An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Wednesday
Aug302017

Osclaíodh an chéad Phobalscoil Náisiúnta riamh i gCiarraí ar an Dá Mhíle, Cill Airne,

Bhí lúcháir ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí Pobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle a oscailt Dé Céadaoin an 30 Lúnasa, agus í ar an gcéad bhunscoil dá cineál i gCiarraí. Cuireadh scoileanna den chineál céanna ar bun i mBaile Átha Cliath, i gCill Dara, ar an Mí agus i gCorcaigh cheana féin thar na 10 mbliana seo a chuaigh thart. Ní hé amháin go bhfuil an scoil nua ag freastal ar mhuintir an Dá Mhíle, d’éirigh léi leanaí a mhealladh ó mhórcheantar Chill Airne atá ar lorg samhail fhorásach oideachais atá bunaithe ar an traidisiún is fearr freisin. Mar aon leis an éiteas il-sainchreidmheach uathúil atá aici, neartaítear tairiscint na scoile arís eile a bhuí le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a bheith mar phátrún uirthi. Is gníomhaireacht stáit atá lonnaithe sa cheantar áitiúil é Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Is é an pátrún ar 8 gcinn d’iar-bhunscoileanna agus ar dhá Choláiste Iar-Ardteistiméireachta i gCiarraí faoi láthair. Cuireann an Bord Oideachais agus Oiliúna tacaí tábhachtacha riaracháin, teicneolaíochta faisnéise agus acmhainní daonna agus a lán tacaí eile ar fáil dá chuid scoileanna. Cinntíonn sé sin nach mbíonn baill foirne na scoile gafa le saincheisteanna riaracháin agus go mbíonn siad saor le díriú ar bharr feabhais a bhaint amach sa teagasc agus san fhoghlaim.

Tháinig baill foirne na scoile, tuismitheoirí, ionadaithe pobail, comhaltaí den Bhord ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus baill foirne an Bhoird Oideachais agus Oiliúna le chéile le daltaí nua Phobalscoil an Dá Mhíle chun freastal ar shearmanas oscailte ag 12 p.m inniu. Thug Brendan Griffin TD, an tAire Stáit ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt le freagracht speisialta as Turasóireacht agus Spórt, aitheasc le linn na hócáide. Dúirt an tAire Griffin:  “Mórúdar áthais dom is ea oscailt na scoile seo, agus í mar thoradh ar an obair chrua atá curtha isteach ag an bpobal áitiúil, ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus ag Easpag Chiarraí le cuid mhór míonna anuas. Freastalóidh an scoil bhreá seo ar riachtanais an phobail áitiúil agus an mhórphobail araon agus ba mhaith liom ómós a thabhairt do gach duine a raibh baint acu lena bunú. Guím gach rath ar phobal na scoile ina chuid oibre agus tá súil agam go n-éireoidh go geal le Scoil an Dá Mhíle amach anseo.”

Chuir Catherine Barry, príomhoide na scoile, agus Pádraig Ó Donnabháin, an Bainisteoir Aonair agus iar-Chigire Bunscoile, fáilte roimh an lucht freastail agus ghlac daltaí, tuismitheoirí, daoine den phobal agus ionadaithe ón mBord Oideachais agus Oiliúna páirt sa searmanas chun a bhfís agus a n-aidhmeanna dá bhfuil i ndán don scoil agus dá cuid daltaí a chur in iúl.

 

Ghabh Colm McEvoy ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí buíochas le gach duine a rinne rannchuidiú le bunú na scoile nua, agus é ag rá, “Thug Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí tacaíocht ollmhór don scoil nua agus chuir sé an-obair isteach ina leith ó cheadaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna oscailt na scoile i mí an Mheithimh anuraidh. Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil le Ray Browne, Easpag Chiarraí, agus leis an Athair Nicholas Flynn, Rúnaí na Deoise, as an bhfoirgneamh scoile a chur ar fáil don Bhord Oideachais agus Oiliúna. Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil leis an Roinn Oideachais agus Scileanna freisin as an tacaíocht a thug sí do Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus as an muinín a bhí aici as an mBord. Tá buíochas ar leith ag dul do Ghrúpa Gníomhaíochta an Dá Mhíle as cruinnithe pobail a thionscnamh agus as an gcomhairliúchán áitiúil bunaidh a reáchtáil ar an ábhar. Chuir sé an scoil chun cinn ar bhonn laethúil le linn an tsamhraidh chun a chinntiú go mbeadh muintir Chill Airne ar an eolas faoina hoscailt. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Catherine Barry, a d’oibrigh gan staonadh ó ceapadh mar phríomhoide í an 6 Lúnasa chun a chinntiú go mbeadh na socruithe uile i bhfeidhm le haghaidh oscailt na scoile. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin le Pádraig Ó Donnabháin, an Bainisteoir Aonair, as plean na scoile agus a cuid beartas agus nósanna imeachta a ullmhú agus as ról a imirt san ócáid oscailte a eagrú. D’oibrigh an Rannóg Tacaíochta Corparáidí agus Caipitil i mBord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí go crua sa mhí seo a chuaigh thart chun athchóiriú an fhoirgnimh a chur i gcrích in éineacht le JF Flynn Construction LTD.  Tá an t-ádh orainn freisin go bhfuil Sharon O’Riordan, Soláthraí Cúram Sláinte áitiúil, ag cur socruithe i gcrích faoi láthair chun réamhscoil a oscailt ar an suíomh, rud a chuirfidh go mór le clár na scoile. Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na tuismitheoirí atá anseo inniu as bhur leanaí a chur faoinár gcúram. Déanfaimid ár ndícheall chun an mhuinín agus an tacaíocht sin a chúiteamh agus táimid ag tnúth le bheith ag obair libh amach anseo. Tá buíochas ar leith ag dul do Ann O’Dwyer, an Stiúrthóir Scoileanna, as an bhforbairt seo a stiúradh thar ceann Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí.

Tá Pobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle ar an gcéad scoil il-sainchreidmheach riamh i gCill Airne.

 “Gné shuntasach de shamhail na Pobalscoile Náisiúnta is ea an t-éiteas il-sainchreidmheach a ghabhann léi. Freastalóidh an scoil go cothrom ar leanaí de gach reiligiún agus de gach creideamh. Is mór ag tuismitheoirí na leanaí i bPobalscoileanna Náisiúnta reatha an dóigh a gcuireann na scoileanna am ar leataobh chun freastal ar an gcuid spioradálta d’fhéiniúlacht an linbh agus an dóigh a n-urramaíonn siad gach reiligiún agus gach creideamh tuata ar an aon bhealach ag an am céanna.  Is ar bhealach bríoch a cheiliúrtar ilchineálacht reiligiúnach tríd an tsamhail.  Bunaithe ar an gcomhrá a bhí agam le tuismitheoirí i gceantar Chill Airne, bhí sé soiléir go raibh siad ag iarraidh timpeallacht oideachais den chineál sin a chur ar fáil dá gcuid leanaí.” Ann O’Dwyer, Stiúrthóir Scoileanna le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

Tá an scoil ag glacadh le rolluithe do Rang na Naíonán Sóisearach go Rang a 6 go fóill. Aon duine ar spéis leo a leanbh a rollú sa scoil, ba cheart dóibh teagmháil a dhéanamh go díreach le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí trí ghlao a chur ar 066 7121488 nó ar 086 4183558 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig catherine.barry@staff.kerryetb.ie

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi shamhail na Pobalscoile Náisiúnta, tabhair cuairt ar www.cns.ie

Tuesday
Aug222017

Na baill den fhoireann ardbhainistíochta nua i nGaelcholáiste Chiarraí a fhógairt. 

Tá ríméad ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí na baill den fhoireann ardbhainistíochta nua i nGaelcholáiste Chiarraí a fhógairt.

Ruairí Ó Cinnéide

Ceapadh Ruairí Ó Cinnéide mar Phríomhoide ar Ghaelcholáiste Chiarraí. Tagann sé i gcomharbacht ar Austin Ó Seachnasaigh, a d’éirigh as an ról le déanaí. Is cainteoir dúchais Gaeilge as an Daingean é Ruairí. Tá sé ag teagasc sa scoil le 17 mbliana anuas agus ceapadh é mar Leas-Phríomhoide sa bhliain 2011. Tá céim Bhaitsiléara Teicneolaíochta san Oideachas as Ollscoil Luimnigh aige. Tá céim Mháistreachta san Oideachas aige freisin. Tá Ruairí ag glacadh páirt i réimsí éagsúla de Phleanáil Forbartha Scoile agus á dtreorú thar na blianta. Tá príomhról aige i bhforbairt agus bainistíocht an churaclaim i nGaelcholáiste Chiarraí.

Ag freagairt dá cheapadh dó, dúirt Ruairí: “Timpeallacht foghlama den chéad scoth dá chuid daltaí is ea Gaelcholáiste Chiarraí. Is mór an onóir é a bheith ceaptha chun an phoist seo. Tá súil agam go ndéanfaidh mé tuilleadh forbartha ar an dea-obair a rinne na príomhoidí a bhí ann roimhe seo. Chomh maith leis sin, tá ríméad orm go bhfuilim in ann obair le foireann atá chomh tiomanta agus chomh díograiseach sin. Is tréimhse iontach í seo do gach duine i nGaelcholáiste Chiarraí mar go bhfuil dea-dhul chun cinn déanta ar dhearadh agus pleanáil an fhoirgnimh scoile nua. Leis an bhfoirgneamh nua, freastalófar ar an éileamh méadaitheach i dTrá Lí ar an oideachas dara leibhéal lán-Ghaeilge. Táthar ag súil go gcuirfear tús leis an obair thógála sa dara leath de 2018.”

 

Conall Ó Cruadhlaoich

 

Rinne Conall staidéar ar Theicneolaíocht Ábhar agus Tógála in Ollscoil Luimnigh. Tá sé ag teagasc in iar-bhunscoil Ghaelcholáiste Luimnigh i gCathair Luimnigh le 10 mbliana anuas. Bhí Conall ag obair mar Phríomhoide Cúnta ar feadh cúig bliana. Chomh maith leis sin, ceapadh é dhá uair mar Leas-Phríomhoide Gníomhach ar Ghaelcholáiste Luimnigh, áit ar ghnóthaigh sé an-chuid taithí ar an ról. Is cainteoir dúchais Gaeilge as Baile an Fheirtéaraigh é. Tá sé ar an gcomhbhainisteoir ar fhoireann peile sinsear na Gaeltachta agus tá sé ag glacadh páirt i gcóitseáil peile le ceithre bliana anuas. 

“Deis nach mbeinn in ann diúltú di ba ea an deis baint a bheith agam leis an méid iontach atá i ndán do Ghaelcholáiste Chiarraí. Tá clú ar an scoil as an nGaeilge agus traidisiúin Ghaelacha a chothú i measc phobal Thrá Lí agus phobail na mbailte agus na gceantar tuaithe mórthimpeall. Ós rud é go bhfuil saoráid foirgnimh úrscothach nua lena bhfreastalófar ar 600 dalta ar na bacáin, is tréimhse rí-iontach í seo do na baill go léir de phobal scoile Ghaelcholáiste Chiarraí agus do mhuintir Thrá Lí agus Chiarraí.”

Dúirt Colm Mc Evoy, Príomhfheidhmeannach, go bhfuil sé ag súil le hobair leis an bhfoireann ardbhainistíochta nua a ceapadh chuig Gaelcholáiste Chiarraí, á rá: “Táimid ríméadach gur ceapadh Ruairí agus Conall. Tá Ruairí ar an Leas-Phríomhoide ar Ghaelcholáiste Chiarraí le 6 bliana anuas. Tugann sé raon leathan taithí ardbhainistíochta do ról an Phríomhoide.  Tá taithí luachmhar gnóthaithe ag Conall i róil ardbhainistíochta i nGaelcholáiste Luimnigh agus cuirfidh sé smaointe agus peirspictíochtaí nua leis an bpost ar fhilleadh ar Chontae Chiarraí dó. Táimid ag súil le hobair le Ruairí, le Conall agus leis an bhfoireann ar fad de Ghaelcholáiste Chiarraí agus muid ag leanúint leis an scoil a fhorbairt agus a leathnú sna blianta atá le teacht. Táim lánmhuiníneach go n-éireoidh le Ruairí agus le Conall an fhoireann a stiúradh agus muid ag déanamh forbairt ar an maoirseacht an-rathúil a rinne Austin Ó Seachnasaigh, atá ag éirí as an bpost mar Phríomhoide níos déanaí an mhí seo. Guímid go léir gach rath ar Austin agus é ar scor.”

Thursday
Aug032017

An Chéad Phríomhoide Ceaptha chuig Pobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle, Cill Airne

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí tar éis ceapachán an phríomhoide ar an bPobalscoil Náisiúnta nua i gCill Airne a dheimhniú. Is ceapachán é sin a rabhthas ag tnúth go mór leis. Tá lúcháir ar an mBord Oideachais agus Oiliúna a fhógairt go bhfuil Catherine Barry ceaptha mar chéad phríomhoide ar Phobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle amhail an 1 Lúnasa 2017. Tá an scoil ar an mbealach ceart lena hoscailt an 30 Lúnasa 2017 mar chéad Phobalscoil Náisiúnta riamh i gCo. Chiarraí a bheidh faoi Phátrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí.

Ag labhairt di faoin gceapachán, dúirt Ann O’Dwyer, Stiúrthóir Scoileanna le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, “Tá lúcháir an domhain orainn gur chomhaontaigh Catherine glacadh leis an bpost seo. Tá an-taithí aici ar leibhéal bainistíochta sinsearaí i scoileanna, tar éis di a bheith ina Leas-Phríomhoide sa scoil dheireanach a bhí aici.”

Ba i nDarndál i mBaile Átha Cliath a thosaigh Catherine ag teagasc. Bhog sí go Ciarraí sa bhliain 1998 agus theagasc sí i scoileanna éagsúla i dTrá Lí sular ceapadh í chuig Scoil Náisiúnta Oideachais Le Chéile, Trá Lí, sa bhliain 2002. Bhí ról aici sa scoil sin a bhunú agus ceapadh í mar Leas-Phríomhoide uirthi tamaillín ina dhiaidh sin. 

Dúirt Catherine Barry, “Tá lúcháir orm dul i mbun an phoist an-tábhachtach seo maidir le Pobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle a bhunú. Táim ag tnúth le hobair go dlúth le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus le pobal na scoile chun scoil chuimsitheach a fhorbairt, scoil a mbeidh cáil uirthi as an mbarr feabhais a sholáthróidh sí sa teagasc agus san fhoghlaim. Toisc go mbeidh an scoil measartha beag ar dtús, beidh sí an-tarraingteach d’aon tuismitheoirí ar mhaith leo go gcuirfí oideachas ar a leanbh i rang beag, áit a mbainfidh siad tairbhe as a bheith ag obair go dlúth leis an múinteoir ranga.”

Ag fáiltiú dó roimh an gceapachán, dúirt an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, “Ba mhaith liom tréaslú a bpost nua le Catherine. Is é an aidhm atá againn tacú le Catherine scoil il-sainchreidmheach barr feabhais a fhorbairt agus scoil náisiúnta na chéad rogha do thuismitheoirí an Dá Mhíle agus an cheantair máguaird a dhéanamh de Phobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle.”

Tá leanaí do Rang na Naíonán Sóisearach go Rang a 6 á rollú ag Pobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle faoi láthair. Beidh deis ann bualadh leis an bpríomhoide nua agus breathnú timpeall na scoile Dé Máirt, an 15 Lúnasa, ag 7 p.m. Is féidir teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an bpríomhoide trí ghlao a chur ar 086 4183558 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig cns@kerryetb.ie. Is féidir foirmeacha iarratais a fháil trí ríomhphost a sheoladh chuig cns@kerryetb.ie nó trí chuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ag www.kerryetb.ie/cns

Thursday
Jul132017

Bhí lúcháir ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus ar phobal áitiúil an Dá Mhíle araon gur fhreastail an oiread sin daoine ar an Oíche Faisnéise a tionóladh i bPobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle Déardaoin an 6 Iúil.

Click to read more ...

Tuesday
Jun132017

Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí – Preaseisiúint

Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí – Preaseisiúint

Tá an chéad Phobalscoil Náisiúnta dá chuid le hoscailt ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) i mí Mheán Fómhair 2017. Beidh an scoil lonnaithe i gCeathrú Riabhach, láimh le Cill Airne. Tá sí ar an gcéad Phobalscoil Náisiúnta a cuireadh ar bun i gCiarraí riamh agus tá sí ar an aon bhunscoil il-sainchreidmheach atá lonnaithe i gceantar Chill Airne. Is é BOO Chiarraí an pátrún ar Choláiste Pobail Chill Airne freisin, ar scoil í a bhfuil ag éirí go geal léi.

Tá an Phobalscoil Náisiúnta á hoscailt san fhoirgneamh ina raibh Scoil Náisiúnta an Dá Mhíle/Scoil Náisiúnta Cheathrú Riabhach lonnaithe roimhe sin. Ba mhaith le BOO Chiarraí buíochas a ghabháil leis an Easpag Ray Browne, Easpag Chiarraí, as an bhfoirgneamh scoile a chur ar fáil lena ligean ar cíos le BOO Chiarraí le haghaidh an Phobalscoil Náisiúnta a sholáthar.

Ag freagairt dóibh roimh an bhfógra, dúirt an tUas. Colm McEvoy/Ann O’Dwyer Uas., Príomhfheidhmeannach/Stiúrthóir Scoileanna BOO Chiarraí: "Tá ríméad orainn Pobalscoil Náisiúnta a oscailt sa Dá Mhíle/i gCeathrú Riabhach i gCill Airne. Táimid ag súil lena bheith ag obair go dlúth leis an ngrúpa tiomanta tuismitheoirí áitiúla atá anseo agus lena leanaí."

"Tá an t-ádh dearg ar theaghlaigh i gCill Airne agus sa cheantar máguaird gur féidir leo scoil a roghnú ó Phobalscoil Náisiúnta agus raon leathan scoileanna Caitliceacha agus Gaelscoileanna. An rud atá uathúil faoin tsamhail áirithe seo is ea gurb é an Stát an pátrún agus go mbainfidh an scoil leas díreach as na tacaí a thairgeann Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí.  Is ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí atá ocht gcinn d’iar-bhunscoileanna agus raon mór cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna. Faigheann na scoileanna agus na hionaid sin tacaíocht ó fhoireann Cheannoifig Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí maidir le feidhmeanna Airgeadais, feidhmeanna Acmhainní Daonna agus feidhmeanna riaracháin eile a chomhlíonadh. A bhuí leis an leibhéal tacaíochta sin, cumasaítear do na scoileanna agus do na hionaid díriú ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim. Tá cáil ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí mar gheall ar an sármhaitheas a sholáthraíonn sé san oideachas agus sa chuimsiú san earnáil iar-bhunscoile agus san earnáil breisoideachais agus oiliúna araon. Aistreofar an saineolas sin go héasca chuig an earnáil bunscoile freisin.”

“Gné shuntasach eile de shamhail na Pobalscoile Náisiúnta is ea an t-éiteas il-sainchreidmheach a ghabhann léi. Freastalóidh an scoil go cothrom ar leanaí de gach reiligiún agus de gach creideamh. Is mór ag tuismitheoirí na leanaí i bPobalscoileanna Náisiúnta reatha an dóigh a gcuireann na scoileanna am ar leataobh chun freastal ar an gcuid spioradálta d’fhéiniúlacht an linbh agus an dóigh a n-urramaíonn siad gach reiligiún agus gach creideamh tuata ar an aon bhealach ag an am céanna.”

Tá an scoil ag glacadh le rolluithe do Rang na Naíonán Sóisearach go Rang a 6 faoi láthair. Aon daoine ar spéis leo a leanbh a rollú sa scoil, ba cheart dóibh teagmháil a dhéanamh go díreach le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí trí ghlao a chur ar 066 7121488 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig cns@kerryetb.ie

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi shamhail na Pobalscoile Náisiúnta, tabhair cuairt ar www.cns.ie

Críoch


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie