An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Tuesday
Feb122019

Scéim á uasdátú ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

AIGHNEACHTAÍ Á LORG
ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003
SCÉIM TEANGA Á UASDÁTÚ AG BORD OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA CHIARRAÍ

Tá sé i gceist ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a scéim teanga a uasdátú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde. Tá aighneachtaí maidir le huasdátú na scéime á lorg ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ó aon pháirtithe leasmhara.

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig: anic@kerryetb.ie
Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, An Lárphointe, Bóthar John Joe Sheehy, Trá Lí, Co. Chiarraí Roimh 5.00 i.n. 4 Márta 2019.

Is féidir go mbeidh fáil go poiblí ar aighneachtaí ag www.kerryetb.ie

Tuesday
Jan152019

Fógra faoi Chríochnú Iniúchadh

Ta fógra dá thabhairt leis seo go bhfuil a iniúchadh críochnaithe ag an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste ar chuntais Bord Oideachais Agus Oiliúna Chiarraí don bhliain airgeadais a chríochnaigh 31ú Nollaig 2017 agus tuarascáil curtha faoi bhráid an Aire Oideachais agus Scileanna faoi sin. Tá cóip de Thuarascáil an Reachtaire agus Coimriú faoi sin ar fáil ón oifig seo i rith uaireanta oifige ag aon duine a dhéanann iarratas ar sin.

Mr. Colm Mc Evoy,
Chief Executive Officer,
Kerry Education and Training Board,
Centrepoint,
John Joe Sheehy Road,
Tralee,
Co. Kerry


Tuesday
May152018

D’iompaigh Brendan Griffin TD, an tAire Stáit ag an Roinn Iompair, Turasóireacht agus Spórt an fód le haghaidh síneadh úr €1.1 milliún do Choláiste Gleann Lí.

An 14 Bealtaine, 2018
Preaseisiúint


D’iompaigh Brendan Griffin TD, an tAire Stáit ag an Roinn Iompair, Turasóireacht agus Spóirt an fód inniu go hoifigiúil (an 14 Bealtaine 2018) ar láithreán iarbhunscoile Choláiste Gleann Lí. Sonraíonn sé sin tosach oibreacha tógála fairsinge, dar luach €1.1 milliún, ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí lena ndéanfar Coláiste Gleann Lí-Iarbhunscoile a shíneadh, a athchóiriú agus a uasghrádú.  
Beidh Ionad TFC/Ealaíon Cruthaitheach sa síneadh leis an bhfoirgneamh scoile chomh maith le seomraí ranga speisialaithe lena gcinnteofar go mbeidh Coláiste Gleann Lí ina cheannaire margaidh maidir le hoideachas nuálach agus cruthaitheach faoi stiúir TFC a sheachadadh. Áireofar ar na hoibreacha tógála chomh maith seomraí feistis agus tuilsoilse don páirc Astroturf ar an láithreán atá ann cheana. Chuir Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, an tUasal Colm McEvoy fáilte roimh thosach na n-oibreacha tógála i láthair Stiúrthóir na Scoileanna, Ann O’ Dwyer, Uasal, Chathaoirleach an Bhoird, an tUasal Jim Finucane, Phríomhoide Choláiste Gleann Lí, an tUasal Richard Lawlor agus an Leas-phríomhoide Liam McGill chomh maith le hionadaithe ó Chomhairle na dTuismitheoirí agus ó Chomhairle na Mac Léinn.
“Cuireann BOO Chiarraí fáilte roimh fhorbairt an tsínte úir le Coláiste Gleann Lí agus ba mhaith liom go háirithe moladh a thabhairt do cheannaireacht na scoile agus don fhoireann as a dtiomantas do chroíluachanna an mheasa, an chuimsithe, comhionannais agus cáilíochta atá le feiceáil sa dóigh ar phleanáil siad agus ar fhorbair siad an rang speisialta sa scoil. Fíorshampla atá ann de sprid shainiúil na scoileanna i ngníomh. Labhraíonn na scoláirí agus na tuismitheoirí go bródúil faoi cháilíocht an tsoláthair oideachais agus chúram agus thacaíocht na scoláirí sa scoil agus sampla eile de sin is ea an fhorbairt úr seo.”  Stiúrthóir na Scoileanna, Ann O’Dwyer.
Sonraíonn na pleananna sin an dara céim de phróiseas forbartha dhá chéim, cuireadh cuid a haon den tionscadal uaillmhianach i gcrích in 2014 nuair a athchóiríodh trasghearradh na seomraí ranga speisialaithe. 

Chuir an tUasal Richard Lawlor, Príomhoide Choláiste Gleann Lí fáilte roimh thosach an tionscadail mar aitheantas ar fhás na scoile ó 2014 i leith. Chuir sé fáilte roimh an síneadh leis an scoil agus dúirt sé go raibh an-ghá leis ag cur san áireamh an méadú gan choinne ar rolluithe le tamall beag anuas. Mhínigh an tUasal Lawlor an chúis leis an méadú suntasach ar rolluithe, “Ciallaíonn ár méideanna fabhracha ranga gur muidne an t-aon iarbhunscoil i dTrá Lí a fhéadfar an leibhéal is airde d’aird aonair agus phearsantaithe a thairiscint do na scoláirí, rud a chinntíonn gur féidir le gach scoláire a gcumas iomlán a bhaint amach”.
Dúirt an Leas-phríomhoide, Liam McGill “Beidh gníomhaíochtaí uile scoile ar siúl sa síneadh a bhaineann le ceol, drámaíocht agus na hilmheáin chomh maith le spás Wi-Fi, ilmheán agus leabharlainne do na scoláirí. Treiseoidh an timpeallacht ár soláthar tionscnamh ar fud na scoile chun feabhas a chur ar eispéireas na scoláirí ar aon dul le creat úr an Teastais Shóisearaí”. 

Dúirt Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta, an Comhairleoir Terry O’ Brien agus fáilte á cur aige roimh thiontú an fhóid ag an Uasal Brendan Griffin “tá ríméad orainn go bhfuil an tionscadal tógála seo ag tosú ar an láithreán. D’oibrigh an Bord agus an Fhoireann i gcomhar le BOO Chiarraí go crua le blianta beaga anuas lena chinntiú go mbainfí an tionscadal tógála amach. Nuair a bheidh na hoibreacha críochnaithe, soláthróidh siad saoráidí a bhfuil an-ghá leo don fhoireann agus do na scoláirí. Táimid ag tnúth leis na hoibreacha a bheith críochnaithe thar an mbliain amach romhainn agus le fás agus forbairt leanúnach Choláiste Gleann Lí.

Deireadh

Deis grianghraf eagraithe ag 10am, Dé Luain, an 14 Bealtaine i gColáiste Gleann Lí- Iarbhunscoil, an Chlais, Trá Lí. Déan teagmháil le Maryanne ar 087954304 nó ma.lowney@gleannli.ie le haghaidh tuilleadh cúnaimh.

Tuesday
May082018

Preaseisiúint - Téann tionscadal fhoirgneamh nua Ghaelcholáiste Chiarraí ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile

2 Bealtaine 2018

Téann tionscadal fhoirgneamh nua Ghaelcholáiste Chiarraí ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile

Tá ríméad ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ceadú a fháil ón Roinn Oideachais agus Scileanna maidir leis an bhFoirgneamh Scoile Nua do Ghaelcholáiste Chiarraí a thabhairt chuig an gcéad chéim eile.

Tar éis don Fhoireann Dearaidh Tuarascáil mhionsonraithe ar Chéim 1 a chur isteach, thug an Roinn ceadú don Tionscadal dul ar aghaidh chuig Céim 2. San aighneacht i dtaca le Céim 1, pléadh forbairt an choincheapa bunaidh agus an dearaidh bhunaidh don scoil, lenar áiríodh an leagan amach agus bainistíocht tráchta, i measc nithe eile.

De bhreis air sin, ba é a bhí i gceist leis an gcéim sin ná suirbhé iomlán ar an láithreán, ar lena linn a measúnaíodh dálaí talún, na seirbhísí atá ann cheana agus fásra, i measc nithe eile.

Sa tuarascáil deiridh a cuireadh isteach ar chéim 1, rinneadh achoimre ar dhearadh, costas agus inmharthanacht an tionscadail ina iomláine. 

Is ionann an ceadú le haghaidh dul ar aghaidh chuig Céim 2 agus dul chun cinn suntasach ar an tionscadal ag an bhFoireann Dearaidh, a chuir tús lena hobair i mí Aibreáin 2017 tar éis a ceapacháin.

Leis an scoil nua, atá á soláthar faoin tsamhail cistiúcháin dhéabhlóidithe, cuirfear cóiríocht úrscothach ar fáil do bhaill foirne agus do dhaltaí araon. Áireofar na nithe seo a leanas léi:

  • breis agus 20 seomra ranga ilfhóinteach
  • sainseomraí, lena n-áirítear seomraí le haghaidh ilmheán, ceoil, grafaic dhearaidh agus chumarsáide, etc. 
  • saotharlanna eolaíochta
  • seomraí ealaíon
  • seomra eacnamaíocht bhaile
  • seomraí le haghaidh staidéar foirgníochta, innealtóireachta agus teicneolaíochta
  • Leabharlann scoile, spásanna ilfhóinteacha, limistéar bia do dhaltaí, seomra foirne, etc.

Anuas air sin, beidh halla lánmhéide corpoideachais don scoil ar áireamh i dtionscadal an fhoirgnimh nua scoile.

Tá Céim 2 comhdhéanta de dhá ghné: Dearadh Forbartha Chéim 2a agus Dearadh Mionsonraithe Chéim 2b. Is é an toradh a bheidh ar an gcéim sin go dtabharfar forbairt an dearaidh chuig an bpointe ag ar féidir an tionscadal a chur isteach le haghaidh na gceaduithe reachtúla riachtanacha amhail cead pleanála, i measc nithe eile.

Ag fáiltiú dó roimh an dul chun cinn, dúirt Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí: “Tá ríméad orainn ceadú a fháil chun dul ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile. Is í tógáil thráthúil na scoile nua 600 dalta do Ghaelcholáiste Chiarraí an phríomhthosaíocht tógála don Bhord Oideachais agus Oiliúna faoi láthair. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, leis na baill den Fhoireann Dearaidh agus lenár bhfoireann as an obair atá déanta acu ar an tionscadal go dtí seo.  Táimid ag súil leis an aighneacht i dtaca le céim 2 a chur i gcrích faoi dheireadh mhí an Mheithimh 2018. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil lenár gcomhghleacaithe i gComhairle Contae Chiarraí freisin as a dtacaíocht agus a gcabhair don tionscadal seo. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na daoine den phobal áitiúil freisin as an ionchur agus an tacaíocht atá tugtha acu go dtí seo i dtaca leis an bhforbairt fhíordhearfach seo sa cheantar athghiniúna.  Agus é curtha i gcrích, beidh an foirgneamh nua ina shaoráid úrscothach don phobal scoile ar fad agus don cheantar áitiúil. Is é mí Mheán Fómhair 2020 an amlíne le haghaidh an tionscadal a chur i gcrích”.

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil le Marion O Toole ach ríomhphost a sheoladh chuig motoole@kerryetb.ie nó glao a chur ar 066 7121488

Monday
Apr162018

Preaseisiúint - Aonach Breisoideachais & Oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

Aonach Breisoideachais & Oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

Déardaoin 18 Aibreán 2018

PREAS RÁITEAS

Tá cad é fuadair fúinn anseo ag prapáil d’Aonad Breisoideachais agus Oiliúna BOO Chiarraí agus taispeántais scileanna agus imeachtaí eile á n-ullmhú againn. Beidh an ócáid ar siúl Déardaoin 19 Aibreán óna 11am-6pm in Óstán an Brandon, Trá Lí.

Déanfaidh mic léinn gruagaireachta cur i láthair ar shéidtriomú; stíleanna ina mbíonn an ghruaig curtha in airde; trilseáin agus stíleáil le GHD. Beidh deis ag an bpobal blaiseadh a fháil den ealaín a bhaineann le gruagaireacht agus stíleanna brídeoige. Déanfaidh na mic léinn Teiripe Scéimhe taispeántais beo ar smideadh agus ar chúram ingne. Gheobhaidh tú leargas maith ar cad atá i gceist leis an Teiripe Scéimhe.

Beidh taispeántas mór ar Phrintíseachtaí ann a thaispeánfaidh cad atá i gceist leis na réimsí tábhachtacha sin: táthú agus déantúsaíocht, pluiméireacht, mótarmheicníocht, chomh maith le taispeántas a bheidh úsáideach do leictreoirí agus siúnéirí. Bíonn daoine an-tógtha gach bliain leis na taispeántais ar sníodóireacht litreacha, sníodóireacht chloiche, múnlú cré agus tógaint fallaí cloiche.

Beidh tob-bhialann ann a ghealfaidh croí leo siúd a bhfuil dúil acu i gcúrsaí bia. Beidh snaiceanna ar fáil ann i rith an lae. Déanfar taispeántas ar Bouillabaisse Bhá an Daingin am lóin, agus rud ar a dtugaimid an Eggstravoganza – Uibheagán Dhá Ubh a dhéantar i gcoinne an chloig. 

Má tá spéis agat sa raidió nó i bpodchraoltaí, féadfaidh tú trial a bhaint as tráchtaireacht a dhéanamh ar fhógra raidió agus seolfar toradh do chuid oibre chugat ar ríomhphost ina dhiaidh.

Is contae tábhachtach sinn anseo ó thaobh turasóireachta de agus táimid ag súil go mbeidh an-spéis á léiriú i ngairmeacha agus cúrsaí sa Turasóireacht Treoraithe Náisiúnta agus Réigiúnda agus i dTreorú na Slatiascaireachta Farraige agus Intíre.

Cuireann daoine an-spéis i gcúrsaí Iar-Ardteistiméireachta na laethanta seo, idir dhaoine óga agus foghlaimeoirí lánfhásta. Baineann daoine úsáid as na cúrsaí sin chun blaiseadh a fháil de réimse ar leith sula dtugann siad faoi chéim a bhaint amach ann. I mbliana, tá Cluichíocht agus Dearadh Faisin curtha leis an liosta.

Bíonn buntáistí ar leith ag baint le cúrsaí oideachas d’aosaigh ar nós VTOS agus Ógtheagmháil, sa mhéid is go bhfuil gairmthreoir ag baint leo chomh maith le tacaíochtaí acadúla, pearsanta agus cúram leanaí. Anuas air sin, tá siad ar fáil ar fud an chontae agus tá rogha ann fiú amháin do dhaoine fásta tabhairt faoin Ardteist thar dhá bhliain i gCiarraí Thuaidh. 

Má tá deacrachtaí ag duine le léamh agus scríobh, féadfaidh siad a fháil amach, faoi rún, mar gheall ar chúrsaí sa léamh, scríobh, mata, Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile agus cúrsaí teaghlaigh.

Tá Hugh Culloty Expert ag cur 3 thaibléad Lenovo Tab 7 Essential ar fáil i mbliana mar dhuaiseanna don Tóraíocht Taisce Treodóireachta a bheidh á eagrú ag Ionad Oideachais Allamuigh, Cheapaigh na Lao, BOO Chiarraí. Bí ag faire amach chomh maith do chomórtais ar na meáin shóisialta.

Beidh eolas ar fáil ar mhaoiniú do mhic léinn, ar chúrsaí, gairmeacha agus tacaíochtaí do mhic léinn agus beidh fáil ar ghairmthreoir phroifisiúnta agus eolas ar SUSI agus Intreo.

Beidh busanna speisialta á gcur ar fáil ag Local Link Kerry chun dul go dtí an ócáid. Bí ag faire amach ar na meáin shóisialta do chlár ama na mbusanna ó Chiarraí Theas, Ciarraí Thiar agus Oileán Ciarraí. Beidh eolas faoi imeachtaí ar fáil chomh maith.

Agus gan dabht, tá go leor deiseanna ag daoine cúrsaí páirtaimseartha agus cúrsaí oíche a dhéanamh chun cur lena scileanna, nó chun cabhrú leo post difriúil a fháil, nó díreach ar mhaithe le spéis. Go deimhin, tugtar cuireadh d’fhostóirí teacht chomh maith chun a fháil amach cad atá ar fáil dóibh féin agus dá bhfoireann.

San ócáid seo, beidh gach rud a chuireann BOO Chiarraí ar fáil ar fud an chontae le feiceáil – ón 5 ionad oideachais d’aosaigh amuigh faoin tuath, Coláistí Breisoideachais, Ionad Traenála BOO Chiarraí agus cúrsaí oideachais pobail a bhíonn ar siúl in os cionn 100 paróiste i gCiarraí.

CRÍOCH

Breis eolais ar fáil ó:

Sharon Browne.

(086) 7969628.                   sbrowne@kerryetb.ie                   (066) 71 93 900


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie