An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

« Fógra faoi Chríochnú Iniúchadh | Main | Preaseisiúint - Téann tionscadal fhoirgneamh nua Ghaelcholáiste Chiarraí ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile »
Tuesday
May152018

D’iompaigh Brendan Griffin TD, an tAire Stáit ag an Roinn Iompair, Turasóireacht agus Spórt an fód le haghaidh síneadh úr €1.1 milliún do Choláiste Gleann Lí.

An 14 Bealtaine, 2018
Preaseisiúint


D’iompaigh Brendan Griffin TD, an tAire Stáit ag an Roinn Iompair, Turasóireacht agus Spóirt an fód inniu go hoifigiúil (an 14 Bealtaine 2018) ar láithreán iarbhunscoile Choláiste Gleann Lí. Sonraíonn sé sin tosach oibreacha tógála fairsinge, dar luach €1.1 milliún, ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí lena ndéanfar Coláiste Gleann Lí-Iarbhunscoile a shíneadh, a athchóiriú agus a uasghrádú.  
Beidh Ionad TFC/Ealaíon Cruthaitheach sa síneadh leis an bhfoirgneamh scoile chomh maith le seomraí ranga speisialaithe lena gcinnteofar go mbeidh Coláiste Gleann Lí ina cheannaire margaidh maidir le hoideachas nuálach agus cruthaitheach faoi stiúir TFC a sheachadadh. Áireofar ar na hoibreacha tógála chomh maith seomraí feistis agus tuilsoilse don páirc Astroturf ar an láithreán atá ann cheana. Chuir Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, an tUasal Colm McEvoy fáilte roimh thosach na n-oibreacha tógála i láthair Stiúrthóir na Scoileanna, Ann O’ Dwyer, Uasal, Chathaoirleach an Bhoird, an tUasal Jim Finucane, Phríomhoide Choláiste Gleann Lí, an tUasal Richard Lawlor agus an Leas-phríomhoide Liam McGill chomh maith le hionadaithe ó Chomhairle na dTuismitheoirí agus ó Chomhairle na Mac Léinn.
“Cuireann BOO Chiarraí fáilte roimh fhorbairt an tsínte úir le Coláiste Gleann Lí agus ba mhaith liom go háirithe moladh a thabhairt do cheannaireacht na scoile agus don fhoireann as a dtiomantas do chroíluachanna an mheasa, an chuimsithe, comhionannais agus cáilíochta atá le feiceáil sa dóigh ar phleanáil siad agus ar fhorbair siad an rang speisialta sa scoil. Fíorshampla atá ann de sprid shainiúil na scoileanna i ngníomh. Labhraíonn na scoláirí agus na tuismitheoirí go bródúil faoi cháilíocht an tsoláthair oideachais agus chúram agus thacaíocht na scoláirí sa scoil agus sampla eile de sin is ea an fhorbairt úr seo.”  Stiúrthóir na Scoileanna, Ann O’Dwyer.
Sonraíonn na pleananna sin an dara céim de phróiseas forbartha dhá chéim, cuireadh cuid a haon den tionscadal uaillmhianach i gcrích in 2014 nuair a athchóiríodh trasghearradh na seomraí ranga speisialaithe. 

Chuir an tUasal Richard Lawlor, Príomhoide Choláiste Gleann Lí fáilte roimh thosach an tionscadail mar aitheantas ar fhás na scoile ó 2014 i leith. Chuir sé fáilte roimh an síneadh leis an scoil agus dúirt sé go raibh an-ghá leis ag cur san áireamh an méadú gan choinne ar rolluithe le tamall beag anuas. Mhínigh an tUasal Lawlor an chúis leis an méadú suntasach ar rolluithe, “Ciallaíonn ár méideanna fabhracha ranga gur muidne an t-aon iarbhunscoil i dTrá Lí a fhéadfar an leibhéal is airde d’aird aonair agus phearsantaithe a thairiscint do na scoláirí, rud a chinntíonn gur féidir le gach scoláire a gcumas iomlán a bhaint amach”.
Dúirt an Leas-phríomhoide, Liam McGill “Beidh gníomhaíochtaí uile scoile ar siúl sa síneadh a bhaineann le ceol, drámaíocht agus na hilmheáin chomh maith le spás Wi-Fi, ilmheán agus leabharlainne do na scoláirí. Treiseoidh an timpeallacht ár soláthar tionscnamh ar fud na scoile chun feabhas a chur ar eispéireas na scoláirí ar aon dul le creat úr an Teastais Shóisearaí”. 

Dúirt Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta, an Comhairleoir Terry O’ Brien agus fáilte á cur aige roimh thiontú an fhóid ag an Uasal Brendan Griffin “tá ríméad orainn go bhfuil an tionscadal tógála seo ag tosú ar an láithreán. D’oibrigh an Bord agus an Fhoireann i gcomhar le BOO Chiarraí go crua le blianta beaga anuas lena chinntiú go mbainfí an tionscadal tógála amach. Nuair a bheidh na hoibreacha críochnaithe, soláthróidh siad saoráidí a bhfuil an-ghá leo don fhoireann agus do na scoláirí. Táimid ag tnúth leis na hoibreacha a bheith críochnaithe thar an mbliain amach romhainn agus le fás agus forbairt leanúnach Choláiste Gleann Lí.

Deireadh

Deis grianghraf eagraithe ag 10am, Dé Luain, an 14 Bealtaine i gColáiste Gleann Lí- Iarbhunscoil, an Chlais, Trá Lí. Déan teagmháil le Maryanne ar 087954304 nó ma.lowney@gleannli.ie le haghaidh tuilleadh cúnaimh.


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie