An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Monday
Dec182017

Comórtas Ealaíne Cártaí Nollag Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí 2017

 

Fuair Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí breis agus 200 iontráil ó na 8 scoil ar fud Chiarraí atá faoina choimirce. Mar a bhí sé riamh, bhí caighdeán na n-iontrálacha an-ard. Ní féidir ach buaiteoir amháin a roghnú, áfach, agus roghnaíodh triúr buaiteoirí tánaisteacha de bharr na n-iontrálacha iontacha a chuir scoileanna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí isteach.

Tugadh cuireadh don bhuaiteoir foriomlán agus do na buaiteoirí tánaisteacha teacht chuig Ceannoifig Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, áit ar bhronn Ann O’Dwyer, an Stiúrthóir Scoileanna, a nduaiseanna orthu. Dúirt Ann O’Dwyer: “Bhí bua na healaíne atá ann inár scoileanna le feiceáil i ngach cárta a cuireadh isteach agus is ábhar bróid dúinn na hiontrálacha go léir a chur ar taispeáint anseo inár n-oifigí i Lárphointe, Trá Lí, chun go mbeidh gach duine in ann amharc orthu agus taitneamh a bhaint astu. Chuige sin, ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach dalta a ghlac páirt sa chomórtas mar go bhfuil a saothar ealaíne ag gealadh na n-oifigí le linn thréimhse na Nollag. Tugaim cuireadh do dhaoine bualadh isteach chun amharc ar na cártaí atá ar taispeáint”. Rinne Kingdom Printers urraíocht agus priontáil ar an gcárta buaiteach. Beidh an cárta sin ar Chárta Nollag oifigiúil Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus seolfar é chuig áiteanna ar fud na tíre.

Ba mhaith le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí buíochas a ghabháil an athuair le gach duine de na daltaí a ghlac páirt ann agus lena múinteoirí Ealaíne, a léirigh díograis agus spéis ann. Agus an meall mór ar deireadh, ba mhaith le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí comhghairdeas a dhéanamh leis na buaiteoirí.

An Buaiteoir Foriomlán: Caoimhe Curran, an 5ú Bliain, 2017, Coláiste na Sceilge, Cathair Saidhbhín

Múinteoir Ealaíne: Fiona Holly

Is iad seo na buaiteoirí tánaisteacha:

Buaiteoir Tánaisteach 1:
Conor Hope
an 6ú Bliain
Coláiste na Ríochta
Múinteoir Ealaíne: Marian Sugrue

 

Buaiteoir Tánaisteach 2:
Emilia Girasole
Coláiste na Ríochta
an 5ú Bliain
Múinteoir Ealaíne: Marian Sugrue

 

Buaiteoir Tánaisteach 3:
Agne Arlauskaite
Castleisland Community College
an 1ú Bhliain
Múinteoir: Pia Thorthon

Bronnadh ríomhaire táibléid Samsung ar Chaoimhe, rud a ndearna Hugh Culloty Expert, An Meal, Trá Lí, urraíocht air. Chuaigh Brendan Culloty i bpáirt le Ann O’Dwyer chun comhghairdeas a dhéanamh le Caoimhe, an buaiteoir foriomlán, agus le Conor, Emilia agus Agne, na buaiteoirí tánaisteacha, as na cártaí iontacha a dhear siad.

Fuair gach buaiteoir tánaisteach Cárta Bronntanais One4all is fiú €30.

Ba mhaith le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí buíochas a ghabháil le Kingdom Printers agus le Hugh Culloty Expert, a mhéadaigh a rathúla a bhí Comórtas Cártaí Nollag Bhord Oideachais agus Oiliúna Ciarraí i mbliana.

 

 

Tuesday
Nov072017

Glacfaidh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí freagracht as an bhfoirgneamh scoile nua a thógáil do Scoil Náisiúnta Lios Teilic, Trá Lí.

 

Ag a Chruinniú Boird Dé Luain an 23 Deireadh Fómhair 2017, d’fhaomh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) síniú an Chomhaontaithe Seirbhíse (CS) maidir le Mórthionscadal Cineachta a sheachadadh do Scoil Náisiúnta Lios Teilic, Trá Lí chun scoil nua 8 seomra ranga agus cóiríocht choimhdeach a thógáil. D’iarr an Roinn Oideachais agus Scileanna ar BOO Chiarraí freagracht a ghlacadh as an Scoil Náisiúnta nua seo a thógáil i dTrá Lí. Tá BOO Chiarraí ina sholáthraí Bunoideachais / Iar-bhunoideachais agus Oideachais Aosach agus Breisoideachais agus Oiliúna ar fud Chontae Chiarraí.

Cuimseofar an méid seo a leanas sa chóiríocht scoile nua: 8 seomra ranga, Seomra Ilchuspóireach, Leabharlann, Seomra Ilfheidhmeanna, Seomra Teagaisc Oideachais Speisialta, Oifig agus Seomra Foirne chomh maith le cóiríocht choimhdeach.

Ag labhairt dó i ndiaidh shíniú an Chomhaontaithe dúirt Cathaoirleach BOO Chiarraí, an Comhairleoir Jim Finucane “Tá ríméad ar BOO Chiarraí gur iarr an Roinn air freagracht a ghlacadh as an tionscadal tógála a sheachadadh do Scoil Náisiúnta Lios Teilic. Soláthraí reachtúil seirbhísí oideachais agus oiliúna is ea an Bord Oideachais agus Oiliúna ag a bhfuil taithí shuntasach ar thionscadail tógála a sheachadadh agus táimid ag súil leis an tionscadal seo a sheachadadh go rathúil”.

Dúirt POF BOO Chiarraí, an tUasal Colm McEvoy agus fáilte á chur aige roimh an bhforbairt seo “mar an tSeirbhís áitiúil Oideachais agus Oiliúna do Chontae Chiarraí, táim an-sásta gur fhaomh Bord BOO Chiarraí síniú an Chomhaontaithe Seirbhíse idir BOO Chiarraí agus an Roinn Oideachais agus Scileanna do Scoil Náisiúnta Lios Teilic. Is é seo an chéad uair ar iarraidh ar an BOO mórthionscadal tógála a sheachadadh lasmuigh dá Scéim féin. Breathnaímid ar iarratas na Roinne mar chomhartha dá muinín i BOO Chiarraí. Táimid ag súil le bheith ag obair leis an mBord Bainistíochta, leis an bPríomhoide, leis an bhFoireann agus le Pobal na Scoile maidir leis an tionscadal seo a tabhairt chun críche le haghaidh an 31 Nollaig 2020.

Agus freagairt á tabhairt aici ar an bhfógra, dúirt Príomhoide SN Lios Teilic, Annette Dineen, Uasal “Is é seo lá iontach do gach uile dhuine i Scoil Náisiúnta Lios Teilic agus inár bPobal Scoile i gcoitinne. Táimid ar bís go bhfuil dáta críochnaithe againn sa deireadh thiar thall. Tá áthas ar an mBord Bainistíochta go bhfuil BOO Chiarraí freagrach as an tionscadal a sheachadadh agus táimid ag súil le bheith ag obair leo.”

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le do thoil le Elaine Dreelan Jones ag ejones@kerryetb.ie nó 066 7121488.

Tuesday
Oct242017

Preasráiteas Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

Tá an-áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) go bhfuil Ionad Breisoideachais agus Oiliúna nua á oscailt sa Daingean.  Is é an tAire Stáit ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, an tUasal Brendan Griffin, TD, a osclóidh an tIonad Dé Luain, 23 Deireadh Fómhair ar a 4pm. Tá an tIonad lonnaithe i dTigh na Ríseach, i lár an bhaile agus cuireann sé ar chumas an Bhoird Oideachais seirbhísí breisoideachais agus oiliúna a chur ar fáil do mhuintir an Daingin agus Chorca Dhuibhne i gcoitinne.  Tá clár leathan Breisoideachais agus Oiliúna ag BOO Chiarraí le breis is 10,000 duine i mbun foghlama go bliantúil.  Baineann na cláir Breisoideachais le Leibhéil 1-6 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus san áireamh ansin tá cláracha Litearthachta, cláracha Oideachais Pobail, Filleadh ar an Oideachas, Aosoideachas, cláracha Iar-Ardteistiméireachta, Cláracha Oiliúna agus Príntíseachtaí.

Sular osclaíodh an t-ionad seo, bhí clár litearthachta BOO Chiarraí lonnaithe in oifig i seanscoil na mBráithre ar an Meal.  Anois go bhfuiltear san Ionad nua, beifear ábalta cur le réimse na gclár breisoideachais go mór. Beidh teacht ag foghlaimeoirí agus fostóirí ar na seirbhísí seo go háitiúil anois.

Ag caint ar oscailt an Ionaid, mhaígh an Bainisteoir, Eithne Boland

Táim ana-shásta le hoscailt an Ionaid i dTigh na Ríseach, áit atá á hathchóiriú againn le cúpla mí anuas.  Tá méid áirithe cúrsaí tosaithe san Ionad cheana féin, mar shampla, Bunscileanna Ríomhaireachta, Forbairt Phearsanta, Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile, agus Gaeilge do Thuismitheoirí.  Tá go leor eile cúrsaí, creidiúnaithe agus neamhchreidiúnaithe, ag tosú i mí na Samhna i gCúram Sláinte, Scileanna Oifige, Grianghrafadóireacht, Margaíocht Facebook, Gloine Dhaite agus Ealaín Mhósáice, Dearadh Intí, Scéalaíocht, Scríbhneoireacht Chruthaitheach agus Gairneoireacht.  Táimid ag súil le bheith ag obair leis an bPobal agus le Fostóirí chun seirbhísí a sholáthar a fhreastalaíonn ar na riachtanais atá sa cheantar.

Thar na blianta, tá BOO Chiarraí tar éis a bheith ag obair le Scoil Chócaireachta an Daingin, Fáilte Ireland, Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae Chiarraí, An Roinn Coimirce Sóisialaí agus go leor comhlachtaí eile atá ag cur cúrsaí ar fáil sa Daingean.  Agus an tIonad seo á oscailt anois, tá fócas agus láithreacht ag an mBord Oideachais i gCiarraí Thiar.

Ag labhairt dó roimh an oscailt, dúirt Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna BOO Chiarraí, Owen O’Donnell,

Tá clár leathan breisoideachais agus oiliúna againn ar fud an chontae ach bhí gá againn le hionad buan i gCiarraí Thiar agus bhíomar ag iarraidh é sin a chur ina cheart le blianta beaga anuas.  An aidhm atá againn ná a chinntiú go bhfuil fáil ag Foghlaimeoirí agus Fostóirí ar ár gcuid seirbhísí go háitiúil.  Is dul chun cinn an-dearfach é seo don mBord Oideachais agus táimid ag súil go dtiocfaidh fás agus forbairt air sna blianta atá romhainn.

Má tá a thuilleadh eolais ag teastáil, téigh i dteagmháil le hEithne Boland, Bainisteoir an Ionaid, ag 066 9152361 nó ag an ríomhphost EBoland@kerryetb.ie.

Tuesday
Oct172017

Uachtarán nua ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna, Éire (BOOÉ)

 

Tá an-áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) go bhfuil an Comhairleoir Jim Finucane, Cathaoirleach Bhord Bainistíochta BOO Chiarraí, ceaptha mar Uachtarán ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna, Éire (BOOÉ) ón 21 Meán Fómhair, 2017.  Mhaígh Colm McEvoy, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin BOO Chiarraí “Is iontach an ceapachán é seo do BOO Chiarraí agus do BOOÉ mar go bhfuil taithí iontach ag an gComhairleoir Finucane tar éis dó a bheith mar Chathaoirleach ar an mBord i mBOO Chiarraí agus i Seirbhísí Oideachais Chiarraí roimhe sin, ar feadh blianta fada.  Tá na Boird Oideachais agus Oiliúna ag pointe criticiúil ó thaobh fáis agus forbartha de agus níl aon dabht agam ná go mbeidh Jim ina Uachtarán den scoth agus go dtacóidh sé le tosaíochtaí na mBord Oideachais go haitiúil agus go náisiúnta le linn a thréimhse. Guímid gach rath air” .

Is é BOOÉ an comhlacht a dhéanann ionadaíocht ar an 16 Bord Oideachais agus Oiliúna sa tír (BOOanna).

Faoi chúram na mBord Oideachais agus Oiliúna tá; 278 iarbhunscoil, 16 ionad traenála, coláistí Iar-Ardteistiméireachta agus os cionn 500 ionad oideachais.  Is iontaobhaithe iad na BOOanna ar 92 Coláiste Pobail agus déanann siad bainistiú ar Phobalscoileanna Náisiúnta - scoileanna ilchreidmheacha a bhfuil níos mó acu á gcur ar an bhfód le déanaí.  Tá na Boird Oideachais agus Oiliúna bainteach le cláir Ógtheagmhála, Ceoil, Obair Óige, tograí Filleadh ar an Oideachas, scéimeanna Deiseanna Gairmoideachais (VTOS), cláir foghlama sa láthair oibre, oideachas agus oiliúint allamuigh, aosoideachas, oideachas pobail agus cláir eile oideachais.  Tá ionaid, scoileanna agus coláistí de chuid BOO le fáil i ngach cúinne den tír.

Tá an Clr Finucane ar Bhord an BOOÉ ó bunaíodh é in 2013 mar ionadaí ar BOO Chiarraí.  Tá an-spéis aige san Oideachas agus san Oiliúint agus tréimhse tugtha aige ag obair go lánaimseartha mar Oifigeach Tinreamh Scoile agus mar Oibrí Deonach don Aos Óg i lárchathair Thuaisceart Bhaile Átha Cliath sna seachtóidí.

Toghadh an Clr Finucane don chéad uair ar Chomhairle Uirbeach Thrá Lí in 1985 agus tá áit aige ar an gComhairle Uirbeach le ceithre bliana déag. Tá trí théarma curtha isteach aige mar Chathaoirleach agus le déanaí, téarma amháin mar Mhéara Thrá Lí. Is é Jim an t-ionadaí tofa ar Cheantar Uirbeach Thrá Lí i gComhairle Contae Chiarraí.

Mhaígh Cllr Finucane, “Is mór an onóir dom a bheith tofa mar Uachtarán ag an staid thábhachtach seo i stair BOOÉ. Is cinnte go bhfuil réimse an-leathan de sheirbhísí oideachais á soláthar ag na BOOanna ar fud na hÉireann. Ina measc, tá bunscolaíocht, iarbhunscolaíocht, breisoideachas chomh maith le réimse leathan seirbhísí do dhaoine fásta agus seirbhísí pobail. Mar sin féin, beidh BOOÉ ag obair go dlúth leis na BOOanna ar fad chun leathnú a dhéanamh ar an soláthar printíseachtaí agus cúrsaí oiliúna ag leibhéal an bhreisoideachais agus ansin na Pobalscoileanna Náisiúnta ag leibhéal na bunscolaíochta.  Táim ag súil go gcabhróidh an taithí atá agam i réimse an oideachais agus oiliúna na pleananna sin a thabhairt céim eile ar aghaidh.”

Thursday
Oct052017

Osclaítear Réamhscoil na dTaiscéalaithe Beaga i bPobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle, ar scoil de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí í

Tá lúcháir ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí oscailt Réamhscoil na dTaiscéalaithe Beaga i bPobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle, Cill Airne, Contae Chiarraí, a fhógairt. Osclaíodh an Réamhscoil go hoifigiúil Dé Luain an 25 Meán Fómhair agus tá deichniúr leanaí rollaithe inti cheana féin.

Dúirt Ann O’Dwyer, an Stiúrthóir Scoileanna leis an mBord Oideachais agus Oiliúna, gur cúis áthais di gur chomhaontaigh Sharon O’Riordan, bean áitiúil, an tsaoráid phríobháideach nua seo a bhunú agus a reáchtáil. Is as Cill Airne ó dhúchas do Sharon agus tá cónaí uirthi i mBaile Uí Aichir anois. Tá an-dúil ag Sharon le tréimhse fhada anuas ina bheith ag obair le leanaí agus chuir sí cúrsa leibhéal 5 QQI i gCúram Leanaí i gcrích i gColáiste Pobail Chill Airne. Chuir sí leibhéal 6 i gcrích i gColáiste Breisoideachais Chiarraí ansin.

D’oibrigh Sharon gan stad gan staonadh chun Réamhscoil na dTaiscéalaithe Beaga a bhunú. Is iad ionadaithe don phobal áitiúil – Tim Horgan, Connie Daly, Lisa Casey agus Sheila O’Donoghue ina measc – a chuaigh i dteagmháil léi ar dtús ar an ábhar, agus tá sí an-bhuíoch díobh as déanamh amhlaidh. Thosaigh sí ag poibliú na Réamhscoile sa Samhradh agus bhí sé soiléir díreach ina dhiaidh sin go raibh riachtanas ag tuismitheoirí áitiúla leis an tseirbhís. Tá lúcháir ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí tacú le freastal ar an riachtanas sainráite sin i measc an phobail áitiúil agus is mórchúis scleondair sa cheantar áitiúil é go bhfuil an Réamhscoil oscailte go hoifigiúil anois.

Is é an fhís atá ag Sharon timpeallacht oideachasúil, spreagúil agus shábháilte a chruthú do na leanaí. Dar le Sharon, ‘Tá sé mar aidhm agam Réamhscoil ar ardchaighdeán a sholáthar do gach leanbh agus dá dteaghlach. Beidh an Réamhscoil ar fáil do gach cuid den phobal agus reáchtálfar i gcomhpháirt leis na tuismitheoirí í.’

Dúirt Ann O’Dwyer go bhfuil ‘an t-ádh ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí gur oscail Sharon O’Riordan, soláthraí cúram sláinte áitiúil, an Réamhscoil ar an láthair chéanna le Pobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle. Cuirfidh an Réamhscoil go mór leis an gclár foriomlán scoile agus tabharfaidh sí a gcéad taithí ar shaol na scoile do leanaí óga freisin.’

Dúirt Catherine Barry, an Príomhoide ar Phobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle, ‘Tá lúcháir orainne i bPobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle baint a bheith againn le Réamhscoil na dTaiscéalaithe Beaga. Is sárdheis í seo do leanaí áitiúla atá in aois réamhscoile taithí a ghnóthú ar an aistriú ó thimpeallacht baile go timpeallacht scoile. Guím gach rath ar Sharon agus ar a dtaiscéalaithe go léir’.

 

Chuaigh tuismitheoirí, ionadaithe pobail agus comhaltaí agus baill foirne Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí i bpáirt le Sharon agus leis na leanaí ag searmanas oscailte na Réamhscoile Dé Luain an 22 Meán Fómhair ag 1:30 p.m.  D’fháiltigh Sharon roimh na daoine a bhí i láthair, a ghuigh gach rath ar a bhfuil i ndán don Réamhscoil agus do na daltaí óga. Thapaigh Sharon an deis chun buíochas a ghabháil le gach duine a chabhraigh leis an bhfiontar a thabhairt i gcrann, lena n-áirítear ionadaithe do phobal áitiúil an Dá Mhíle; Catherine Barry, an Príomhoide; Cúram Leanaí Contae Chiarraí; Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí; Ann O’Dwyer, Stiúrthóir Scoileanna; an Comh. Brendan Cronin; an tAire Brendan Griffin TD; Donna Griffin ó Creative Kids; agus a teaghlach agus a cairde.


Tá an réamhscoil ag glacadh le rolluithe go fóill. Aon duine ar spéis leo a leanbh a rollú sa scoil, ba cheart dóibh teagmháil a dhéanamh le Sharon O’Riordan ar 0860594897


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie