Kerry ETB

Kerry ETB has over 1000 employees located in Schools and Adult Education facilities countywide.  They serve approximately 3,000 fulltime students in post primary schools and over 12,000 learners engaged in Further Education and Training courses.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Cairt um Sheirbhísí do Chustaiméirí

Is é misean Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ná sochaí foghlama ar feadh an tsaoil i gCiarraí a chruthú agus forbairt na sochaí sin a chur chun cinn chun go mbeidh rochtain ag gach duine a chónaíonn ann ar an oideachas agus ar an oiliúint a theastaíonn chun go mbeidh siad in ann lán a gcumais a bhaint amach agus chun freastal ar a riachtanais phearsanta, shóisialta, chultúrtha, eacnamaíocha agus shibhialta.

Ag féachaint lena ráiteas misin agus cuspóirí ardleibhéil a bhaint amach, tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí tiomanta d’fheabhas a chur ar leibhéal na seirbhíse do chustaiméirí agus glacann sé gur cheart na seirbhísí poiblí ar fad a dhearadh agus a sheachadadh de réir riachtanais an tsaoránaigh aonair, gnó agus an phobail.

Caighdeáin Seirbhíse Cáilíochta

Tá BOO Chiarraí tiomanta d’fheabhas a chur ar leibhéal na seirbhíse do chustaiméirí agus tá sé mar aidhm againn seirbhís cháilíochta a chur ar fáil ar mhodh éifeachtach, éifeachtúil agus tráthúil dár gcustaiméirí go léir.  Déanfaimid an úsáid as teicneolaíocht a uasmhéadú chun feabhas a chur ar sheachadadh seirbhíse.  Déanfaimid ár ndícheall faisnéis a chur ar fáil duitse, an custaiméir, maidir lenár gcaighdeáin seirbhíse ag an bpointe seirbhíse.  Foilseoimid sonraí maidir lenár seirbhísí ar ár suíomh gréasáin agus trí mheáin eile.

Comhionannas/Éagsúlacht

Déanfaidh BOO Chiarraí a dhícheall na cearta chun caitheamh comhionainn arna mbunú le reachtaíocht um éagsúlacht a chinntiú, agus freastalóidh sé ar éagsúlacht, chun cur le comhionannas do na grúpaí atá cumhdaithe faoin reachtaíocht um éagsúlacht.  Sainaithneoimid bacainní ar rochtain ar sheirbhísí do dhaoine faoi bhochtaineacht agus eisiamh sóisialta, agus dóibh siúd a bhfuil bacainní geografacha ar sheirbhísí os a gcomhair agus oibreoimid lena ndíothú.

Rochtain Fhisiceach

Cinnteoidh BOO Chiarraí go bhfuil ár bhfáiltiú glan, inrochtana agus cothaithe go hardchaighdeán compoird agus sábháilteachta.  Tá sé mar aidhm againn an leibhéal príobháideachais is airde agus is féidir linn a sholáthar duit.  Buailfimid leat ag an am a bheidh socraithe agus beimid cairdiúil agus cúirtéiseach inár ndéileálacha leat.  Tá sé mar aidhm againn comhionannas rochtana ar ár seirbhísí a chinntiú.  Tá rochtain cathaoireacha rotha againn chuig ár gCeannoifig.  Má tá riachtanais shonracha ar bith agat maidir le do rochtain ar ár n-oifigí, cuir glao orainn roimh do chuireadh agus buailfidh ball dár bhfoireann leat chun cuidiú leat cibé dóigh is féidir.  Cinnteoimid go gcloíonn ár suíomh gréasáin leis na ceanglais maidir le rochtain um míchumas.

Faisnéis

Cuireann BOO Chiarraí raon leathan bileog faisnéise, ráiteas beartais agus ciorclán ar fáil maidir le gnéithe éagsúla dár seirbhísí.  Cinnteoimid go mbeidh ár bileoga faisnéise agus ár bhfoirmeacha iarratais soiléir agus curtha i láthair go maith.  Is féidir leat faisnéis a fháil ar ár seirbhísí ón gCeannoifig nó ónár suíomh gréasáin www.kerryetb.ie

Tráthúlacht agus Cúirtéis

Seachadfaidh BOO Chiarraí seirbhís cháilíochta le cúirtéis, íogaireacht agus leis an moill is lú agus is féidir, ag cothú atmaisféar cóimheasa idir an soláthraí agus an custaiméir.  Soláthróimid ainmneacha teagmhála i ngach cumarsáid chun éascaíocht idirbheart leanúnach a chinntiú.  Déanfaimid gach iarracht leis an bhfaisnéis a theastaíonn uait a chur ar fáil duit chomh gasta agus is féidir.  Mura mbeimid ábalta déileáil do d’fhiosrú déanfaimid iarracht tú a chur i dteagmháil le duine éigin a bheidh ábalta cuidiú leis.

Tuairimí

Cuireann BOO Chiarraí fáilte roimh do thuairimí faoin tseirbhís a chuirtear ar fáil duit sa Cheannoifig.  Tá Cártaí Tuairimí Custaiméirí ar fáil ag ár n-oifig agus ar ár suíomh gréasáin.  Más mian leat do shástacht/míshástacht lenár seirbhís a chur in iúl is féidir leat é sin a dhéanamh trí úsáid a bhaint as an gCárta Aiseolais Custaiméirí.  Breathnófar ar gach tuairim ar mhodh cóir agus neamhchlaonta.  Más gá tabharfaimid freagairt ar do thuairim go pras agus eiseoimid freagra cinntitheach laistigh de 15 lá oibre.

Comhairliúchán agus Meastóireacht

Cuirfidh BOO Chiarraí cur chuige struchtúrtha ar fáil ar chomhairliúchán bríomhar le, agus rannpháirtíocht ag, an gcustaiméir maidir le forbairt, seachadadh agus athbhreithniú ár seirbhísí.  I ngach comhfhreagras, luaigh d’uimhir thagartha le do thoil agus bain úsáid as na sonraí teagmhála a tugadh duit.  Comhlánaigh gach foirm le do thoil agus cuir doiciméid tacaíochta ar fáil faoi mar a iarrtar.  Déan cinnte de le do thoil go bhfuil gach foirm sínithe agus curtha isteach in am tráthúil agus cuir athrú ar bith ar chúinsí in iúl do BOO Chiarraí.  Má tá rochtain ar an Idirlíon agat, féach ar ár suíomh gréasáin le haghaidh na faisnéise a theastaíonn uait ag www.kerryetb.ie. Molaimid go ndéanfá coinne más mian leat buaileadh le ball foirne faoi leith, lena chinntiú go mbeidh siad ar fáil le buaileadh leat.

Rogha

Cuirfidh BOO Chiarraí rogha ar fáil, más féidir, i seachadadh seirbhíse (lena n-áirítear uaireanta oscailte) agus úsáidfimid na teicneolaíochtaí atá ar fáil agus atá ag teacht chun cinn, chun an rochtain, rogha agus cáilíocht seachadta is fearr agus is féidir a chinntiú.

Comhionannas na dTeangacha Oifigiúla

Cloífidh BOO Chiarraí le ceanglais Acht na dTeangacha Oifigiúla 2004.  Táimid ag breathnú ar na roghanna chun tacaíocht a thabhairt do rannóga le seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge.  Tá sé de chuspóir againn freagra a thabhairt i nGaeilge ar an gcomhfhreagras ar fad a gheobhaimid.  Tá sé de chuspóir againn freagra a thabhairt i nGaeilge ar ghlaoiteoirí ar mian leo labhairt linn i nGaeilge nuair is féidir, nó glaofaidh ball foirne a bheidh ábalta déileáil le d’fhiosrúcháin i nGaeilge ar ais ort a luaithe is féidir más mian leat.  Foilseofar foilseacháin chorparáideacha i nGaeilge agus i mBéarla.

Comhordú níos Fearr

Cothóidh BOO Chiarraí cur chuige níos comhordaithe agus níos comhtháite maidir le seirbhís phoiblí a sheachadadh.

Custaiméir Inmheánach

Tá BOO Chiarraí tiomanta dá chinntiú go n-aithnítear an fhoireann as custaiméirí inmheánacha agus nach féidir seirbhís cháilíochta a sheachadadh don phobal ach má bhfreastalaímid ar riachtanais ár gcustaiméirí inmheánacha féin leis na caighdeáin chomhchosúla um thráthúlacht, cúirtéis, comhairliúchán agus faisnéis.

Tá an Chairt um Sheirbhísí do Chustaiméirí ar fáil trí mheáin na Gaeilge, an Bhéarla agus Braille.


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie