An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Friday
Mar092018

Preaseisiúint - Seolann Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a Straitéis Oideachais agus Oiliúna 2018 - 2022

Tá áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a fhógairt go seolfaidh an tUas. Brendan Griffin TD, Aire Stáit ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, ár Straitéis Oideachais agus Oiliúna 2018-2022 ag Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh Cheapaigh na Lao de chuid an Bhoird ag 10 am Dé hAoine an 9 Márta 2018. 

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí an 1 Iúil 2013 agus bhí forbairt na straitéise seo ina deis treo straitéiseach an Bhoird do na cúig bliana le teacht a leagan amach. Áirítear le seirbhísí an Bhoird oideachas bunscoile, oideachas iar-bhunscoile agus raon leathan clár breisoideachais agus oiliúna a chur ar fáil.

Is é misean Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí sochaí foghlama ar feadh an tsaoil i gCiarraí a chruthú agus forbairt na sochaí sin a chur chun cinn chun go mbeidh rochtain ag gach duine a chónaíonn ann ar an oideachas agus ar an oiliúint a theastaíonn chun go mbeidh siad in ann lán a gcumais a bhaint amach agus chun freastal ar a riachtanais phearsanta, shóisialta, chultúrtha, eacnamaíocha agus shibhialta.

Agus an Straitéis seo á forbairt, dearadh an mhodheolaíocht a glacadh chun a chinntiú go mbeadh comhairliúchán fairsing inmheánach agus seachtrach ann, rud lena n-áireofaí comhaltaí boird den Bhord Oideachais agus Oiliúna, foghlaimeoirí, mic léinn, bainisteoirí, baill foirne, tuismitheoirí, an lucht tionsclaíochta, comhpháirtithe tábhachtacha pobail agus gníomhaireachtaí tábhachtacha.

Leagtar béim sa Straitéis ar ról Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí in eispéireas iomlánaíoch oideachais agus oiliúna a chur chun cinn lena gcuimsítear raon iomlán na foghlama ar feadh an tsaoil. Cuid dhílis d’fhorbairt na straitéise ba ea tiomantas do bhunluachanna na heagraíochta, mar atá Meas, Caighdeán, Cuimsiú, Comhionannas agus Foghlaim.  Is é aidhm na Straitéise fís chomhchoiteann a chur chun cinn ar fud na gclár, na n-ionad, na gcoláistí, na scoileanna agus na seirbhísí ar fad a bhfuil Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí freagrach astu. Leis an bhfís chomhchoiteann sin, cabhrófar lena chinntiú go nglacfar cur chuige comhtháite fónta i leith deiseanna oideachais agus oiliúna a sholáthar ar fud na tíre.

Sainaithníodh naoi Sprioc Straitéiseacha sa Straitéis: -

1) Cláir atá Aitheanta agus ar Cháilíocht Dhearbhaithe ar Leibhéal Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

2) Teagasc agus Foghlaim ar Ardchaighdeán.

3) Freagairtí Nuálacha Oideachais agus Oiliúna.

4) Rochtain agus Dul Chun Cinn.

5) Comhpháirtíochtaí Táirgiúla a Fhorbairt.

6) Rannpháirtíocht Geallsealbhóirí.

7) Éifeachtacht agus Cuntasacht i Rialachas agus i gCeannaireacht.

8) Margaíocht, Brandáil agus Cumarsáid.

9) An Timpeallacht Oibre agus Foghlama a Fheabhsú.

Tá roinnt gníomhartha gaolmhara ag gabháil le gach sprioc straitéiseach. Déanfar an dul chun cinn ar chur chun feidhme na straitéise a thomhas ar bhonn bliantúil leis na pleananna cur chun feidhme. Chun an straitéis a chur chun feidhme go rathúil, teastóidh úinéireacht chomhroinnte ar fud na heagraíochta agus beidh ar gach ceann de na scoileanna, na hionaid agus na cláir úsáid a bhaint as na cuspóirí straitéiseacha mar phríomhnithe a bhrúnn a bpleanáil agus a bhforbairt chun cinn ar leibhéal áitiúil.

Ag fáiltiú dó roimh fhoilsiú na straitéise, dúirt an Comh. Jim Finucane, Cathaoirleach Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí: “Tá ríméad orm gur foilsíodh Ráiteas Straitéise Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí 2018-2022. Tá an Bord Oideachais agus Oiliúna ar cheann de na príomhchomhlachtaí a sholáthraíonn deiseanna oideachais agus oiliúna ar fud Chontae Chiarraí agus cinnteoidh cur chun feidhme rathúil na straitéise seo go leanfaidh an eagraíocht ar aghaidh ag forbairt go rathúil sna cúig bliana romhainn. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an bPríomhfheidhmeannach, leis na Stiúrthóirí agus le gach duine a ghlac páirt i bhforbairt an Ráitis Straitéise agus táim ag súil lena chur chun feidhme.”

 

Dúirt an tUas. Colm Mc Evoy, Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí: “Táim cinnte de go bhfuil na spriocanna straitéiseacha a leagtar amach sa Ráiteas Straitéise bunaithe ar bhunluachanna na heagraíochta, is iad sin, Meas, Foghlaim, Caighdeán, Cuimsiú agus Comhionannas. Táim cinnte de freisin go socraítear leo bealach straitéiseach soiléir le haghaidh fhorbairt na heagraíochta go dtí an bhliain 2022. Is eagraíocht atá scaipthe thar limistéar geografach leathan é Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Tá breis agus 1,100 ball foirne againn agus soláthraímid cláir oideachais agus oiliúna sna hocht n-ionad is fiche dár gcuid do níos mó ná 15,000 mac léinn/foghlaimeoir gach bliain. Is ionann ár mbuiséad bliantúil agus breis agus €52 mhilliún, rud a fhágann go gcuireann an Bord Oideachais agus Oiliúna go mór leis an ngeilleagar áitiúil. Táim ag súil le dul i mbun oibre leis an mBord, leis na Stiúrthóirí, le Lucht Bainistíochta na Scoileanna agus na nIonad agus leis na Baill Foirne go léir le linn cur chun feidhme na straitéise a stiúradh sna cúig bliana romhainn.”

Dúirt Ann O’Dwyer, an Stiúrthóir Scoileanna, Ógra agus Ceoil: “Tá an soláthar Bunscoile, Iar-bhunscoile, Oibre don Ógra agus Ceoil de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ag súil leis an straitéis seo a chur chun feidhme sna cúig bliana romhainn. Is mian le gach ceann dár scoileanna na caighdeáin “scoile an-éifeachtach” um theagasc agus foghlaim, bainistíocht scoile agus comhtháthú TFC a bhaint amach, mar atá leagtha amach ag Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna in “Ag Breathnú ar an Scoil Againne: Creat Cáilíochta d’Iar-bhunscoileanna.” Tá na scoileanna atá faoi choimirce Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ag cur na Sraithe Sóisearaí nua chun feidhme go hiomlán agus cuirfidh siad tús le cur chun feidhme na Sraithe Sinsearaí nua le linn thréimhse feidhme na straitéise seo. Leanfaimid freisin le tús áite a thabhairt do shláinte agus folláine na mac léinn trí Chlár Folláine na Roinne Oideachais agus Scileanna a chur chun feidhme go hiomlán agus trí fhorbairt leanúnach a dhéanamh ar na Foirne Tacaíochta Mac Léinn. Tá sé beartaithe freisin go bhforbróimid idir 3 cinn agus 4 cinn sa bhreis de Scoileanna Náisiúnta Pobail chun soláthar a dhéanamh d’éagsúlacht agus cuimsiú san earnáil bunscoile. Chomh maith leis sin, oibreoidh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí i gcomhar le Comhairle Contae Chiarraí, le scoileanna agus le comhlachtaí ceoil chun Giniúint Cheoil a bhunú i gContae Chiarraí sna blianta atá le teacht. Tá sé beartaithe againn tacú le forbairt leantach a dhéanamh ar chláir spriocdhírithe agus cláir chineálacha araon um obair don ógra ar fud an chontae. Beidh an obair sin bunaithe ar na riachtanais a sainaithníodh san iniúchadh ar obair don ógra a rinneamar le déanaí. Tacóidh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí le feabhsú na Gaeilge trínár gcuid oibre leis na gníomhaireachtaí ábhartha ar chur chun feidhme na bPleananna éagsúla Gaeilge sa chontae agus leanfaimid le tús áite a thabhairt do shealbhú na teanga labhartha sna hocht scoil atá faoinár gcoimirce.  

Dúirt an tUas. Owen O’Donnell, Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí: “Tá Breisoideachas agus Oiliúint tar éis dul faoi athruithe suntasacha le blianta beaga anuas mar thoradh ar chruthú na mBord Oideachais agus Oiliúna. Tá sé mar aidhm ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí bheith chun tosaigh sna hathruithe sin. Déanfaimid amhlaidh trínár soláthar Breisoideachais agus Oiliúna a fhorbairt chun go dtairgfear na deiseanna oideachais agus oiliúna is fearr is féidir dár bhfoghlaimeoirí agus don lucht tionsclaíochta i gCiarraí. Beidh na Spriocanna Straitéiseacha a leagtar amach i Straitéis Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí 2018-2022 ina dtreoir le haghaidh an soláthar Breisoideachais agus Oiliúna i gCiarraí a bhunathrú chun feabhais ar bhonn leanúnach. Tá forbairt á déanamh ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ar roinnt tionscadal le haghaidh printíseachtaí nua agus cúrsaí nua a chur ar fáil, lena n-áirítear saoráidí a uasghrádú ar fud an chontae. Táim ag súil le dul i mbun oibre lenár bhfoireann i mBord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ar an bPlean Straitéiseach seo a chur chun feidhme.”

Dúirt Maria Brennan Uas., Stiúrthóir Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí um Thacaíocht agus Forbairt Eagraíochta“Forbraíodh an Ráiteas Straitéise seo tar éis dul i mbun próiseas comhairliúcháin fhairsing le raon leathan geallsealbhóirí inmheánacha agus seachtracha.  Tá na naoi sprioc lena dtreorófar ár gcuid oibre sna cúig bliana romhainn ina dtoradh ar na ceardlanna, na hagallaimh agus na ceistneoirí éagsúla a reáchtálamar.  Cuirfear próiseas pleanála agus faireacháin i bhfeidhm chun éifeachtacht na Straitéise a mheas agus chun baint amach ár spriocanna a chinntiú. Táim ag súil le cur chun feidhme iomlán na Straitéise agus lena chinntiú go leanfar le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a fhorbairt mar phríomhsholáthraí Oideachais agus Oiliúna i gCiarraí.”

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil le Marion O Toole ach ríomhphost a sheoladh chuig motoole@kerryetb.ie nó glao a chur ar 066 7121488

Friday
Jan262018

Fógra faoi Chríochnú Iniúchadh - Wednesday 26th January 2018

Ta fógra dá thabhairt leis seo go bhfuil a iniúchadh críochnaithe ag an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste ar chuntais Bord Oideachais Agus Oiliúna Chiarraí don bhliain airgeadais a chríochnaigh 31ú Nollaig 2016 agus tuarascáil curtha faoi bhráid an Aire Oideachais agus Scileanna faoi sin. Tá cóip de Thuarascáil an Reachtaire agus Coimriú faoi sin ar fáil ón oifig seo i rith uaireanta oifige ag aon duine a dhéanann iarratas ar sin.

Mr. Colm Mc Evoy,
Chief Executive Officer,
Kerry Education and Training Board,
Centrepoint,
John Joe Sheehy Road,
Tralee,
Co. Kerry 

Thursday
Jan252018

Gradaim Mac Léinn BOO Chiarraí 

Tionóladh searmanas Bronnta Mac Léinn bliantúil BOO Chiarraí Dé hAoine, an 19 Eanáir in 2018. Príomhócáid is ea é sin san fhéilire bhliantúil nuair a cheiliúrann BOO Chiarraí gnóthatálacha na scoláirí agus na bhfoghlaimeoirí óna nIarbhunscoileanna agus óna n-ionaid Ógtheagmhála.
Bronnadh sé ghradam is seasca ag an searmanas seo ar ócáid an-speisialta í d’Fhaighteoir uile na nGradam, dá dTuismitheoirí/Caomhnóirí, Teaghlaigh agus Múinteoirí. Tá Faighteoirí na nGradam ina Rólchuspaí sármhaithe dá Scoileanna agus dá nIonaid. Fuair scoláirí gradaim as barr feabhais acadúil, bainteacht le saol na scoile, piarmheantóireacht, gnóthachtálacha na hIdirbhliana agus ceannaireacht. 

Chomh maith leis an searmanas bronnta oifigiúil, thug BOO Chiarraí aitheantas do ghnóthachtálacha náisiúnta a scoileanna in 2017. Ina measc sin bhí Tarrthálaithe Pláinéid agus Tarrthálaithe Uisce Choláiste Pobail Oileán Chiarraí a bhuaigh gradaim náisiúnta ina n-iarrachtaí an comhshaol a shábháil in 2017. Sa spórt, aithníodh Síofra O’Shea as Coláiste na Sceilge as an méid a bhain sí amach i gCispheil na hÉireann agus tugadh aitheantas do Killian O’Gorman as Coláiste na Ríochta as a bhuaigh sé i nGalf Dhá Mhaide na hÉireann, an fhoireann shóisearach 2017. Bronnadh teastais aitheantais ar Jack Nagle agus Timothy McGrath as Coláiste Pobail Chill Orglan as an méid a bhain siad amach in STEM agus sa nuálaíocht. 

Ba é Kieran Lucid, iar-scoláire de chuid Scoil Chuimsitheach an Tóchair an t-aoichainteoir an oíche sin. Is as Baile Uí Thaidhg, Contae Chiarraí Kieran. Tá Céim Bhaitsiléara san Innealtóireacht Leictreach agus Leictreonach agus Máistreacht i gCórais Faisnéise Gnó aige ón gColáiste Ollscoile, Corcaigh Thosaigh Kieran a ghairm in kdb+ in 2006 agus chuaigh sé ar aghaidh ag obair i mórán institiúidí lena n-áirítear Bank of America, Barclays Capital agus Deutsche Bank. Chuir sé a chuideachta sainchomhairleoireachta sonraí féin, QuantumKDB Ltd, ar bun in 2011 agus d’éirigh leis é a dhíol i margadh na milliún euro in 2016. Agus é ina thacadóir láidir den teicneolaíocht dhírigh sé ar dhíolacháin theicniúla i dtionscail neamhthraidisiúnta agus é á aithint aige gur bhain acmhainneacht ollmhór fáis leo. Ó dhíograis agus dearfacht go ceannaireacht agus uaillmhian, cuimsíonn Kieran an sprid fiontraíochta go foirfe agus é dílis dá theaghlach agus dá phobal i gcónaí. Ba í an chomhairle is mó a thug sé dóibh siúd sa lucht éisteachta a bhfuil rún acu bheith ina bhfiontraithe “Go bhfuil bunaitheoirí rathúla gnólachtaí nuathionscanta ag éirí níos óige gach bliain mar go bhfuil na bacainní ar iontráil ag éirí níos ísle i gcónaí, agus go deimhin ní raibh sé chomh éasca riamh beocht a chur i smaoineamh i dtréimhse ghairid le foireann bheag.”  

Áiríodh leis na gradaim sin Gradam an Teastais Shóisearaigh don Bhéaltriail is Fearr sa Ghaeilge toisc go bhfuil sé ina thosaíocht i straitéis BOO Chiarraí tacú leis an spéis sa Ghaeilge agus chun í a spreagadh. Tá an gradam seo urraithe ag clann Lucey i gcuimhne ar Kathleen Lucey nach maireann, iar-mhúinteoir Gaeilge i gColáiste Pobail Thrá Lí. Baineann tábhacht speisialta leis an ngradam seo i mbliana mar go bhfuair fear céile Kathleen, Paul, a bhí ina iar-mhúinteoir i gColáiste Pobail Thrá Lí chomh maith, bás mí na Nollag seo chomh maith. Ba é Paul a thug isteach an gradam seo den chéad uair in 2013 agus ba mhaith le BOO Chiarraí a fhíorbhuíochas a ghabháil le clann Lucey agus ár gcomhbhrón ó chroí a chur in iúl dóibh.

Agus comhghairdeas á dhéanamh ag Colm McEvoy le faighteoirí uile na ngradam ag an searmanas, dúirt sé “i BOO Chiarraí tuigimid go maith an tábhacht a bhaineann leis an oideachas agus déanaimid ár ndícheall eispéireas oideachais iomlánach a chur ar fáil dár scoláirí inár scoileanna agus ionaid, áit ar féidir leis na scoláirí a n-acmhainneacht a bhaint amach agus in áit ina bhfuilimid dílis dár bpríomhluachanna de mheas, cáilíocht, comhionannas, cuimsiú agus foghlaim. 

Thug Ann O’Dwyer, Stiúrthóir na Scoileanna, an barr feabhais sa teagasc agus san fhoghlaim i scoileanna BOO Chiarraí chun suntais. Luaigh sí sliocht as Meastóireacht ar an Scoil Uile arna déanamh ag an Roinn Oideachais agus Scileanna le déanaí inar tugadh chun suntais cáilíocht an teagaisc agus na foghlama agus chúram na scoláirí i scoileanna BOO. Thug sí chun suntais chomh maith an bhéim láidir a leagtar ar an eolaíocht, an teicneolaíocht agus na healaíona agus rinne sí comhghairdeas le Coláiste na Ríochta, Lios Tuathail, as a bheith roghnaithe mar an t-aon iarbhunscoil i gCiarraí chun an gCúrsa nua, Eolaíocht Ríomhaireachta na hArdteistiméireachta, a sheachadadh ó Mheán Fómhair 2018 i leith.  “Is éacht ollmhór é sin do Choláiste na Ríochta, Lios Tuathail agus trí Líonra Phríomhoidí agus Leas-Phríomhoidí agus Foireann Straitéise TFC BOO Chiarraí beimid ábalta foghlaim ó Lios Tuathail agus an clár a chur i bhfeidhm i scoileanna BOO eile sna blianta amach romhainn. 

Ghlac Ann an deis chomh maith le fáilte a chur roimh phríomhoide nua Phobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle, Trá Lí, Catherine Barry, chuig a céad searmanas Bronnta de chuid BOO Chiarraí. Is í seo an chéad Pobalscoil Náisiúnta il-sainchreidmheach de chuid BOO Chiarraí, arna reáchtáil ag an Stát, dá chineál i gCiarraí agus freastalóidh sí ar cheantar Achadh Deo agus mhórcheantar Chill Áirne agus d’oscail sí i mí Mheán Fómhair 2017.  Tá rolluithe á nglacadh faoi láthair do Mheán Fómhair 2018. “Táimid ag obair chomh maith leis an mBord Bainistíochta chun gradaim speisialta a chruthú do dhaltaí na scoile in ócáidí Gradam amach anseo” dar le Ann.

Ghabh BOO Chiarraí buíochas freisin le hurraitheoir na hócáide, Lee Strand Cooperative Creamery Ltd., as a n-urraíocht fhlaithiúil agus leis an Uasal Oliver Murphy, Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí as an searmanas a óstáil san Institiúid Teicneolaíochta. 

Monday
Jan152018

Preasráiteas ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, 12 Eanáir 2018 maidir le halt san Irish Examiner

Déantar tagairt san alt san Irish Examiner do Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) ag caitheamh ar a laghad €1 milliún, ar earraí agus seirbhísí gan na rialacha a leanúint go iomlán. Na réimsí a luaitear ná busanna agus iompar, glanadh, cúrsaí dlí, earcaíocht, leabhair scoile, páipéir scrúduithe agus costais ceaintíní.

Ba mhaith le BOO Chiarraí a shoiléiriú gurb é an cleachtas atá ann ná seirbhísí a sholáthar de réir ár bpolasaithe soláthair agus nósanna imeachta, go háitiúil, ar bhonn scoileanna/ionaid aonair ar fud an chontae. Go bunúsach, an phríomhcheist a ndéantar tagairt di ná comórtas aonair a bheith i gceist seachas comórtas lárnach do sholáthar earraí agus seirbhísí. Mar shampla, faoi láthair, faigheann scoileanna agus ionaid BOO Chiarraí busanna go háitiúil (in 2016 bhí 26 Comhlacht Busanna i gceist a bhí ag feidhmiú go háitiúil ina gceantair féin, scaipthe i bhfad óna chéile) seachas comhlacht amháin lárnach a bheith á úsáid don scéim ar fad.

Deimhíonn BOO Chiarraí go dtabharfar aird ar na ceisteanna a ardaíodh in 2018.

Críoch

Sonraí teagmhála BOO Chiarraí:
Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí,
An Lárphointe,
Bóthar John Joe Sheehy,
Trá Lí,
Co. Chiarraí
Guthán: 066 7121488

Friday
Jan122018

Beidh 40 scoil ar na chéad scoileanna le staidéar a dhéanamh ar Eolaíocht Ríomhaireachta na hArdteistiméireachta 

Beidh 40 scoil ar na chéad scoileanna le staidéar a dhéanamh ar Eolaíocht Ríomhaireachta na hArdteistiméireachta ón mí Mheán Fómhair seo lena n-áirítear scoil amháin de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, Coláiste na Ríochta.                                                                                                                                                    D’fhógair an tAire Bruton inniu go dtosóidh 40 iarbhunscoil ar fud na tíre ag déanamh staidéir ar Eolaíocht Ríomhaireachta na hArdteistiméireachta ón mí Mheán Fómhair seo agus beidh siad ar na chéad scoileanna le scrúdú a dhéanamh ar an ábhar in 2020.Tá tabhairt isteach na hEolaíochta Ríomhaireachta mar ábhar na hArdteistiméireachta ina chuid de thiomantas foriomlán an Rialtais maidir leis an teicneolaíocht dhigiteach a chur i bhfeidhm sa teagasc agus san fhoghlaim. Beidh an tsochaí ina bhfásfaidh ár bpáistí suas, ina sochaí a bheidh bunathraithe chun feabhais leis an teicneolaíocht úr. Ní mór dár gcóras oideachais ár bpáistí a ullmhú le déanamh go maith i dtimpeallacht dá leithéid trí iad a ullmhú le scileanna sa chruthaitheacht, inoiriúnaitheacht agus réiteach fadhbanna.Tá fógra an lae inniu ar cheann de réimse beart atá á ndéanamh ag an Aire sa réimse seo, faoi mar atá léirithe ina straitéis STEM agus Plean Gníomhaíochta don Oideachas, lena bhfuil sé mar aidhm an tseirbhís oideachais agus oiliúna is fearr san Eoraip a dhéanamh d’Éirinn faoi 2026. Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí an-sásta bheith ina chuid den tionscnamh úr seo.


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie