An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

« D’iompaigh Brendan Griffin TD, an tAire Stáit ag an Roinn Iompair, Turasóireacht agus Spórt an fód le haghaidh síneadh úr €1.1 milliún do Choláiste Gleann Lí. | Main | Preaseisiúint - Aonach Breisoideachais & Oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí »
Tuesday
May082018

Preaseisiúint - Téann tionscadal fhoirgneamh nua Ghaelcholáiste Chiarraí ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile

2 Bealtaine 2018

Téann tionscadal fhoirgneamh nua Ghaelcholáiste Chiarraí ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile

Tá ríméad ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ceadú a fháil ón Roinn Oideachais agus Scileanna maidir leis an bhFoirgneamh Scoile Nua do Ghaelcholáiste Chiarraí a thabhairt chuig an gcéad chéim eile.

Tar éis don Fhoireann Dearaidh Tuarascáil mhionsonraithe ar Chéim 1 a chur isteach, thug an Roinn ceadú don Tionscadal dul ar aghaidh chuig Céim 2. San aighneacht i dtaca le Céim 1, pléadh forbairt an choincheapa bunaidh agus an dearaidh bhunaidh don scoil, lenar áiríodh an leagan amach agus bainistíocht tráchta, i measc nithe eile.

De bhreis air sin, ba é a bhí i gceist leis an gcéim sin ná suirbhé iomlán ar an láithreán, ar lena linn a measúnaíodh dálaí talún, na seirbhísí atá ann cheana agus fásra, i measc nithe eile.

Sa tuarascáil deiridh a cuireadh isteach ar chéim 1, rinneadh achoimre ar dhearadh, costas agus inmharthanacht an tionscadail ina iomláine. 

Is ionann an ceadú le haghaidh dul ar aghaidh chuig Céim 2 agus dul chun cinn suntasach ar an tionscadal ag an bhFoireann Dearaidh, a chuir tús lena hobair i mí Aibreáin 2017 tar éis a ceapacháin.

Leis an scoil nua, atá á soláthar faoin tsamhail cistiúcháin dhéabhlóidithe, cuirfear cóiríocht úrscothach ar fáil do bhaill foirne agus do dhaltaí araon. Áireofar na nithe seo a leanas léi:

  • breis agus 20 seomra ranga ilfhóinteach
  • sainseomraí, lena n-áirítear seomraí le haghaidh ilmheán, ceoil, grafaic dhearaidh agus chumarsáide, etc. 
  • saotharlanna eolaíochta
  • seomraí ealaíon
  • seomra eacnamaíocht bhaile
  • seomraí le haghaidh staidéar foirgníochta, innealtóireachta agus teicneolaíochta
  • Leabharlann scoile, spásanna ilfhóinteacha, limistéar bia do dhaltaí, seomra foirne, etc.

Anuas air sin, beidh halla lánmhéide corpoideachais don scoil ar áireamh i dtionscadal an fhoirgnimh nua scoile.

Tá Céim 2 comhdhéanta de dhá ghné: Dearadh Forbartha Chéim 2a agus Dearadh Mionsonraithe Chéim 2b. Is é an toradh a bheidh ar an gcéim sin go dtabharfar forbairt an dearaidh chuig an bpointe ag ar féidir an tionscadal a chur isteach le haghaidh na gceaduithe reachtúla riachtanacha amhail cead pleanála, i measc nithe eile.

Ag fáiltiú dó roimh an dul chun cinn, dúirt Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí: “Tá ríméad orainn ceadú a fháil chun dul ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile. Is í tógáil thráthúil na scoile nua 600 dalta do Ghaelcholáiste Chiarraí an phríomhthosaíocht tógála don Bhord Oideachais agus Oiliúna faoi láthair. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, leis na baill den Fhoireann Dearaidh agus lenár bhfoireann as an obair atá déanta acu ar an tionscadal go dtí seo.  Táimid ag súil leis an aighneacht i dtaca le céim 2 a chur i gcrích faoi dheireadh mhí an Mheithimh 2018. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil lenár gcomhghleacaithe i gComhairle Contae Chiarraí freisin as a dtacaíocht agus a gcabhair don tionscadal seo. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na daoine den phobal áitiúil freisin as an ionchur agus an tacaíocht atá tugtha acu go dtí seo i dtaca leis an bhforbairt fhíordhearfach seo sa cheantar athghiniúna.  Agus é curtha i gcrích, beidh an foirgneamh nua ina shaoráid úrscothach don phobal scoile ar fad agus don cheantar áitiúil. Is é mí Mheán Fómhair 2020 an amlíne le haghaidh an tionscadal a chur i gcrích”.

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil le Marion O Toole ach ríomhphost a sheoladh chuig motoole@kerryetb.ie nó glao a chur ar 066 7121488


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie