An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

« Preasráiteas Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí | Main | Osclaítear Réamhscoil na dTaiscéalaithe Beaga i bPobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle, ar scoil de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí í »
Tuesday
Oct172017

Uachtarán nua ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna, Éire (BOOÉ)

 

Tá an-áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) go bhfuil an Comhairleoir Jim Finucane, Cathaoirleach Bhord Bainistíochta BOO Chiarraí, ceaptha mar Uachtarán ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna, Éire (BOOÉ) ón 21 Meán Fómhair, 2017.  Mhaígh Colm McEvoy, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin BOO Chiarraí “Is iontach an ceapachán é seo do BOO Chiarraí agus do BOOÉ mar go bhfuil taithí iontach ag an gComhairleoir Finucane tar éis dó a bheith mar Chathaoirleach ar an mBord i mBOO Chiarraí agus i Seirbhísí Oideachais Chiarraí roimhe sin, ar feadh blianta fada.  Tá na Boird Oideachais agus Oiliúna ag pointe criticiúil ó thaobh fáis agus forbartha de agus níl aon dabht agam ná go mbeidh Jim ina Uachtarán den scoth agus go dtacóidh sé le tosaíochtaí na mBord Oideachais go haitiúil agus go náisiúnta le linn a thréimhse. Guímid gach rath air” .

Is é BOOÉ an comhlacht a dhéanann ionadaíocht ar an 16 Bord Oideachais agus Oiliúna sa tír (BOOanna).

Faoi chúram na mBord Oideachais agus Oiliúna tá; 278 iarbhunscoil, 16 ionad traenála, coláistí Iar-Ardteistiméireachta agus os cionn 500 ionad oideachais.  Is iontaobhaithe iad na BOOanna ar 92 Coláiste Pobail agus déanann siad bainistiú ar Phobalscoileanna Náisiúnta - scoileanna ilchreidmheacha a bhfuil níos mó acu á gcur ar an bhfód le déanaí.  Tá na Boird Oideachais agus Oiliúna bainteach le cláir Ógtheagmhála, Ceoil, Obair Óige, tograí Filleadh ar an Oideachas, scéimeanna Deiseanna Gairmoideachais (VTOS), cláir foghlama sa láthair oibre, oideachas agus oiliúint allamuigh, aosoideachas, oideachas pobail agus cláir eile oideachais.  Tá ionaid, scoileanna agus coláistí de chuid BOO le fáil i ngach cúinne den tír.

Tá an Clr Finucane ar Bhord an BOOÉ ó bunaíodh é in 2013 mar ionadaí ar BOO Chiarraí.  Tá an-spéis aige san Oideachas agus san Oiliúint agus tréimhse tugtha aige ag obair go lánaimseartha mar Oifigeach Tinreamh Scoile agus mar Oibrí Deonach don Aos Óg i lárchathair Thuaisceart Bhaile Átha Cliath sna seachtóidí.

Toghadh an Clr Finucane don chéad uair ar Chomhairle Uirbeach Thrá Lí in 1985 agus tá áit aige ar an gComhairle Uirbeach le ceithre bliana déag. Tá trí théarma curtha isteach aige mar Chathaoirleach agus le déanaí, téarma amháin mar Mhéara Thrá Lí. Is é Jim an t-ionadaí tofa ar Cheantar Uirbeach Thrá Lí i gComhairle Contae Chiarraí.

Mhaígh Cllr Finucane, “Is mór an onóir dom a bheith tofa mar Uachtarán ag an staid thábhachtach seo i stair BOOÉ. Is cinnte go bhfuil réimse an-leathan de sheirbhísí oideachais á soláthar ag na BOOanna ar fud na hÉireann. Ina measc, tá bunscolaíocht, iarbhunscolaíocht, breisoideachas chomh maith le réimse leathan seirbhísí do dhaoine fásta agus seirbhísí pobail. Mar sin féin, beidh BOOÉ ag obair go dlúth leis na BOOanna ar fad chun leathnú a dhéanamh ar an soláthar printíseachtaí agus cúrsaí oiliúna ag leibhéal an bhreisoideachais agus ansin na Pobalscoileanna Náisiúnta ag leibhéal na bunscolaíochta.  Táim ag súil go gcabhróidh an taithí atá agam i réimse an oideachais agus oiliúna na pleananna sin a thabhairt céim eile ar aghaidh.”


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie