An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Friday
Jan262018

Fógra faoi Chríochnú Iniúchadh - Wednesday 26th January 2018

Ta fógra dá thabhairt leis seo go bhfuil a iniúchadh críochnaithe ag an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste ar chuntais Bord Oideachais Agus Oiliúna Chiarraí don bhliain airgeadais a chríochnaigh 31ú Nollaig 2016 agus tuarascáil curtha faoi bhráid an Aire Oideachais agus Scileanna faoi sin. Tá cóip de Thuarascáil an Reachtaire agus Coimriú faoi sin ar fáil ón oifig seo i rith uaireanta oifige ag aon duine a dhéanann iarratas ar sin.

Mr. Colm Mc Evoy,
Chief Executive Officer,
Kerry Education and Training Board,
Centrepoint,
John Joe Sheehy Road,
Tralee,
Co. Kerry 

Thursday
Jan252018

Gradaim Mac Léinn BOO Chiarraí 

Tionóladh searmanas Bronnta Mac Léinn bliantúil BOO Chiarraí Dé hAoine, an 19 Eanáir in 2018. Príomhócáid is ea é sin san fhéilire bhliantúil nuair a cheiliúrann BOO Chiarraí gnóthatálacha na scoláirí agus na bhfoghlaimeoirí óna nIarbhunscoileanna agus óna n-ionaid Ógtheagmhála.
Bronnadh sé ghradam is seasca ag an searmanas seo ar ócáid an-speisialta í d’Fhaighteoir uile na nGradam, dá dTuismitheoirí/Caomhnóirí, Teaghlaigh agus Múinteoirí. Tá Faighteoirí na nGradam ina Rólchuspaí sármhaithe dá Scoileanna agus dá nIonaid. Fuair scoláirí gradaim as barr feabhais acadúil, bainteacht le saol na scoile, piarmheantóireacht, gnóthachtálacha na hIdirbhliana agus ceannaireacht. 

Chomh maith leis an searmanas bronnta oifigiúil, thug BOO Chiarraí aitheantas do ghnóthachtálacha náisiúnta a scoileanna in 2017. Ina measc sin bhí Tarrthálaithe Pláinéid agus Tarrthálaithe Uisce Choláiste Pobail Oileán Chiarraí a bhuaigh gradaim náisiúnta ina n-iarrachtaí an comhshaol a shábháil in 2017. Sa spórt, aithníodh Síofra O’Shea as Coláiste na Sceilge as an méid a bhain sí amach i gCispheil na hÉireann agus tugadh aitheantas do Killian O’Gorman as Coláiste na Ríochta as a bhuaigh sé i nGalf Dhá Mhaide na hÉireann, an fhoireann shóisearach 2017. Bronnadh teastais aitheantais ar Jack Nagle agus Timothy McGrath as Coláiste Pobail Chill Orglan as an méid a bhain siad amach in STEM agus sa nuálaíocht. 

Ba é Kieran Lucid, iar-scoláire de chuid Scoil Chuimsitheach an Tóchair an t-aoichainteoir an oíche sin. Is as Baile Uí Thaidhg, Contae Chiarraí Kieran. Tá Céim Bhaitsiléara san Innealtóireacht Leictreach agus Leictreonach agus Máistreacht i gCórais Faisnéise Gnó aige ón gColáiste Ollscoile, Corcaigh Thosaigh Kieran a ghairm in kdb+ in 2006 agus chuaigh sé ar aghaidh ag obair i mórán institiúidí lena n-áirítear Bank of America, Barclays Capital agus Deutsche Bank. Chuir sé a chuideachta sainchomhairleoireachta sonraí féin, QuantumKDB Ltd, ar bun in 2011 agus d’éirigh leis é a dhíol i margadh na milliún euro in 2016. Agus é ina thacadóir láidir den teicneolaíocht dhírigh sé ar dhíolacháin theicniúla i dtionscail neamhthraidisiúnta agus é á aithint aige gur bhain acmhainneacht ollmhór fáis leo. Ó dhíograis agus dearfacht go ceannaireacht agus uaillmhian, cuimsíonn Kieran an sprid fiontraíochta go foirfe agus é dílis dá theaghlach agus dá phobal i gcónaí. Ba í an chomhairle is mó a thug sé dóibh siúd sa lucht éisteachta a bhfuil rún acu bheith ina bhfiontraithe “Go bhfuil bunaitheoirí rathúla gnólachtaí nuathionscanta ag éirí níos óige gach bliain mar go bhfuil na bacainní ar iontráil ag éirí níos ísle i gcónaí, agus go deimhin ní raibh sé chomh éasca riamh beocht a chur i smaoineamh i dtréimhse ghairid le foireann bheag.”  

Áiríodh leis na gradaim sin Gradam an Teastais Shóisearaigh don Bhéaltriail is Fearr sa Ghaeilge toisc go bhfuil sé ina thosaíocht i straitéis BOO Chiarraí tacú leis an spéis sa Ghaeilge agus chun í a spreagadh. Tá an gradam seo urraithe ag clann Lucey i gcuimhne ar Kathleen Lucey nach maireann, iar-mhúinteoir Gaeilge i gColáiste Pobail Thrá Lí. Baineann tábhacht speisialta leis an ngradam seo i mbliana mar go bhfuair fear céile Kathleen, Paul, a bhí ina iar-mhúinteoir i gColáiste Pobail Thrá Lí chomh maith, bás mí na Nollag seo chomh maith. Ba é Paul a thug isteach an gradam seo den chéad uair in 2013 agus ba mhaith le BOO Chiarraí a fhíorbhuíochas a ghabháil le clann Lucey agus ár gcomhbhrón ó chroí a chur in iúl dóibh.

Agus comhghairdeas á dhéanamh ag Colm McEvoy le faighteoirí uile na ngradam ag an searmanas, dúirt sé “i BOO Chiarraí tuigimid go maith an tábhacht a bhaineann leis an oideachas agus déanaimid ár ndícheall eispéireas oideachais iomlánach a chur ar fáil dár scoláirí inár scoileanna agus ionaid, áit ar féidir leis na scoláirí a n-acmhainneacht a bhaint amach agus in áit ina bhfuilimid dílis dár bpríomhluachanna de mheas, cáilíocht, comhionannas, cuimsiú agus foghlaim. 

Thug Ann O’Dwyer, Stiúrthóir na Scoileanna, an barr feabhais sa teagasc agus san fhoghlaim i scoileanna BOO Chiarraí chun suntais. Luaigh sí sliocht as Meastóireacht ar an Scoil Uile arna déanamh ag an Roinn Oideachais agus Scileanna le déanaí inar tugadh chun suntais cáilíocht an teagaisc agus na foghlama agus chúram na scoláirí i scoileanna BOO. Thug sí chun suntais chomh maith an bhéim láidir a leagtar ar an eolaíocht, an teicneolaíocht agus na healaíona agus rinne sí comhghairdeas le Coláiste na Ríochta, Lios Tuathail, as a bheith roghnaithe mar an t-aon iarbhunscoil i gCiarraí chun an gCúrsa nua, Eolaíocht Ríomhaireachta na hArdteistiméireachta, a sheachadadh ó Mheán Fómhair 2018 i leith.  “Is éacht ollmhór é sin do Choláiste na Ríochta, Lios Tuathail agus trí Líonra Phríomhoidí agus Leas-Phríomhoidí agus Foireann Straitéise TFC BOO Chiarraí beimid ábalta foghlaim ó Lios Tuathail agus an clár a chur i bhfeidhm i scoileanna BOO eile sna blianta amach romhainn. 

Ghlac Ann an deis chomh maith le fáilte a chur roimh phríomhoide nua Phobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle, Trá Lí, Catherine Barry, chuig a céad searmanas Bronnta de chuid BOO Chiarraí. Is í seo an chéad Pobalscoil Náisiúnta il-sainchreidmheach de chuid BOO Chiarraí, arna reáchtáil ag an Stát, dá chineál i gCiarraí agus freastalóidh sí ar cheantar Achadh Deo agus mhórcheantar Chill Áirne agus d’oscail sí i mí Mheán Fómhair 2017.  Tá rolluithe á nglacadh faoi láthair do Mheán Fómhair 2018. “Táimid ag obair chomh maith leis an mBord Bainistíochta chun gradaim speisialta a chruthú do dhaltaí na scoile in ócáidí Gradam amach anseo” dar le Ann.

Ghabh BOO Chiarraí buíochas freisin le hurraitheoir na hócáide, Lee Strand Cooperative Creamery Ltd., as a n-urraíocht fhlaithiúil agus leis an Uasal Oliver Murphy, Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí as an searmanas a óstáil san Institiúid Teicneolaíochta. 

Monday
Jan152018

Preasráiteas ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, 12 Eanáir 2018 maidir le halt san Irish Examiner

Déantar tagairt san alt san Irish Examiner do Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) ag caitheamh ar a laghad €1 milliún, ar earraí agus seirbhísí gan na rialacha a leanúint go iomlán. Na réimsí a luaitear ná busanna agus iompar, glanadh, cúrsaí dlí, earcaíocht, leabhair scoile, páipéir scrúduithe agus costais ceaintíní.

Ba mhaith le BOO Chiarraí a shoiléiriú gurb é an cleachtas atá ann ná seirbhísí a sholáthar de réir ár bpolasaithe soláthair agus nósanna imeachta, go háitiúil, ar bhonn scoileanna/ionaid aonair ar fud an chontae. Go bunúsach, an phríomhcheist a ndéantar tagairt di ná comórtas aonair a bheith i gceist seachas comórtas lárnach do sholáthar earraí agus seirbhísí. Mar shampla, faoi láthair, faigheann scoileanna agus ionaid BOO Chiarraí busanna go háitiúil (in 2016 bhí 26 Comhlacht Busanna i gceist a bhí ag feidhmiú go háitiúil ina gceantair féin, scaipthe i bhfad óna chéile) seachas comhlacht amháin lárnach a bheith á úsáid don scéim ar fad.

Deimhíonn BOO Chiarraí go dtabharfar aird ar na ceisteanna a ardaíodh in 2018.

Críoch

Sonraí teagmhála BOO Chiarraí:
Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí,
An Lárphointe,
Bóthar John Joe Sheehy,
Trá Lí,
Co. Chiarraí
Guthán: 066 7121488

Friday
Jan122018

Beidh 40 scoil ar na chéad scoileanna le staidéar a dhéanamh ar Eolaíocht Ríomhaireachta na hArdteistiméireachta 

Beidh 40 scoil ar na chéad scoileanna le staidéar a dhéanamh ar Eolaíocht Ríomhaireachta na hArdteistiméireachta ón mí Mheán Fómhair seo lena n-áirítear scoil amháin de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, Coláiste na Ríochta.                                                                                                                                                    D’fhógair an tAire Bruton inniu go dtosóidh 40 iarbhunscoil ar fud na tíre ag déanamh staidéir ar Eolaíocht Ríomhaireachta na hArdteistiméireachta ón mí Mheán Fómhair seo agus beidh siad ar na chéad scoileanna le scrúdú a dhéanamh ar an ábhar in 2020.Tá tabhairt isteach na hEolaíochta Ríomhaireachta mar ábhar na hArdteistiméireachta ina chuid de thiomantas foriomlán an Rialtais maidir leis an teicneolaíocht dhigiteach a chur i bhfeidhm sa teagasc agus san fhoghlaim. Beidh an tsochaí ina bhfásfaidh ár bpáistí suas, ina sochaí a bheidh bunathraithe chun feabhais leis an teicneolaíocht úr. Ní mór dár gcóras oideachais ár bpáistí a ullmhú le déanamh go maith i dtimpeallacht dá leithéid trí iad a ullmhú le scileanna sa chruthaitheacht, inoiriúnaitheacht agus réiteach fadhbanna.Tá fógra an lae inniu ar cheann de réimse beart atá á ndéanamh ag an Aire sa réimse seo, faoi mar atá léirithe ina straitéis STEM agus Plean Gníomhaíochta don Oideachas, lena bhfuil sé mar aidhm an tseirbhís oideachais agus oiliúna is fearr san Eoraip a dhéanamh d’Éirinn faoi 2026. Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí an-sásta bheith ina chuid den tionscnamh úr seo.

Monday
Dec182017

Comórtas Ealaíne Cártaí Nollag Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí 2017

 

Fuair Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí breis agus 200 iontráil ó na 8 scoil ar fud Chiarraí atá faoina choimirce. Mar a bhí sé riamh, bhí caighdeán na n-iontrálacha an-ard. Ní féidir ach buaiteoir amháin a roghnú, áfach, agus roghnaíodh triúr buaiteoirí tánaisteacha de bharr na n-iontrálacha iontacha a chuir scoileanna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí isteach.

Tugadh cuireadh don bhuaiteoir foriomlán agus do na buaiteoirí tánaisteacha teacht chuig Ceannoifig Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, áit ar bhronn Ann O’Dwyer, an Stiúrthóir Scoileanna, a nduaiseanna orthu. Dúirt Ann O’Dwyer: “Bhí bua na healaíne atá ann inár scoileanna le feiceáil i ngach cárta a cuireadh isteach agus is ábhar bróid dúinn na hiontrálacha go léir a chur ar taispeáint anseo inár n-oifigí i Lárphointe, Trá Lí, chun go mbeidh gach duine in ann amharc orthu agus taitneamh a bhaint astu. Chuige sin, ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach dalta a ghlac páirt sa chomórtas mar go bhfuil a saothar ealaíne ag gealadh na n-oifigí le linn thréimhse na Nollag. Tugaim cuireadh do dhaoine bualadh isteach chun amharc ar na cártaí atá ar taispeáint”. Rinne Kingdom Printers urraíocht agus priontáil ar an gcárta buaiteach. Beidh an cárta sin ar Chárta Nollag oifigiúil Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus seolfar é chuig áiteanna ar fud na tíre.

Ba mhaith le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí buíochas a ghabháil an athuair le gach duine de na daltaí a ghlac páirt ann agus lena múinteoirí Ealaíne, a léirigh díograis agus spéis ann. Agus an meall mór ar deireadh, ba mhaith le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí comhghairdeas a dhéanamh leis na buaiteoirí.

An Buaiteoir Foriomlán: Caoimhe Curran, an 5ú Bliain, 2017, Coláiste na Sceilge, Cathair Saidhbhín

Múinteoir Ealaíne: Fiona Holly

Is iad seo na buaiteoirí tánaisteacha:

Buaiteoir Tánaisteach 1:
Conor Hope
an 6ú Bliain
Coláiste na Ríochta
Múinteoir Ealaíne: Marian Sugrue

 

Buaiteoir Tánaisteach 2:
Emilia Girasole
Coláiste na Ríochta
an 5ú Bliain
Múinteoir Ealaíne: Marian Sugrue

 

Buaiteoir Tánaisteach 3:
Agne Arlauskaite
Castleisland Community College
an 1ú Bhliain
Múinteoir: Pia Thorthon

Bronnadh ríomhaire táibléid Samsung ar Chaoimhe, rud a ndearna Hugh Culloty Expert, An Meal, Trá Lí, urraíocht air. Chuaigh Brendan Culloty i bpáirt le Ann O’Dwyer chun comhghairdeas a dhéanamh le Caoimhe, an buaiteoir foriomlán, agus le Conor, Emilia agus Agne, na buaiteoirí tánaisteacha, as na cártaí iontacha a dhear siad.

Fuair gach buaiteoir tánaisteach Cárta Bronntanais One4all is fiú €30.

Ba mhaith le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí buíochas a ghabháil le Kingdom Printers agus le Hugh Culloty Expert, a mhéadaigh a rathúla a bhí Comórtas Cártaí Nollag Bhord Oideachais agus Oiliúna Ciarraí i mbliana.

 

 


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie