Scoileanna

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

 

Bunscoileanna Pobail

Osclaíodh an chéad Phobalscoil Náisiúnta riamh i gCiarraí ar an Dá Mhíle, Cill Airne.

 

Bhí lúcháir ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus ar phobal áitiúil an Dá Mhíle araon gur fhreastail an oiread sin daoine ar an Oíche Faisnéise a tionóladh i bPobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle Déardaoin an 6 Iúil.

 

   

 

FOIRM IARRATAIS LE hAGHAIDH IONTRÁLA

Tá an chéad Phobalscoil Náisiúnta dá chuid le hoscailt ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) i mí Mheán Fómhair 2017. Beidh an scoil lonnaithe i gCeathrú Riabhach, láimh le Cill Airne. Tá sí ar an gcéad Phobalscoil Náisiúnta a cuireadh ar bun i gCiarraí riamh agus tá sí ar an aon bhunscoil il-sainchreidmheach atá lonnaithe i gceantar Chill Airne. Is é BOO Chiarraí an pátrún ar Choláiste Pobail Chill Airne freisin, ar scoil í a bhfuil ag éirí go geal léi.

Tá an Phobalscoil Náisiúnta á hoscailt san fhoirgneamh ina raibh Scoil Náisiúnta an Dá Mhíle/Scoil Náisiúnta Cheathrú Riabhach lonnaithe roimhe sin. Ba mhaith le BOO Chiarraí buíochas a ghabháil leis an Easpag Ray Browne, Easpag Chiarraí, as an bhfoirgneamh scoile a chur ar fáil lena ligean ar cíos le BOO Chiarraí le haghaidh an Phobalscoil Náisiúnta a sholáthar.

Ag freagairt dóibh roimh an bhfógra, dúirt an tUas. Colm McEvoy/Ann O’Dwyer Uas., Príomhfheidhmeannach/Stiúrthóir Scoileanna BOO Chiarraí: "Tá ríméad orainn Pobalscoil Náisiúnta a oscailt sa Dá Mhíle/i gCeathrú Riabhach i gCill Airne. Táimid ag súil lena bheith ag obair go dlúth leis an ngrúpa tiomanta tuismitheoirí áitiúla atá anseo agus lena leanaí."

"Tá an t-ádh dearg ar theaghlaigh i gCill Airne agus sa cheantar máguaird gur féidir leo scoil a roghnú ó Phobalscoil Náisiúnta agus raon leathan scoileanna Caitliceacha agus Gaelscoileanna. An rud atá uathúil faoin tsamhail áirithe seo is ea gurb é an Stát an pátrún agus go mbainfidh an scoil leas díreach as na tacaí a thairgeann Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí.  Is ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí atá ocht gcinn d’iar-bhunscoileanna agus raon mór cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna. Faigheann na scoileanna agus na hionaid sin tacaíocht ó fhoireann Cheannoifig Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí maidir le feidhmeanna Airgeadais, feidhmeanna Acmhainní Daonna agus feidhmeanna riaracháin eile a chomhlíonadh. A bhuí leis an leibhéal tacaíochta sin, cumasaítear do na scoileanna agus do na hionaid díriú ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim. Tá cáil ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí mar gheall ar an sármhaitheas a sholáthraíonn sé san oideachas agus sa chuimsiú san earnáil iar-bhunscoile agus san earnáil breisoideachais agus oiliúna araon. Aistreofar an saineolas sin go héasca chuig an earnáil bunscoile freisin.”

“Gné shuntasach eile de shamhail na Pobalscoile Náisiúnta is ea an t-éiteas il-sainchreidmheach a ghabhann léi. Freastalóidh an scoil go cothrom ar leanaí de gach reiligiún agus de gach creideamh. Is mór ag tuismitheoirí na leanaí i bPobalscoileanna Náisiúnta reatha an dóigh a gcuireann na scoileanna am ar leataobh chun freastal ar an gcuid spioradálta d’fhéiniúlacht an linbh agus an dóigh a n-urramaíonn siad gach reiligiún agus gach creideamh tuata ar an aon bhealach ag an am céanna.”

Tá an scoil ag glacadh le rolluithe do Rang na Naíonán Sóisearach go Rang a 6 faoi láthair. Aon daoine ar spéis leo a leanbh a rollú sa scoil, ba cheart dóibh teagmháil a dhéanamh go díreach le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí trí ghlao a chur ar 066 7121488 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig cns@kerryetb.ie

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi shamhail na Pobalscoile Náisiúnta, tabhair cuairt ar www.cns.ie

 

Is múnla nua oideachais don bhunscoil iad na Pobalscoileanna Náisiúnta (PN) a léiríonn agus a cheiliúrann ilchineálacht na hÉireann sa 21ú haois. Tá siad faoi phatrúnacht an BOO áitiúil agus is cúnamh dóibh an taithí atá ag an mBOO i réimse an oideachais.

Tá na rudaí seo i gceist le Pobalscoil Náisiúnta:

  • Bíonn an scoil ina lárionad don phobal áitiúil.
  • Spreagtar na leanaí agus tacaítear leo barr a maitheasa a bhaint amach.
  • Is í an sprioc atá ann ná caighdeáin arda don mhúineadh agus don fhoghlaim a bhaint amach.
  • Bíonn meas ar gach duine agus pléitear leo ar an mbonn sin.
  • Bíonn meas ar an iolrachas creidimh agus ar an neamhchreideamh mar chuid lárnach d'imeachtaí laethúla na scoile.

Aithníonn PN mian tuismitheoirí go gcuirfí clár teagaisc creidimh nó clár teagaisc bunaithe ar an móráltacht ar fáil dá gclann i rith an lá scoile. Tá clár nua forbartha atá páiste-lárnaithe agus ilchreidmheach, darb ainm “Goodness Me Goodness You” agus cuirtear i láthair é tríd an teicneolaíocht dhigiteach. I gcomhar leis an bpobal creidmheach áitiúil, tacaítear le leanaí a saol a mhaireachtáil de réir a dtaithí is a nósanna creidimh féin, ina measc, i gcás na gCaitlicigh Rómhánach, ceiliúradh a dhéanamh ar an gCéad Chomaoineach agus ar an gCoineartú.

Cothaíonn an PN timpeallacht oscailte, cumarsáideach, agus tuigtear gur páirtnéirí iad na tuismitheoirí in oideachas a bpáistí. Freastalaíonn an PN, chomh maith, ar riachtanais an phobail áitiúil lena gcuid imeachtaí seach-churaclaim, ranganna do thuismitheoirí etc.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ag www.cns.ie nó trí theagmháil a dhéanamh le BOO Chiarraí.

Cad is Pobalscoil Náisiúnta ann? - Cur i láthair PowerPoint  / i bhfoirm PDF

 

 


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie