionsclaíochta, ón trádálaí aonair go dtí an mhonarcha mhór.

Mhaígh Colm McEvoy  “an aidhm atá againn ná sochaí foghlama a chruthú i gCiarraí.  Tá rud éigin ag BOO Chiarraí do gach duine, ó scileanna agus cáilíochtaí den chéad scoth go dtí oideachas athdheise. Deirimid uaireanta nach bhfaigheann daoine an dara seans sa tsaol ach le BOO Chiarraí faigheann tú an dara seans sin. Tugaimid cuireadh duit, mar sin, barr do mhaitheasa a bhaint amach le BOO Chiarraí”.


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie