BOO Chiarraí

Tá breis is 1000 fostaí ag BOO Chiarraí atá ag obair i Scoileanna agus i saoráidí Oideachais d’Aosaigh ar fud an chontae. Bíonn siad ag freastal ar thart ar 3000 dalta lánaimseartha in iar-bhunscoileanna agus ar thart ar 12000 foghlaimeoir atá ag gabháil do chúrsaí Oideachais Bhreise agus Oiliúna Breise.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Ráiteas Misin

Sochaí foghlama ar feadh an tsaoil i gCiarraí a chruthú agus forbairt na sochaí sin a chur chun cinn chun go mbeidh rochtain ag gach duine a chónaíonn ann ar an oideachas agus ar an oiliúint a theastaíonn chun go mbeidh siad in ann lán a gcumais a bhaint amach agus chun freastal ar a riachtanais phearsanta, shóisialta, chultúrtha, eacnamaíocha agus shibhialta.

Ár nBunluachanna

Seirbhís do Chustaiméirí

Táimid tiomanta don tseirbhís is fearr agus is féidir a sholáthar do na foghlaimeoirí ar fad i gCiarraí. Má bhíonn ceist ar bith agat maidir leis na seirbhísí a chuirimid ar fáil duit, nó má bhíonn fadhbanna agat leo, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag an nasc thíos.

 

Foilseacháin

 

Íocaíochtaí Prasa agus Tuairisceáin

 

 

Miontuairiscí ó chruinnithe boird Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

 


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie