An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

« Comórtas Ealaíne Cártaí Nollag Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí 2017 | Main | Preasráiteas Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí »
Tuesday
Nov072017

Glacfaidh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí freagracht as an bhfoirgneamh scoile nua a thógáil do Scoil Náisiúnta Lios Teilic, Trá Lí.

 

Ag a Chruinniú Boird Dé Luain an 23 Deireadh Fómhair 2017, d’fhaomh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) síniú an Chomhaontaithe Seirbhíse (CS) maidir le Mórthionscadal Cineachta a sheachadadh do Scoil Náisiúnta Lios Teilic, Trá Lí chun scoil nua 8 seomra ranga agus cóiríocht choimhdeach a thógáil. D’iarr an Roinn Oideachais agus Scileanna ar BOO Chiarraí freagracht a ghlacadh as an Scoil Náisiúnta nua seo a thógáil i dTrá Lí. Tá BOO Chiarraí ina sholáthraí Bunoideachais / Iar-bhunoideachais agus Oideachais Aosach agus Breisoideachais agus Oiliúna ar fud Chontae Chiarraí.

Cuimseofar an méid seo a leanas sa chóiríocht scoile nua: 8 seomra ranga, Seomra Ilchuspóireach, Leabharlann, Seomra Ilfheidhmeanna, Seomra Teagaisc Oideachais Speisialta, Oifig agus Seomra Foirne chomh maith le cóiríocht choimhdeach.

Ag labhairt dó i ndiaidh shíniú an Chomhaontaithe dúirt Cathaoirleach BOO Chiarraí, an Comhairleoir Jim Finucane “Tá ríméad ar BOO Chiarraí gur iarr an Roinn air freagracht a ghlacadh as an tionscadal tógála a sheachadadh do Scoil Náisiúnta Lios Teilic. Soláthraí reachtúil seirbhísí oideachais agus oiliúna is ea an Bord Oideachais agus Oiliúna ag a bhfuil taithí shuntasach ar thionscadail tógála a sheachadadh agus táimid ag súil leis an tionscadal seo a sheachadadh go rathúil”.

Dúirt POF BOO Chiarraí, an tUasal Colm McEvoy agus fáilte á chur aige roimh an bhforbairt seo “mar an tSeirbhís áitiúil Oideachais agus Oiliúna do Chontae Chiarraí, táim an-sásta gur fhaomh Bord BOO Chiarraí síniú an Chomhaontaithe Seirbhíse idir BOO Chiarraí agus an Roinn Oideachais agus Scileanna do Scoil Náisiúnta Lios Teilic. Is é seo an chéad uair ar iarraidh ar an BOO mórthionscadal tógála a sheachadadh lasmuigh dá Scéim féin. Breathnaímid ar iarratas na Roinne mar chomhartha dá muinín i BOO Chiarraí. Táimid ag súil le bheith ag obair leis an mBord Bainistíochta, leis an bPríomhoide, leis an bhFoireann agus le Pobal na Scoile maidir leis an tionscadal seo a tabhairt chun críche le haghaidh an 31 Nollaig 2020.

Agus freagairt á tabhairt aici ar an bhfógra, dúirt Príomhoide SN Lios Teilic, Annette Dineen, Uasal “Is é seo lá iontach do gach uile dhuine i Scoil Náisiúnta Lios Teilic agus inár bPobal Scoile i gcoitinne. Táimid ar bís go bhfuil dáta críochnaithe againn sa deireadh thiar thall. Tá áthas ar an mBord Bainistíochta go bhfuil BOO Chiarraí freagrach as an tionscadal a sheachadadh agus táimid ag súil le bheith ag obair leo.”

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le do thoil le Elaine Dreelan Jones ag ejones@kerryetb.ie nó 066 7121488.


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie