An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

« Preaseisiúint - Aonach Breisoideachais & Oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí | Main | Fógra faoi Chríochnú Iniúchadh - Wednesday 26th January 2018 »
Friday
Mar092018

Preaseisiúint - Seolann Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a Straitéis Oideachais agus Oiliúna 2018 - 2022

Tá áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a fhógairt go seolfaidh an tUas. Brendan Griffin TD, Aire Stáit ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, ár Straitéis Oideachais agus Oiliúna 2018-2022 ag Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh Cheapaigh na Lao de chuid an Bhoird ag 10 am Dé hAoine an 9 Márta 2018. 

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí an 1 Iúil 2013 agus bhí forbairt na straitéise seo ina deis treo straitéiseach an Bhoird do na cúig bliana le teacht a leagan amach. Áirítear le seirbhísí an Bhoird oideachas bunscoile, oideachas iar-bhunscoile agus raon leathan clár breisoideachais agus oiliúna a chur ar fáil.

Is é misean Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí sochaí foghlama ar feadh an tsaoil i gCiarraí a chruthú agus forbairt na sochaí sin a chur chun cinn chun go mbeidh rochtain ag gach duine a chónaíonn ann ar an oideachas agus ar an oiliúint a theastaíonn chun go mbeidh siad in ann lán a gcumais a bhaint amach agus chun freastal ar a riachtanais phearsanta, shóisialta, chultúrtha, eacnamaíocha agus shibhialta.

Agus an Straitéis seo á forbairt, dearadh an mhodheolaíocht a glacadh chun a chinntiú go mbeadh comhairliúchán fairsing inmheánach agus seachtrach ann, rud lena n-áireofaí comhaltaí boird den Bhord Oideachais agus Oiliúna, foghlaimeoirí, mic léinn, bainisteoirí, baill foirne, tuismitheoirí, an lucht tionsclaíochta, comhpháirtithe tábhachtacha pobail agus gníomhaireachtaí tábhachtacha.

Leagtar béim sa Straitéis ar ról Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí in eispéireas iomlánaíoch oideachais agus oiliúna a chur chun cinn lena gcuimsítear raon iomlán na foghlama ar feadh an tsaoil. Cuid dhílis d’fhorbairt na straitéise ba ea tiomantas do bhunluachanna na heagraíochta, mar atá Meas, Caighdeán, Cuimsiú, Comhionannas agus Foghlaim.  Is é aidhm na Straitéise fís chomhchoiteann a chur chun cinn ar fud na gclár, na n-ionad, na gcoláistí, na scoileanna agus na seirbhísí ar fad a bhfuil Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí freagrach astu. Leis an bhfís chomhchoiteann sin, cabhrófar lena chinntiú go nglacfar cur chuige comhtháite fónta i leith deiseanna oideachais agus oiliúna a sholáthar ar fud na tíre.

Sainaithníodh naoi Sprioc Straitéiseacha sa Straitéis: -

1) Cláir atá Aitheanta agus ar Cháilíocht Dhearbhaithe ar Leibhéal Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

2) Teagasc agus Foghlaim ar Ardchaighdeán.

3) Freagairtí Nuálacha Oideachais agus Oiliúna.

4) Rochtain agus Dul Chun Cinn.

5) Comhpháirtíochtaí Táirgiúla a Fhorbairt.

6) Rannpháirtíocht Geallsealbhóirí.

7) Éifeachtacht agus Cuntasacht i Rialachas agus i gCeannaireacht.

8) Margaíocht, Brandáil agus Cumarsáid.

9) An Timpeallacht Oibre agus Foghlama a Fheabhsú.

Tá roinnt gníomhartha gaolmhara ag gabháil le gach sprioc straitéiseach. Déanfar an dul chun cinn ar chur chun feidhme na straitéise a thomhas ar bhonn bliantúil leis na pleananna cur chun feidhme. Chun an straitéis a chur chun feidhme go rathúil, teastóidh úinéireacht chomhroinnte ar fud na heagraíochta agus beidh ar gach ceann de na scoileanna, na hionaid agus na cláir úsáid a bhaint as na cuspóirí straitéiseacha mar phríomhnithe a bhrúnn a bpleanáil agus a bhforbairt chun cinn ar leibhéal áitiúil.

Ag fáiltiú dó roimh fhoilsiú na straitéise, dúirt an Comh. Jim Finucane, Cathaoirleach Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí: “Tá ríméad orm gur foilsíodh Ráiteas Straitéise Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí 2018-2022. Tá an Bord Oideachais agus Oiliúna ar cheann de na príomhchomhlachtaí a sholáthraíonn deiseanna oideachais agus oiliúna ar fud Chontae Chiarraí agus cinnteoidh cur chun feidhme rathúil na straitéise seo go leanfaidh an eagraíocht ar aghaidh ag forbairt go rathúil sna cúig bliana romhainn. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an bPríomhfheidhmeannach, leis na Stiúrthóirí agus le gach duine a ghlac páirt i bhforbairt an Ráitis Straitéise agus táim ag súil lena chur chun feidhme.”

 

Dúirt an tUas. Colm Mc Evoy, Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí: “Táim cinnte de go bhfuil na spriocanna straitéiseacha a leagtar amach sa Ráiteas Straitéise bunaithe ar bhunluachanna na heagraíochta, is iad sin, Meas, Foghlaim, Caighdeán, Cuimsiú agus Comhionannas. Táim cinnte de freisin go socraítear leo bealach straitéiseach soiléir le haghaidh fhorbairt na heagraíochta go dtí an bhliain 2022. Is eagraíocht atá scaipthe thar limistéar geografach leathan é Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Tá breis agus 1,100 ball foirne againn agus soláthraímid cláir oideachais agus oiliúna sna hocht n-ionad is fiche dár gcuid do níos mó ná 15,000 mac léinn/foghlaimeoir gach bliain. Is ionann ár mbuiséad bliantúil agus breis agus €52 mhilliún, rud a fhágann go gcuireann an Bord Oideachais agus Oiliúna go mór leis an ngeilleagar áitiúil. Táim ag súil le dul i mbun oibre leis an mBord, leis na Stiúrthóirí, le Lucht Bainistíochta na Scoileanna agus na nIonad agus leis na Baill Foirne go léir le linn cur chun feidhme na straitéise a stiúradh sna cúig bliana romhainn.”

Dúirt Ann O’Dwyer, an Stiúrthóir Scoileanna, Ógra agus Ceoil: “Tá an soláthar Bunscoile, Iar-bhunscoile, Oibre don Ógra agus Ceoil de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ag súil leis an straitéis seo a chur chun feidhme sna cúig bliana romhainn. Is mian le gach ceann dár scoileanna na caighdeáin “scoile an-éifeachtach” um theagasc agus foghlaim, bainistíocht scoile agus comhtháthú TFC a bhaint amach, mar atá leagtha amach ag Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna in “Ag Breathnú ar an Scoil Againne: Creat Cáilíochta d’Iar-bhunscoileanna.” Tá na scoileanna atá faoi choimirce Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ag cur na Sraithe Sóisearaí nua chun feidhme go hiomlán agus cuirfidh siad tús le cur chun feidhme na Sraithe Sinsearaí nua le linn thréimhse feidhme na straitéise seo. Leanfaimid freisin le tús áite a thabhairt do shláinte agus folláine na mac léinn trí Chlár Folláine na Roinne Oideachais agus Scileanna a chur chun feidhme go hiomlán agus trí fhorbairt leanúnach a dhéanamh ar na Foirne Tacaíochta Mac Léinn. Tá sé beartaithe freisin go bhforbróimid idir 3 cinn agus 4 cinn sa bhreis de Scoileanna Náisiúnta Pobail chun soláthar a dhéanamh d’éagsúlacht agus cuimsiú san earnáil bunscoile. Chomh maith leis sin, oibreoidh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí i gcomhar le Comhairle Contae Chiarraí, le scoileanna agus le comhlachtaí ceoil chun Giniúint Cheoil a bhunú i gContae Chiarraí sna blianta atá le teacht. Tá sé beartaithe againn tacú le forbairt leantach a dhéanamh ar chláir spriocdhírithe agus cláir chineálacha araon um obair don ógra ar fud an chontae. Beidh an obair sin bunaithe ar na riachtanais a sainaithníodh san iniúchadh ar obair don ógra a rinneamar le déanaí. Tacóidh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí le feabhsú na Gaeilge trínár gcuid oibre leis na gníomhaireachtaí ábhartha ar chur chun feidhme na bPleananna éagsúla Gaeilge sa chontae agus leanfaimid le tús áite a thabhairt do shealbhú na teanga labhartha sna hocht scoil atá faoinár gcoimirce.  

Dúirt an tUas. Owen O’Donnell, Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí: “Tá Breisoideachas agus Oiliúint tar éis dul faoi athruithe suntasacha le blianta beaga anuas mar thoradh ar chruthú na mBord Oideachais agus Oiliúna. Tá sé mar aidhm ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí bheith chun tosaigh sna hathruithe sin. Déanfaimid amhlaidh trínár soláthar Breisoideachais agus Oiliúna a fhorbairt chun go dtairgfear na deiseanna oideachais agus oiliúna is fearr is féidir dár bhfoghlaimeoirí agus don lucht tionsclaíochta i gCiarraí. Beidh na Spriocanna Straitéiseacha a leagtar amach i Straitéis Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí 2018-2022 ina dtreoir le haghaidh an soláthar Breisoideachais agus Oiliúna i gCiarraí a bhunathrú chun feabhais ar bhonn leanúnach. Tá forbairt á déanamh ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ar roinnt tionscadal le haghaidh printíseachtaí nua agus cúrsaí nua a chur ar fáil, lena n-áirítear saoráidí a uasghrádú ar fud an chontae. Táim ag súil le dul i mbun oibre lenár bhfoireann i mBord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ar an bPlean Straitéiseach seo a chur chun feidhme.”

Dúirt Maria Brennan Uas., Stiúrthóir Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí um Thacaíocht agus Forbairt Eagraíochta“Forbraíodh an Ráiteas Straitéise seo tar éis dul i mbun próiseas comhairliúcháin fhairsing le raon leathan geallsealbhóirí inmheánacha agus seachtracha.  Tá na naoi sprioc lena dtreorófar ár gcuid oibre sna cúig bliana romhainn ina dtoradh ar na ceardlanna, na hagallaimh agus na ceistneoirí éagsúla a reáchtálamar.  Cuirfear próiseas pleanála agus faireacháin i bhfeidhm chun éifeachtacht na Straitéise a mheas agus chun baint amach ár spriocanna a chinntiú. Táim ag súil le cur chun feidhme iomlán na Straitéise agus lena chinntiú go leanfar le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a fhorbairt mar phríomhsholáthraí Oideachais agus Oiliúna i gCiarraí.”

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil le Marion O Toole ach ríomhphost a sheoladh chuig motoole@kerryetb.ie nó glao a chur ar 066 7121488


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie