Seirbhís Treorach agus Faisnéise Chiarraí d'Aosaigh
 • Nach bhfuil tú cinnte cad is mian leat a dhéanamh?

 • An dteastaíonn faisnéis uait faoi na cúrsaí agus na tacaíochtaí atá ar fáil?

 • Labhair linn!


Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Loading...

 

Cé sinne?

Seo chugat an fhoireann


       

 

Ó Chlé go Deas

Angela O'Sullivan - Oifigeach Faisnéise
Rico Stein - Comhordaitheoir agus Treoirchomhairleoir
Ita Lane - Treoirchomhairleoir

Suíomhanna ar fud Chiarraí

Cad a dhéanaimid?

Roghanna

Is cuid de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí é Seirbhís Treorach agus Faisnéise Chiarraí d’Aosaigh (STCA) a chuireann an méid seo a leanas ar fáil d’aosaigh incháilithe::

 • Treoir oideachais ar ardchaighdeán
 • Gairmthreoir
 • Faisnéis

An aidhm atá leis an tseirbhís ná cabhrú le daoine roghanna a dhéanamh a oireann dá gcuid riachtanas. Oireann an tSeirbhís Treorach do dhaoine nach bhfuil cinnte cad ba mhaith leo a dhéanamh agus oireann an tSeirbhís Faisnéise dóibh siúd go bhfuil a fhios acu cad ba mhaith leo a dhéanamh ach a bhfuil tuilleadh eolais ag teastáil uathu.

Treoir duine le duine


Is féidir leis an treoir duine le duine cabhair a thabhairt do chliaint a gcuid spriocanna a phlé, a gcuid spéiseanna agus scileanna a mheaitseáil le gairmeacha amach anseo, na roghanna oideachais a thagann lena gcuid riachtanas a phlé agus breathnú a dhéanamh ar na chéad chéimeanna eile tar éis dóibh a n-oideachas a chríochnú.

Is féidir linn tacaíocht a chur ar fáil ar an teileafón agus trí ríomhphost chomh maith. Ina theannta sin, beidh sé ar chumas ár gcliant Skype a úsáid chun físchomhrá a dhéanamh saor in aisce sula i bhfad!

Tá na seirbhísí treorach agus faisnéise:
 • Faoi rún
 • Saor in Aisce
 • Neamhchlaonta
 • Dírithe ar an gcliant
 • Cairdiúil agus réidh

“Leis an treoir a fuair mé, míníodh go soiléir dom na rudaí a d’fhéadfainn a dhéanamh agus conas an rud atá uaim a bhaint amach agus tugadh an muinín dom a leithéid a dhéanamh” – Cliant de chuid STCA

Cé dó é?

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn am ar bith


Tá dhá chuid le Seirbhís Treorach agus Faisnéis d’Aosaigh Chiarraí: an tSeirbhís Treorach atá ann do dhaoine nach bhfuil cinnte cad ba mhaith leo a dhéanamh agus an tSeirbhís Faisnéise atá ann dóibh siúd go bhfuil a fhios acu cad ba mhaith leo a dhéanamh ach a bhfuil tuilleadh eolais ag teastáil uathu.

Tá an tSeirbhís Faisnéise ar fáil do gach aosach i gCiarraí. Tá an tSeirbhís Treorach ar fáil do na spriocghrúpaí seo a leanas ainmnithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna:

 • Aosaigh a d’fhág an scoil ar bheagán cáilíochtaí nó gan aon cháilíochtaí foirmiúla bainte amach acu nó ar bheagán litearthachta.
 • Daoine dífhostaithe, go háirithe na grúpaí tosaíochta a aithníodh mar chuid de chlár oibre gníomhachtaithe an Rialtais.
 • Daoine atá dífhostaithe ar bhonn fadtéarmach agus iad siúd atá i mbaol a bheith dífhostaithe ar bhonn fadtéarmach, go háirithe iad siúd atá scothaosta.
 • Daoine nach bhfuil ag obair ach nach bhfuil i dteideal a bheith ar an mBeochlár.
 • Daoine atá ag obair ach a bhfuil bunscileanna de dhíth orthu.
 • Mná faoi mhíbhuntáiste a bhfuil sé deacair orthu páirt a ghlacadh de bharr na gconstaicí atá sa bhealach orthu.
 • Fir faoi mhíbhuntáistí, lena n-áirítear iad siúd atá ina gcónaí in áiteanna iargúlta.
 • Tuismitheoirí Aonair agus daoine eile ar a bhfuil freagrachtaí cúraim a d’fhéadfadh bac a chur orthu páirt a ghlacadh i gcúrsaí lánaimseartha.
 • Taistealaithe.
 • Daoine gan Dídean.
 • Mí-Úsáideoirí substaintí.
 • Iarchiontóirí.
 • Daoine faoi mhíchumas.
 • Daoine nach bhfuil Béarla mar mháthairtheanga acu agus a dteastaíonn tacaíochtaí teanga agus litearthachta uathu.
 • Iarchónaitheoirí institiúidí oideachais ainmnithe agus baill teaghlaigh incháilithe.

 

 

Acmhainní

Leabharlann Acmhainní TreorachSéanadh:
Ní ghlacann Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí le freagracht as cruinneas ná míchruinneas aon ábhair ar shuíomhanna Gréasáin seachtracha.


Maoiniú agus deontais


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie