Deontais
Iarratais Nua ar Dheontais 2015/2016
Ní mór gach iarratas NUA a dhéanamh ar líne chuig Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI), an t-údarás dámhachtana aonair, ag  www.susi.ie

Sonraí Teagmhála um Dheontais BOO Chiarraí do Mhic Léinn Teil: 066 7121488/7193900
Ríomhphost: grants@kerryetb.ie
Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Tá an scéim seo curtha i  bhfeidhm chun deontais a sholáthar do mhic léinn sa bhliain acadúil 2015/16

 

Deontais Oideachais Tríú Leibhéal

Doiciméid don Bhliain Acadúil 2015/2016

 • Sceideal Íocaíochta Deontas 
 • Sonraí maidir le dátaí íocaíochta deontas don bhliain acadúil 2015/2016 arna ndámhachtain ag BOO Chiarraí do mhic léinn a bhfuil cúrsaí Céim Onóracha á ndéanamh acu.  
 • - Tá Teorainneacha Ioncaim 2015/2016 ar leathanach 37
 • - Tá Rátaí Deontais liostaithe ar leathanach 44.
 • - Tá Faisnéis ar an Ráta Speisialta do Dheontas Cothaithe (Breisiú Deontais) ar Leathanach 41.
 • Cuirtear i gcuimhne do mhic léinn go bhfuil dualgas ar Institiúidí Oideachais sonraí a sholáthar don Roinn Coimirce Sóisialaí maidir le rollú mac léinn chun mí-úsáidí féideartha as an gCóras Leasa Shóisialaigh a aithint.
 • Ní bheidh tú i dteideal íocaíocht Leasa Shóisialaigh agus tú ag freastal ar chúrsa lánaimseartha staidéir mura bhfuil cead faighte agat roimh ré ón Roinn faoi théarmaí na scéime.
 • é beartas na Roinne Coimirce Sóisialaí GACH cás calaoise agus mí-úsáide as an gcóras Leasa Shóisialaigh a bhreithniú le haghaidh ionchúiseamh.

 

Iarratais Athnuachana ar Dheontais 2015/2016

Más rud é go raibh deontas mac léinn agat ó BOO Chiarraí in 2014/2015 agus go bhfuil tú ag leanúint le do chuid staidéir ar an gcúrsa céanna sa bhliain acadúil 2015/2016, leanfaidh BOO Chiarraí le do dheontas mac léinn a phróiseáil go dtí go mbeidh do chúrsa reatha críochnaithe agat.

Eiseofar Foirmeacha Athnuachana chuig gach mac léinn a bhfuil deontas á fháil acu faoi láthair agus a bheidh ag dul isteach sa chéad bhliain eile dá gcúrsa i dtús mhí Iúil 2015. Ní mór an fhoirm athnuachana a chomhlánú agus a chur ar ais chuig BOO Chiarraí a luaithe is féidir - cuirfear do thorthaí scrúdaithe ar aghaidh chugat a luaithe is a bheidh siad ar fáil. Tabhair faoi deara nach féidir athnuachan do dheontais a bhreithniú go dtí go mbeidh na doiciméid ábhartha ar fad faighte. Mura bhfuair tú foirm athnuachana, déan teagmháil le Rannóg na nDeontas gan mhoill nó íoslódáil foirm anseo. anseo.

Más rud é go bhfuil tú ag freastal ar choláiste faoi láthair agus go bhfuil tú (a) ag athrú cúrsa nó (b) ag dul ar aghaidh go cúrsa nua, ná comhlánaigh Foirm Athnuachana do 2015/2016. Ina áit sin, ní mór duit iarratas nua ar líne a chur isteach chuig SUSI, an t-údarás dámhachtana aonair nua, trí www.susi.ie


Samplaí de Dhul ar Aghaidh:

 • Cúrsa Iar-Ardteistiméireachta nuair atáthar ag dul ar aghaidh ó QQI Leibhéal 5 go QQI Leibhéal 6
 • Cúrsa Ardteastais Leibhéal 6 nuair atáthar ag dul ar aghaidh go Gnáthchéim Leibhéal 7
 • Ard-Dioplóma Náisiúnta (Cáilíocht de chuid na Ríochta Aontaithe) nuair atáthar ag dul ar aghaidh go Céim Leibhéal 7 nó Leibhéal 8
 • Gnáthchéim nuair atáthar ag dul ar aghaidh go Bliain Bhreise Leibhéal 8
 • Céim Onóracha Leibhéal 8 nuair atáthar ag dul ar aghaidh go staidéar Iarchéime (lena n-áirítear Ard-Dioplóma, Céim Mháistreachta agus Céim Dhochtúireachta)

Athmheasúnú/Athbhreithniú

 

D’fhéadfaí inchailitheacht roinnt mac léinn a athmheasúnú do 2015/2016. Eisíodh foirmeacha athbhreithnithe chuig mic léinn a roghnaíodh lena n-athmheasúnú. Má roghnaíodh tú le haghaidh athmheasúnú, beidh ort doiciméid ioncam tacaíochta a chur isteach don Bhliain Chánach 2014. Tabhair faoi deara nach féidir athnuachan do dheontais a bhreithniú go dtí go mbeidh na doiciméid ábhartha ar fad faighte. Má tá athrú tagtha ar do chúinsí (laghdú ar ioncam, etc.) ó measúnaíodh thú ar dtús le haghaidh Deontas Tríú Leibhéal, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú ar d’incháilitheacht. Tá foirm um Athbhreithniú ar fáil anseo. anseo

Má bhíonn ceisteanna agat faoi fhoirmeacha Athnuachana agus Athmheasúnaithe, déan teagmháil le Rannóg na nDeontas Mac Léinn:

Sonraí Teagmhála

 

Uaireanta Oscailte Oifige 9am go 1pm agus 2pm go 5pm, Luan go hAoine
Teileafón Díreach (066) 7121488
Uimh. Facs (066) 7121531
Seol R-phost chuig Rannóg Deontas BOO Chiarraí

Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie