An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Tuesday
Nov072017

Glacfaidh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí freagracht as an bhfoirgneamh scoile nua a thógáil do Scoil Náisiúnta Lios Teilic, Trá Lí.

 

Ag a Chruinniú Boird Dé Luain an 23 Deireadh Fómhair 2017, d’fhaomh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) síniú an Chomhaontaithe Seirbhíse (CS) maidir le Mórthionscadal Cineachta a sheachadadh do Scoil Náisiúnta Lios Teilic, Trá Lí chun scoil nua 8 seomra ranga agus cóiríocht choimhdeach a thógáil. D’iarr an Roinn Oideachais agus Scileanna ar BOO Chiarraí freagracht a ghlacadh as an Scoil Náisiúnta nua seo a thógáil i dTrá Lí. Tá BOO Chiarraí ina sholáthraí Bunoideachais / Iar-bhunoideachais agus Oideachais Aosach agus Breisoideachais agus Oiliúna ar fud Chontae Chiarraí.

Cuimseofar an méid seo a leanas sa chóiríocht scoile nua: 8 seomra ranga, Seomra Ilchuspóireach, Leabharlann, Seomra Ilfheidhmeanna, Seomra Teagaisc Oideachais Speisialta, Oifig agus Seomra Foirne chomh maith le cóiríocht choimhdeach.

Ag labhairt dó i ndiaidh shíniú an Chomhaontaithe dúirt Cathaoirleach BOO Chiarraí, an Comhairleoir Jim Finucane “Tá ríméad ar BOO Chiarraí gur iarr an Roinn air freagracht a ghlacadh as an tionscadal tógála a sheachadadh do Scoil Náisiúnta Lios Teilic. Soláthraí reachtúil seirbhísí oideachais agus oiliúna is ea an Bord Oideachais agus Oiliúna ag a bhfuil taithí shuntasach ar thionscadail tógála a sheachadadh agus táimid ag súil leis an tionscadal seo a sheachadadh go rathúil”.

Dúirt POF BOO Chiarraí, an tUasal Colm McEvoy agus fáilte á chur aige roimh an bhforbairt seo “mar an tSeirbhís áitiúil Oideachais agus Oiliúna do Chontae Chiarraí, táim an-sásta gur fhaomh Bord BOO Chiarraí síniú an Chomhaontaithe Seirbhíse idir BOO Chiarraí agus an Roinn Oideachais agus Scileanna do Scoil Náisiúnta Lios Teilic. Is é seo an chéad uair ar iarraidh ar an BOO mórthionscadal tógála a sheachadadh lasmuigh dá Scéim féin. Breathnaímid ar iarratas na Roinne mar chomhartha dá muinín i BOO Chiarraí. Táimid ag súil le bheith ag obair leis an mBord Bainistíochta, leis an bPríomhoide, leis an bhFoireann agus le Pobal na Scoile maidir leis an tionscadal seo a tabhairt chun críche le haghaidh an 31 Nollaig 2020.

Agus freagairt á tabhairt aici ar an bhfógra, dúirt Príomhoide SN Lios Teilic, Annette Dineen, Uasal “Is é seo lá iontach do gach uile dhuine i Scoil Náisiúnta Lios Teilic agus inár bPobal Scoile i gcoitinne. Táimid ar bís go bhfuil dáta críochnaithe againn sa deireadh thiar thall. Tá áthas ar an mBord Bainistíochta go bhfuil BOO Chiarraí freagrach as an tionscadal a sheachadadh agus táimid ag súil le bheith ag obair leo.”

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le do thoil le Elaine Dreelan Jones ag ejones@kerryetb.ie nó 066 7121488.

Tuesday
Oct242017

Preasráiteas Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

Tá an-áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) go bhfuil Ionad Breisoideachais agus Oiliúna nua á oscailt sa Daingean.  Is é an tAire Stáit ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, an tUasal Brendan Griffin, TD, a osclóidh an tIonad Dé Luain, 23 Deireadh Fómhair ar a 4pm. Tá an tIonad lonnaithe i dTigh na Ríseach, i lár an bhaile agus cuireann sé ar chumas an Bhoird Oideachais seirbhísí breisoideachais agus oiliúna a chur ar fáil do mhuintir an Daingin agus Chorca Dhuibhne i gcoitinne.  Tá clár leathan Breisoideachais agus Oiliúna ag BOO Chiarraí le breis is 10,000 duine i mbun foghlama go bliantúil.  Baineann na cláir Breisoideachais le Leibhéil 1-6 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus san áireamh ansin tá cláracha Litearthachta, cláracha Oideachais Pobail, Filleadh ar an Oideachas, Aosoideachas, cláracha Iar-Ardteistiméireachta, Cláracha Oiliúna agus Príntíseachtaí.

Sular osclaíodh an t-ionad seo, bhí clár litearthachta BOO Chiarraí lonnaithe in oifig i seanscoil na mBráithre ar an Meal.  Anois go bhfuiltear san Ionad nua, beifear ábalta cur le réimse na gclár breisoideachais go mór. Beidh teacht ag foghlaimeoirí agus fostóirí ar na seirbhísí seo go háitiúil anois.

Ag caint ar oscailt an Ionaid, mhaígh an Bainisteoir, Eithne Boland

Táim ana-shásta le hoscailt an Ionaid i dTigh na Ríseach, áit atá á hathchóiriú againn le cúpla mí anuas.  Tá méid áirithe cúrsaí tosaithe san Ionad cheana féin, mar shampla, Bunscileanna Ríomhaireachta, Forbairt Phearsanta, Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile, agus Gaeilge do Thuismitheoirí.  Tá go leor eile cúrsaí, creidiúnaithe agus neamhchreidiúnaithe, ag tosú i mí na Samhna i gCúram Sláinte, Scileanna Oifige, Grianghrafadóireacht, Margaíocht Facebook, Gloine Dhaite agus Ealaín Mhósáice, Dearadh Intí, Scéalaíocht, Scríbhneoireacht Chruthaitheach agus Gairneoireacht.  Táimid ag súil le bheith ag obair leis an bPobal agus le Fostóirí chun seirbhísí a sholáthar a fhreastalaíonn ar na riachtanais atá sa cheantar.

Thar na blianta, tá BOO Chiarraí tar éis a bheith ag obair le Scoil Chócaireachta an Daingin, Fáilte Ireland, Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae Chiarraí, An Roinn Coimirce Sóisialaí agus go leor comhlachtaí eile atá ag cur cúrsaí ar fáil sa Daingean.  Agus an tIonad seo á oscailt anois, tá fócas agus láithreacht ag an mBord Oideachais i gCiarraí Thiar.

Ag labhairt dó roimh an oscailt, dúirt Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna BOO Chiarraí, Owen O’Donnell,

Tá clár leathan breisoideachais agus oiliúna againn ar fud an chontae ach bhí gá againn le hionad buan i gCiarraí Thiar agus bhíomar ag iarraidh é sin a chur ina cheart le blianta beaga anuas.  An aidhm atá againn ná a chinntiú go bhfuil fáil ag Foghlaimeoirí agus Fostóirí ar ár gcuid seirbhísí go háitiúil.  Is dul chun cinn an-dearfach é seo don mBord Oideachais agus táimid ag súil go dtiocfaidh fás agus forbairt air sna blianta atá romhainn.

Má tá a thuilleadh eolais ag teastáil, téigh i dteagmháil le hEithne Boland, Bainisteoir an Ionaid, ag 066 9152361 nó ag an ríomhphost EBoland@kerryetb.ie.

Tuesday
Oct172017

Uachtarán nua ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna, Éire (BOOÉ)

 

Tá an-áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) go bhfuil an Comhairleoir Jim Finucane, Cathaoirleach Bhord Bainistíochta BOO Chiarraí, ceaptha mar Uachtarán ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna, Éire (BOOÉ) ón 21 Meán Fómhair, 2017.  Mhaígh Colm McEvoy, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin BOO Chiarraí “Is iontach an ceapachán é seo do BOO Chiarraí agus do BOOÉ mar go bhfuil taithí iontach ag an gComhairleoir Finucane tar éis dó a bheith mar Chathaoirleach ar an mBord i mBOO Chiarraí agus i Seirbhísí Oideachais Chiarraí roimhe sin, ar feadh blianta fada.  Tá na Boird Oideachais agus Oiliúna ag pointe criticiúil ó thaobh fáis agus forbartha de agus níl aon dabht agam ná go mbeidh Jim ina Uachtarán den scoth agus go dtacóidh sé le tosaíochtaí na mBord Oideachais go haitiúil agus go náisiúnta le linn a thréimhse. Guímid gach rath air” .

Is é BOOÉ an comhlacht a dhéanann ionadaíocht ar an 16 Bord Oideachais agus Oiliúna sa tír (BOOanna).

Faoi chúram na mBord Oideachais agus Oiliúna tá; 278 iarbhunscoil, 16 ionad traenála, coláistí Iar-Ardteistiméireachta agus os cionn 500 ionad oideachais.  Is iontaobhaithe iad na BOOanna ar 92 Coláiste Pobail agus déanann siad bainistiú ar Phobalscoileanna Náisiúnta - scoileanna ilchreidmheacha a bhfuil níos mó acu á gcur ar an bhfód le déanaí.  Tá na Boird Oideachais agus Oiliúna bainteach le cláir Ógtheagmhála, Ceoil, Obair Óige, tograí Filleadh ar an Oideachas, scéimeanna Deiseanna Gairmoideachais (VTOS), cláir foghlama sa láthair oibre, oideachas agus oiliúint allamuigh, aosoideachas, oideachas pobail agus cláir eile oideachais.  Tá ionaid, scoileanna agus coláistí de chuid BOO le fáil i ngach cúinne den tír.

Tá an Clr Finucane ar Bhord an BOOÉ ó bunaíodh é in 2013 mar ionadaí ar BOO Chiarraí.  Tá an-spéis aige san Oideachas agus san Oiliúint agus tréimhse tugtha aige ag obair go lánaimseartha mar Oifigeach Tinreamh Scoile agus mar Oibrí Deonach don Aos Óg i lárchathair Thuaisceart Bhaile Átha Cliath sna seachtóidí.

Toghadh an Clr Finucane don chéad uair ar Chomhairle Uirbeach Thrá Lí in 1985 agus tá áit aige ar an gComhairle Uirbeach le ceithre bliana déag. Tá trí théarma curtha isteach aige mar Chathaoirleach agus le déanaí, téarma amháin mar Mhéara Thrá Lí. Is é Jim an t-ionadaí tofa ar Cheantar Uirbeach Thrá Lí i gComhairle Contae Chiarraí.

Mhaígh Cllr Finucane, “Is mór an onóir dom a bheith tofa mar Uachtarán ag an staid thábhachtach seo i stair BOOÉ. Is cinnte go bhfuil réimse an-leathan de sheirbhísí oideachais á soláthar ag na BOOanna ar fud na hÉireann. Ina measc, tá bunscolaíocht, iarbhunscolaíocht, breisoideachas chomh maith le réimse leathan seirbhísí do dhaoine fásta agus seirbhísí pobail. Mar sin féin, beidh BOOÉ ag obair go dlúth leis na BOOanna ar fad chun leathnú a dhéanamh ar an soláthar printíseachtaí agus cúrsaí oiliúna ag leibhéal an bhreisoideachais agus ansin na Pobalscoileanna Náisiúnta ag leibhéal na bunscolaíochta.  Táim ag súil go gcabhróidh an taithí atá agam i réimse an oideachais agus oiliúna na pleananna sin a thabhairt céim eile ar aghaidh.”

Thursday
Oct052017

Osclaítear Réamhscoil na dTaiscéalaithe Beaga i bPobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle, ar scoil de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí í

Tá lúcháir ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí oscailt Réamhscoil na dTaiscéalaithe Beaga i bPobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle, Cill Airne, Contae Chiarraí, a fhógairt. Osclaíodh an Réamhscoil go hoifigiúil Dé Luain an 25 Meán Fómhair agus tá deichniúr leanaí rollaithe inti cheana féin.

Dúirt Ann O’Dwyer, an Stiúrthóir Scoileanna leis an mBord Oideachais agus Oiliúna, gur cúis áthais di gur chomhaontaigh Sharon O’Riordan, bean áitiúil, an tsaoráid phríobháideach nua seo a bhunú agus a reáchtáil. Is as Cill Airne ó dhúchas do Sharon agus tá cónaí uirthi i mBaile Uí Aichir anois. Tá an-dúil ag Sharon le tréimhse fhada anuas ina bheith ag obair le leanaí agus chuir sí cúrsa leibhéal 5 QQI i gCúram Leanaí i gcrích i gColáiste Pobail Chill Airne. Chuir sí leibhéal 6 i gcrích i gColáiste Breisoideachais Chiarraí ansin.

D’oibrigh Sharon gan stad gan staonadh chun Réamhscoil na dTaiscéalaithe Beaga a bhunú. Is iad ionadaithe don phobal áitiúil – Tim Horgan, Connie Daly, Lisa Casey agus Sheila O’Donoghue ina measc – a chuaigh i dteagmháil léi ar dtús ar an ábhar, agus tá sí an-bhuíoch díobh as déanamh amhlaidh. Thosaigh sí ag poibliú na Réamhscoile sa Samhradh agus bhí sé soiléir díreach ina dhiaidh sin go raibh riachtanas ag tuismitheoirí áitiúla leis an tseirbhís. Tá lúcháir ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí tacú le freastal ar an riachtanas sainráite sin i measc an phobail áitiúil agus is mórchúis scleondair sa cheantar áitiúil é go bhfuil an Réamhscoil oscailte go hoifigiúil anois.

Is é an fhís atá ag Sharon timpeallacht oideachasúil, spreagúil agus shábháilte a chruthú do na leanaí. Dar le Sharon, ‘Tá sé mar aidhm agam Réamhscoil ar ardchaighdeán a sholáthar do gach leanbh agus dá dteaghlach. Beidh an Réamhscoil ar fáil do gach cuid den phobal agus reáchtálfar i gcomhpháirt leis na tuismitheoirí í.’

Dúirt Ann O’Dwyer go bhfuil ‘an t-ádh ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí gur oscail Sharon O’Riordan, soláthraí cúram sláinte áitiúil, an Réamhscoil ar an láthair chéanna le Pobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle. Cuirfidh an Réamhscoil go mór leis an gclár foriomlán scoile agus tabharfaidh sí a gcéad taithí ar shaol na scoile do leanaí óga freisin.’

Dúirt Catherine Barry, an Príomhoide ar Phobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle, ‘Tá lúcháir orainne i bPobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle baint a bheith againn le Réamhscoil na dTaiscéalaithe Beaga. Is sárdheis í seo do leanaí áitiúla atá in aois réamhscoile taithí a ghnóthú ar an aistriú ó thimpeallacht baile go timpeallacht scoile. Guím gach rath ar Sharon agus ar a dtaiscéalaithe go léir’.

 

Chuaigh tuismitheoirí, ionadaithe pobail agus comhaltaí agus baill foirne Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí i bpáirt le Sharon agus leis na leanaí ag searmanas oscailte na Réamhscoile Dé Luain an 22 Meán Fómhair ag 1:30 p.m.  D’fháiltigh Sharon roimh na daoine a bhí i láthair, a ghuigh gach rath ar a bhfuil i ndán don Réamhscoil agus do na daltaí óga. Thapaigh Sharon an deis chun buíochas a ghabháil le gach duine a chabhraigh leis an bhfiontar a thabhairt i gcrann, lena n-áirítear ionadaithe do phobal áitiúil an Dá Mhíle; Catherine Barry, an Príomhoide; Cúram Leanaí Contae Chiarraí; Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí; Ann O’Dwyer, Stiúrthóir Scoileanna; an Comh. Brendan Cronin; an tAire Brendan Griffin TD; Donna Griffin ó Creative Kids; agus a teaghlach agus a cairde.


Tá an réamhscoil ag glacadh le rolluithe go fóill. Aon duine ar spéis leo a leanbh a rollú sa scoil, ba cheart dóibh teagmháil a dhéanamh le Sharon O’Riordan ar 0860594897

Wednesday
Aug302017

Osclaíodh an chéad Phobalscoil Náisiúnta riamh i gCiarraí ar an Dá Mhíle, Cill Airne,

Bhí lúcháir ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí Pobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle a oscailt Dé Céadaoin an 30 Lúnasa, agus í ar an gcéad bhunscoil dá cineál i gCiarraí. Cuireadh scoileanna den chineál céanna ar bun i mBaile Átha Cliath, i gCill Dara, ar an Mí agus i gCorcaigh cheana féin thar na 10 mbliana seo a chuaigh thart. Ní hé amháin go bhfuil an scoil nua ag freastal ar mhuintir an Dá Mhíle, d’éirigh léi leanaí a mhealladh ó mhórcheantar Chill Airne atá ar lorg samhail fhorásach oideachais atá bunaithe ar an traidisiún is fearr freisin. Mar aon leis an éiteas il-sainchreidmheach uathúil atá aici, neartaítear tairiscint na scoile arís eile a bhuí le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a bheith mar phátrún uirthi. Is gníomhaireacht stáit atá lonnaithe sa cheantar áitiúil é Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Is é an pátrún ar 8 gcinn d’iar-bhunscoileanna agus ar dhá Choláiste Iar-Ardteistiméireachta i gCiarraí faoi láthair. Cuireann an Bord Oideachais agus Oiliúna tacaí tábhachtacha riaracháin, teicneolaíochta faisnéise agus acmhainní daonna agus a lán tacaí eile ar fáil dá chuid scoileanna. Cinntíonn sé sin nach mbíonn baill foirne na scoile gafa le saincheisteanna riaracháin agus go mbíonn siad saor le díriú ar bharr feabhais a bhaint amach sa teagasc agus san fhoghlaim.

Tháinig baill foirne na scoile, tuismitheoirí, ionadaithe pobail, comhaltaí den Bhord ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus baill foirne an Bhoird Oideachais agus Oiliúna le chéile le daltaí nua Phobalscoil an Dá Mhíle chun freastal ar shearmanas oscailte ag 12 p.m inniu. Thug Brendan Griffin TD, an tAire Stáit ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt le freagracht speisialta as Turasóireacht agus Spórt, aitheasc le linn na hócáide. Dúirt an tAire Griffin:  “Mórúdar áthais dom is ea oscailt na scoile seo, agus í mar thoradh ar an obair chrua atá curtha isteach ag an bpobal áitiúil, ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus ag Easpag Chiarraí le cuid mhór míonna anuas. Freastalóidh an scoil bhreá seo ar riachtanais an phobail áitiúil agus an mhórphobail araon agus ba mhaith liom ómós a thabhairt do gach duine a raibh baint acu lena bunú. Guím gach rath ar phobal na scoile ina chuid oibre agus tá súil agam go n-éireoidh go geal le Scoil an Dá Mhíle amach anseo.”

Chuir Catherine Barry, príomhoide na scoile, agus Pádraig Ó Donnabháin, an Bainisteoir Aonair agus iar-Chigire Bunscoile, fáilte roimh an lucht freastail agus ghlac daltaí, tuismitheoirí, daoine den phobal agus ionadaithe ón mBord Oideachais agus Oiliúna páirt sa searmanas chun a bhfís agus a n-aidhmeanna dá bhfuil i ndán don scoil agus dá cuid daltaí a chur in iúl.

 

Ghabh Colm McEvoy ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí buíochas le gach duine a rinne rannchuidiú le bunú na scoile nua, agus é ag rá, “Thug Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí tacaíocht ollmhór don scoil nua agus chuir sé an-obair isteach ina leith ó cheadaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna oscailt na scoile i mí an Mheithimh anuraidh. Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil le Ray Browne, Easpag Chiarraí, agus leis an Athair Nicholas Flynn, Rúnaí na Deoise, as an bhfoirgneamh scoile a chur ar fáil don Bhord Oideachais agus Oiliúna. Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil leis an Roinn Oideachais agus Scileanna freisin as an tacaíocht a thug sí do Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus as an muinín a bhí aici as an mBord. Tá buíochas ar leith ag dul do Ghrúpa Gníomhaíochta an Dá Mhíle as cruinnithe pobail a thionscnamh agus as an gcomhairliúchán áitiúil bunaidh a reáchtáil ar an ábhar. Chuir sé an scoil chun cinn ar bhonn laethúil le linn an tsamhraidh chun a chinntiú go mbeadh muintir Chill Airne ar an eolas faoina hoscailt. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Catherine Barry, a d’oibrigh gan staonadh ó ceapadh mar phríomhoide í an 6 Lúnasa chun a chinntiú go mbeadh na socruithe uile i bhfeidhm le haghaidh oscailt na scoile. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin le Pádraig Ó Donnabháin, an Bainisteoir Aonair, as plean na scoile agus a cuid beartas agus nósanna imeachta a ullmhú agus as ról a imirt san ócáid oscailte a eagrú. D’oibrigh an Rannóg Tacaíochta Corparáidí agus Caipitil i mBord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí go crua sa mhí seo a chuaigh thart chun athchóiriú an fhoirgnimh a chur i gcrích in éineacht le JF Flynn Construction LTD.  Tá an t-ádh orainn freisin go bhfuil Sharon O’Riordan, Soláthraí Cúram Sláinte áitiúil, ag cur socruithe i gcrích faoi láthair chun réamhscoil a oscailt ar an suíomh, rud a chuirfidh go mór le clár na scoile. Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na tuismitheoirí atá anseo inniu as bhur leanaí a chur faoinár gcúram. Déanfaimid ár ndícheall chun an mhuinín agus an tacaíocht sin a chúiteamh agus táimid ag tnúth le bheith ag obair libh amach anseo. Tá buíochas ar leith ag dul do Ann O’Dwyer, an Stiúrthóir Scoileanna, as an bhforbairt seo a stiúradh thar ceann Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí.

Tá Pobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle ar an gcéad scoil il-sainchreidmheach riamh i gCill Airne.

 “Gné shuntasach de shamhail na Pobalscoile Náisiúnta is ea an t-éiteas il-sainchreidmheach a ghabhann léi. Freastalóidh an scoil go cothrom ar leanaí de gach reiligiún agus de gach creideamh. Is mór ag tuismitheoirí na leanaí i bPobalscoileanna Náisiúnta reatha an dóigh a gcuireann na scoileanna am ar leataobh chun freastal ar an gcuid spioradálta d’fhéiniúlacht an linbh agus an dóigh a n-urramaíonn siad gach reiligiún agus gach creideamh tuata ar an aon bhealach ag an am céanna.  Is ar bhealach bríoch a cheiliúrtar ilchineálacht reiligiúnach tríd an tsamhail.  Bunaithe ar an gcomhrá a bhí agam le tuismitheoirí i gceantar Chill Airne, bhí sé soiléir go raibh siad ag iarraidh timpeallacht oideachais den chineál sin a chur ar fáil dá gcuid leanaí.” Ann O’Dwyer, Stiúrthóir Scoileanna le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

Tá an scoil ag glacadh le rolluithe do Rang na Naíonán Sóisearach go Rang a 6 go fóill. Aon duine ar spéis leo a leanbh a rollú sa scoil, ba cheart dóibh teagmháil a dhéanamh go díreach le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí trí ghlao a chur ar 066 7121488 nó ar 086 4183558 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig catherine.barry@staff.kerryetb.ie

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi shamhail na Pobalscoile Náisiúnta, tabhair cuairt ar www.cns.ie


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie